Uštede na naknadama za rad upravnih i nadzornih odbora i skupština društava

Menprom

U cilju ušteda Vlada Tuzlanskog kantona smanjila je maksimalni iznos određen za naknadu za rad predsjednika upravnih i nadzornih odbora i skupština društava sa 350 KM na 200 KM dok je maksimalni iznos naknade za rad članova ovih organa umanjen sa 300 KM na 150 KM. Odluka se odnosi i na druga tijela i vijeća čiji se materijalni uslovi za rad osiguravaju iz sredstava budžeta TK.

Reha Centar

Ove izmjene rezultat su donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju najvišeg iznosa naknada za rad predsjednika i članova upravnih i nadzornih odbora i skupština društava čiji je Tuzlanski kanton osnivač ili participira u njihovom osnivanju.

Namjera je ostvariti uštede u slučajevima gdje se troškovi osiguravaju iz budžeta Kantona te sa druge strane olakšati i pojeftiniti poslovanje svih drugih javnih preduzeća i ustanova koji iz nekih drugih izvora finansiraju ove troškove. Nadzor nad provođenjem ove Odluke vršit će budžetska inspekcija. Odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjivat će se od 1.1. 2016. godine.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara