U planu donošenje akta o osnivanju JZU Domovi zdravlja Tuzlanskog kantona

Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim prihvata Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period januar – juni 2015. godine.

Reha Centar

Zaključkom je zaduženo Ministarstvo zdravstva da imenuje zajedničku komisiju koju će činiti predstavnici Ministarstva zdravstva, Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, koja će po osnovu Izvještaja Kantonalne uprave za inspekcijske poslove o izvršenom inspekcijskom nazoru u JZU Domovima zdravlja na području Tuzlanskog kantona, u roku od 30 dana izvršiti kontrolu izvršenja ugovora o finansiranju programa zdravstvene zaštite u svim domovima zdravlja na području TK, te dostaviti Vladi Kantona odgovarajuću informaciju sa prijedlogom mjera.

Također je zaduženo Ministarstvo zdravstva da u 2016. godini, svojim Programom rada, a u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti F BiH, planira donošenje odgovarajućeg osnivačkog akta o osnivanju JZU Domovi zdravlja Tuzlanskog kantona.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara