Budžet Tuzlanskog kantona u javnoj raspravi

Rental Travel

Po prvi puta u proteklih sedam godina Vlada i Skupština Tuzlanskog kantona usvojile su nacrt Budžeta Tuzlanskog kantona u zakonski predviđenom roku i uputili ga u redovnu, a ne hitnu proceduru. Javna rasprava o ovom, za tuzlanski kanton najvažnijem, dokumentu trajat će sedam dana.

Reha Centar

Osnovne karakteristike Budžeta za narednu godinu su da prihodi i primici te finansiranje iznose 366.482.701,47 KM dok su izdaci za jedan milion manji odnosno 365 miliona. Razlika od jednog miliona planirana je u korist prihoda za pokriće deficita akumuliranog iz prethodnog perioda, kako je predviđeno Zakonom.

U nacrtu Budžeta za 2016. godinu nema smanjenja plaća budžetskim korisnicima dok je topli obrok planiran u visini od 8 KM po izrađenom danu.

I pored finansijskih problema Vlada je ove godine, za razliku od prethodnih, u nacrtu budžeta za 2016. godinu predvidjela značajnija sredstva za kapitalna ulaganja. Oko oko milion KM predvidjela je za opremanje MUP-a, a po pola miliona KM predviđeno je za Međunarodni aerodrom Tuzla, obrazovne ustanove i pravosudne institucije.
Nacrtom, su plate budžetskim korisnicima planirane na istom nivou kao i do sada.

Kad su u pitanju poticaji u poljoprivredi obim je isti kao i Budžetu za 2015. godinu. Poticaji za 2014. su isplaćeni u ukupnom iznosu i po brzini izmirenja ovih obaveza Tuzlanski kanton je među prvim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Kad su u pitanju prihodi, najizdašniji prihod su prihodi od indirektnih poreza i oni učestvuju sa 234 miliona KM. Sljedeći po veličini su prihodi od poreza na dohodak sa 27,5 miliona KM, porezi na dobit preduzeća oko 15,6 miliona KM. Ostali prihodi su neporezni i oni iznose ukupno 63 miliona KM. Posmatrajući ukupnu prihodovnu stranu slična je situacija bila i kada je donošen Budžet za 2015.

Rashodovna strana je za milion KM manja u odnosu na prihodovnu i iznosi 365.482.701,47 KM od toga najveći dio su plaće i naknade troškova zaposlenih u obrazuvanju, policiji, pravosuđu i upravu. One iznose 191.800.000 KM. Ostali izdaci za materijal, sitni inventar i usluge iznose 34.850.805 KM, tekući transferi i drugi rashodi su 65.808.812 KM, kapitalni transferi su 18.653.045 KM, izdaci za kamate su povećani ove godine i iznose 2.400.000 KM, kreditna zaduženja iz 2015. u visini od 20 miliona KM i za prošlu godinu u visini od 21.500.000 KM.

Ukupni kapitalni izdaci su 16,5 miliona KM, a finansiranje izdataka za otplatu vanjskog duga oko 18 miliona KM.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara