Izrada Strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u FBiH za period do 2027. godine

Spread the love
Rental Travel

Na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o izradi Strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine 2022-2027. godine. Ovom odlukom pokreće se proces izrade Strategije koja predstavlja multisektorski strateški dokument u oblasti invalidnosti, a kojim se utvrđuju prioriteti, način njihovog ostvarivanja, finansijski i institucionalni okvir, odgovornost za implementaciju, monitoring, evaluaciju i izvještavanje.

Reha Centar

U razlozima za donošenje Odluke navedeno je da je prethodna strategija za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u FBiH (2016-2021.) u koju su bili uključeni svi resori od značaja za položaj osoba sa invaliditetom imala za svrhu unaprijediti stanje u svim oblastima od značaja za ove osobe. Imajući u vidu da je implementacijski period tog dokumenta istekao, a zajedničke potrebe i obaveze za radom i unapređenjem stanja u oblasti invalidnosti ostaju i dalje, neophodno je donijeti novi strateški dokument iz ove oblasti. Obrazloženo je i da ova strategija predstavlja najsveobuhvatniji i najusklađeniji koncept rješenja u oblasti invalidnosti, koja se trebaju primijeniti s ciljem inkluzije i izjednačavanja mogućnosti za osobe sa invaliditetom u FBiH.

Odlukom Vlade FBiH precizirano je da će se u procesu izrade nove strategije primjenjivati ključni principi izrade strateških dokumenata u FBiH. Strategija će sadržavati prioritete i razvojne pravce definirane u relevantnim domaćim i međunarodnim dokumentima.

Nosilac izrade Strategije je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, koje će voditi i koordinirati proces izrade Strategije, uz učešće Federalnog zavoda za programiranje razvoja. Učesnici u procesu izrade ovog strateškog dokumenta su nadležne institucije Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave, te organizacije osoba s invaliditetom.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će primjenom otvorene metode koordinacije i poštujući princip javnosti, transparentnosti, horizontalne i vertikalne koordinacije, kao i ravnopravnost spolova i jednake mogućnosti za sve građane, formirati radna tijela za učešće u izradi Strategije. Također, ovo ministarstvo će osigurati usaglašavanje i komplementarnost razvojnih pravaca i strateških ciljeva sa strateškim ciljevima iz Strategije razvoja FBiH 2021-2027. godina, kao i dokumenata relevantnih za proces integracije BiH u Evropsku uniju, te drugih međunarodno preuzetih obaveza naše zemlje.

Rok za izradu Strategije je tri mjeseca od dana stupanja na snagu današnje odluke.

aktuelno.ba/ foto ilustracija

Komentari

Komentara