Vlada Tuzlanskog kantona: Utvrđen Nacrt Budžeta TK za 2018. godinu

Spread the love
Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas nacrt Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Prihodi, primici i finansiranje u Nacrtu Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu projicirani su u ukupnom iznosu od 355.943.356,32 KM ili za 3.104.107.90 KM manje u odnosu na planirani nivo 2017. godine.

Reha Centar

U Nacrtu Budžeta Kantona za 2018. godinu prihodi i primici u dijelu budžetskih sredstava su veći od rashoda i izdataka za iznos od 1.000.000,00. Ova sredstva koristit će se za pokriće dijela akumuliranog deficita nastalog sa 31.12.2017.godine, što je u skladu sa Zakonom o budžetima Federacije BiH, kojim je definisano da ukoliko se ostvari tekući deficit u fiskalnoj godini Vlada je dužna izvršiti njegovo pokriće putem planiranja i ostvarivanja tekućeg suficita u narednih 5 godina.

Također, ono što se može istaknuti jeste da je Vlada ovim dokumentom planirala 14.513.653,00 KM za realizaciju kapitalnih projekata na području našeg kantona.

Osim Nacrta Budžeta Vlada je danas utvrdila i nacrt Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Ovim zakonom uređena su struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka budžeta i njegovo izvršavanje, prioriteti plaćanja, obim, zaduživanja i garancije, upravljanje javnim dugom, te finansijskom i nefinansijskom imovinom, prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava, ovlaštenja vlade, ministarstva finansija i ministra finansija, u izvršavanju budžeta za tekuću godinu, kazne za neispunjenje obaveza te druga pitanja u izvršavanju budžeta. Nacrti Budžeta i Zakona o izvršenju Budžeta dostavit će se Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara