Unaprjeđenje hitne medicinske pomoći na području Tuzlanskog kantona

Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Akcioni plan za unaprjeđenje hitne medicinske pomoći na području Tuzlanskog kantona. Akcionim planom, posebno za svaki od domova zdravlja sa područja TK predložene su mjere u cilju formiranje mreže timova hitne medicinske pomoći. Među mjerama, između ostalog, su i usklađivanje broja timova u Službi hitne medicinske pomoći sa brojem predviđenim Programom zdravstvene zaštite za 2015. godinu kao i edukacija iz oblasti hitne medicinske pomoći u skladu sa odredbama Pravilnika o uslovima, organizaciji i načinu rada hitne medicinske pomoći.

Reha Centar

Pored toga, Planom je predviđena organizacija rada službi HMP u turnusima, peto-brigadno u dvije smjene kao i kompletiranje opreme za kardiopulmonalnu reanimaciju.

Vlada TK utvrdila je prijedlog Odluke o utvrđivanju mreže hitne medicinske pomoći na području Tuzlanskog kantona. Mrežom hitne medicinske pomoći određuje se način organizacije hitne medicinske pomoći, broj i raspored terenskih ambulanti te broj, raspored i vrsta timova koji provode hitnu medicinsku pomoć. Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona načinilo je prijedlog Mreže hitne medicinske pomoći na području TK imajući u vidu da je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti regulisano da zdravstvena djelatnost mora biti organizovana tako da je stanovništvu uvjek osigurana i dostupna hitna medicinska pomoć, uključujući i hitni medicinski prevoz.

Dokumentom su definisani kritteriji za utvrđivanje Mreže hitne medicinske pomoć, koja se utvrđuje prema broju stanovnika gravitacionog područja (općine/grada), gustini naseljenosti i udjelu u ukupnom stanovništvu Tuzlanskog kantona, površini pojedinih općina/gradova i udjelu u ukupnoj površini Kantona te specifičnostima pojedinih područja kao što su: geografski položaj, kvalitet cestovne infrastrukture i gustina cestovne mreže, kao i udaljenost od Javne zdravstvene ustanove Opće bolnice „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica i Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

Također je utvrđen način organizacije hitne medicinske pomoći, tako da se organizuje kroz službe hitne medicinske pomoći u Javnim zdravstvenim ustanovama Domovima zdravlja ili kao samostalna zdravstvena ustanova, te da po potrebi može organizovati rad i putem terenskih ambulanti, kao i ugovorom sa doktorima medicine u vidu dežurstva ili pripravnosti.

Foto: arhiv

aktuelno.ba

 

 

Komentari

Komentara