Tuzlansnki kanton u podređenom položaju i po pitanju raspodjele sredstava iz Budžeta Federacije BiH

Spread the love
Menprom

Osim u raspodjeli javnih prihoda, danas usvojena Informacija o sredstvima koja su sa federalnog nivoa povučena od strane pojedinaca, organizacija, udruženja i institucija sa područja Tuzlanskog kantona, pokazuje da je Tuzlanski kanton i po ovom osnovu u podređenom položaju u odnosu na druge kantone u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tokom 2015. godine, na ime grantova – nepovratnih sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i namjenskih sredstava pravnim i fizičkim licima sa područja našeg kantona odobrena su ukupno 24.733.442,30 KM. U ovaj iznos uključena su i sredstva od 1.220.000,00 KM koja su odobrena licima sa područja Tuzlanskog kantona od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine.

Reha Centar

Imajući u vidu da je Tuzlanski kanton najmnogoljudniji kanton u Federaciji BiH, kao i ostale specifičnosti koje ovaj kanton ima, te analizirajući ukupna sredstva koja su utvrđena Odlukama o usvajanju programa utroška sredstava  sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, federalnim ministarstvima, generalno se  može reći da  Tuzlanski kanton u raspodjeli navedenih sredstava sa federalnog nivoa ne zauzima  mjesto koje mu objektivno pripada.

Za primjer navest ćemo da, prema podacima dobivenim od Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, iznos odobrenih novčanih sredstava iz oblasti poljoprivrede  za klijente sa područja Tuzlanskog kantona iznosi 12.971.535,55 KM, odnosno 19,7% ukupno predviđenih sredstava, iako Tuzlanski kanton u ukupnoj količini poljoprivredne proizvodnje u FBiH učestvuje sa oko 35%. S obzirom da Tuzlanski kanton raspolaže prirodnim i ljudskim  resursom, te  da su klimatski uslovi vrlo povoljni za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, promjenom poticajne politike sa nivoa Federacije Bosne i Hercegovine stvorili bi se povoljniji uslovi za veći stepen korištenja poljoprivrednog zemljišta kao i smanjenje broja nezaposlenih.

Ukupna sredstva koja su dodijeljena pravnim i fizičkim licima sa područja TK od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke iznose predstavljaju svega 10,4% Odlukom predviđenih sredstava Ministarstva. Istovremeno analizirajući raspodjelu sredstava tekućih transfera Federalnog ministarstva kulture i sporta, ustanovljeno je da Tuzlanski kanton u njoj učestvuje sa svega 5,5%.

Relativno visok procenat sredstava Tuzlanskom kantonu je dodijelilo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (27,7%), međutim, indikativno je to da se u ovom slučaju radi o kreditnim, a ne nepovratnim – grant sredstvima kakva su se dodjeljivala u okviru drugih federalnih ministarstava, gdje je učešće Tuzlanskog kantona znatno manje.

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH je za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša u 2015. godini odobrio ukuno 5.489.000,00 KM. Pravo na korištenje ovih sredstava ostvarilo je 111 aplikanata, od čega je svega 13 (11,7%) sa područja našeg kantona.

Danas usvojenom informacijom i tekstom pisma koje će biti proslijeđeno premijeru i ministrima u Vladi FBiH  Vlada Tuzlanskog kantona želi ukazati i na neravnopravan položaj Tuzlanskog kantona u odnosu na druge kantone u pogledu raspodjele raspoloživih finansijskih sredstava sa federalnog nivoa.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara