Rad Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK daleko iznad prosjeka

Spread the love
Rental Travel

Na 29. redovnoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona, održanoj dana 28.09.2014. godine, razmatran je Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, koji je Vlada Tuzlanskog kantona, uz podršku resornih ministara koji su pohvalili dosadašnji rad ove Uprave, jednoglasno usvojila.

Reha Centar

Na bazi iskazanog pregleda realizovanih aktivnosti na ostvarenju zacrtanih Strateških ciljeva Godišnjim programom rada za 2014. godinu, kao i Vizije i Misije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, sa iskazanim napomenama i objašnjenjima stepena izvršenja i poštivanja rokova koji su u Programu rada određeni za pojedine aktivnosti, a koji su detaljnije precizirani i definisani u Akcionom planu Godišnjeg programa rada Kantonalne uprave poslove, za period 01.01.–30.06.2014. godine,Kantonalna uprava je sve planirane inspekcijske nadzore izvršila u cijelosti, sa procentom izvršenja od 139,2%.

inspekcije tk
Naime, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove jeizvršila i u elektronskoj formi obradila 8.234 kontrole, zatim  6284 predmeta zavedenih u Djelovodniku predmeta i akata, što ukupno iznosi 14.518 predmeta, odnosno ukupno obradila 42.966 akata u tim predmetima, od čega je uradila 34.773 izlazna akta.
Obzirom da je Godišnjim Planom rada za Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove TK planirano da se u izvještajnom periodu izvrši  5.915 kontrola, može se konstatovati, da je Plan, i pored brojnih ograničenja, realizovan u cijelosti, odnosno da je u izvještajnom periodu izvršeno 2.319 kontrola više nego je planirano, ili prikazano u relativnom odnosu, plan je prebačen za 39,2%.
Gledano u odnosu na isti izvještajni period u prethodnoj 2013. godini, inspektori ove Uprave su izvršili 826 kontrolailiprocentualno 11,2 % više inspekcijskih nadzoranego u istom izvještajnom periodu u 2013. godini.
Po pitanju predmeta zavedenih u djelovodniku, u izvještajnom periodu je urađeno 1.146 predmeta ili procentualno 22,3% više u odnosu na isti izvještajni period u 2013. godini.

Prilikom vršenja inspekcijskog nadzora postupajući inspektori ove Uprave, u izvještajnom periodu, u svim upravnim oblastima, su naložili, izrekli i donijeli 6.230 upravnih i drugih mjera i akata i tom prilikom izdali 493 rješenja o zabrani rada, što je za 174 rješenja ili 54,5% više nego u istom izvještajnom periodu u prethodnoj 2013. godini, podnijeli 1 krivičnu prijavu, zatim podnijeli 6 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdali 699 prekršajnih naloga u ukupnoj vrijednosti od 502.842,00 KM, što je za79 prekršajnih naloga ili procentualno 12,7% više nego u istom izvještajnom periodu u prethodnoj 2013. godini.
 
U pojačanom nadzoru suzbijanja ”rada na crno” kantonalni inspektori rada za oblast radnih odnosa kontrolisali su 6.537 radno angažovanih  osoba, od čega je 5.148  zatečeno, da radi kod poslodavaca pravnih osoba, a 1.389   da radi kod poslodavaca fizičkih osoba i tom prilikom konstatovano je, da je  6.065  kontrolisanih osoba angažovano u skladu sa Zakonom, a 472  osobe angažovano suprotno zakonskim odredbama (”rad na crno”).

Po nalogu inspektora radni odnos zasnovao je 371 zaposlenik, sa kojima su poslodavci zaključili pojedinačne ugovore o radu ili izvršili njihovo prijavljivanje na obavezno osiguranje.

Dakle, u izvještajnom periodu 01.01.–30.06.2014. godine, rezultati rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, u poređenju sa ostalim upravama i inspektoratima drugih kantona, su daleko iznad prosjeka po svim pokazateljima, što je posljedica uvođenja nove organizacije rada, zasnovane na redizajniranim poslovnim procesima, uz uvođenje procesnih organizacijskih struktura i nove organizacijske kulture svih zaposlenih u ovoj Upravi, a uz pomoć softverskog rješenja elektronskog evidentiranja inspekcijskog nadzora ”e-Inspekcije” i ”e-Uprava”.

Integralni tekst Izvještaja o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 01.01.-30.06.2014. je dostupan u nastavku.

Direktor:  mr.sc. Besim Duraković dipl. oec.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara