Edukativno-konsultantska kuća FINconsult bilježi deset godina postojanja i uspješnog rada

Spread the love
Rental Travel

Edukativno-konsultantska kuća FINconsult bilježi deset godina postojanja i uspješnog rada, i za ovih deset godina FINconsult je izrastao u jednu od najrespektabilnijih edukativno-konsultantskih kuća u Bosni i Hercegovini.

Reha Centar

„U proteklih deset godina smo potvrdili ostvarivost naše vizije i uspješnost naše misije, koja se temelji na kontinuiranom stručnom osposobljavanju finansijsko-računovodstvene i menadžerske profesije u BiH“, rekao je direktor dr.sc. Ismet Kalić.

FINconsult  je osnovan 2004. godine u statusnom obliku Agencije za finansijsko-računovodstveni i upravljački konsalting, a promjena statusnog oblika u Društvo sa ograničenom odgovornošću je izvršena krajem 2006. godine.

Osnovna djelatnost firme je pružanje usluga edukacija u finansijsko-računovodstvenoj profesiji i usluga poslovnog konsaltinga. Sjedište firme je u Tuzli, sa podružnicom u Sarajevu.

FINconsult je tehnički u potpunosti osposobljen i raspolaže vlastitim poslovnim prostorom, adekvatnom informatičkom i tehničkom opremom.

10. GODINA FINconsult-a

„Zaposlenici FINconsult-a su profesionalci sa odgovarajućom stručnom kompetencijom i dugogodišnjim iskustvom. Imamo osam zaposlenih i preko 40 vanjskih saradnika i konsultanata, univerzitetskih profesora i eksperata iz prakse, koji se angažuju ovisno o potrebama“, rekao je direktor dr.sc. Ismet Kalić.

FINconsult je prva i do sada jedina kuća u BiH, koja je uspjela objediniti i uspješno realizirati set edukacija u finansijsko-računovodstvenoj profesiji i to:

  • Edukacija kandidata za sticanje zvanja: certificirani računovodstveni tehničar (CRT), certificirani računovođa (CR) i ovlašteni revizor (OR)
  • Kontinuirana profesionalna edukacija (KPE) računovodstvenih tehničara, računovođa i revizora.
  • Edukacija kandidata za vođenje poslovnih knjiga

„Edukacija za vođenje poslovnih knjiga se realizuje od samog osnivanja tj. od 2004. godine i jedna je od najaktuelnijih edukativnih sadržaja za vođenje poslovnih knjiga, što potvrđuje konstantno prisutan interes za ovom edukacijom. Do sada je ovu edukaciju uspješno završilo više od 1.100 osoba“, rekao je direktor dr.sc. Ismet Kalić.

Od 2007. godine FINconsult provodi edukacije kandidata za sticanje zvanja u finansijsko-računovodstvenoj profesiji u Bosni i Hercegovini: certificirani računovodstveni tehničar (CRT), certificirani računovođa (CR) i ovlašteni revizor (OR). Do sada je izvedeno 16. generacija kandidata za sticanje zvanja CR i CRT i 3. generacije za OR, što je više od 600 osoba.

„Predavači angažirani na edukacijama su eksperti, profesori i stručnjaci iz prakse, koji predstavljaju autoritete u naučnim oblastima predviđenim Jedinstvenim programom obuke kandidata za sticanje zvanja u finansijsko-računovodstvenoj profesiji u BiH. Prema zvaničnim podacima prolaznost kandidata educiranih u FINconsult-u je iznad prosječne prolaznosti na ispitima za sticanje zvanja, uzimajući u obzir sva tri mjesta za polaganje ispita Sarajevo, Mostar i Banja Luka“, rekao je direktor dr.sc. Ismet Kalić.

Kontinuirana profesionalna edukacija (KPE) predstavlja najviši nivo edukacija u finansijsko-računovodstvenoj profesiji u BiH koju pohađaju certificirane osobe, a FINconsult je provodi od početka 2007. godine. Seminari i savjetovanja u okviru KPE se održavaju u pet bh. gradova: Sarajevu, Tuzli, Gračanici, Jelahu-Tešnju i Brčkom. S obzirom da FINconsult obilježava 10. godina od osnivanja i uspješnog rada, na svim održanim seminarima u mjesecu oktobru, upriličena je i prigodna zakuska za sve učesnike seminara.

FINconsult organizira najmanje 5 seminara u toku godine, kako bi se obezbijedio propisani broj časova kontinuirane edukacije. Pored seminara, u okviru KPE FINconsult realizira i međunarodne simpozije, i do sada su uspješno realizirana dva u 2013. i 2014. godini. I ubuduće će međunarodni simpoziji biti organizirani jednom godišnje, kao jedan od najbrojnijih i najprestižnijih skupova finansijsko-računovodstvene i menadžerske profesije u BiH.

„Evidentan je konstantan rast broja osoba koje pohađaju seminare FINconsult-a, čime se potvrđuje kvalitet i korisnost seminara koje realiziramo. FINconsult pridaje posebnu pažnju i ulaže značajne napore u stvaranje dugoročnog partnerskog odnosa sa učesnicima seminara, i na taj način nastoji doprinijeti što pozitivnijoj ulozi i jačanju statusa finansijsko-računovodstvene profesije u BiH“, rekao je direktor dr.sc. Ismet Kalić.

Već 6 godina, od januara 2009. godine, edukativno-konsultantska kuća Finconsult izdaje međunarodno indeksirani naučno-stručni časopis „Poslovni konsultant“, koji predstavlja sastavni dio kontinuirane edukacije finansijsko-računovodstvene i menadžerske profesije u Bosni i Hercegovini. Naučno-stručni časopis „Poslovni konsultant“ je indeksiran u dvije međunarodno priznate baze akademskih časopisa, publikacija i članaka EBSCO publishing-a, Business Source Corporate i Business Source Complete. Na godišnjem nivou izlazi deset izdanja, i upravo je izašao 40. jubilarni broj. Nekoliko stotina domaćih i stranih kompanija je prepoznalo kvalitet i korisnost Poslovnog konsultanta i  ima godišnju pretplatu na ovaj časopis.

ismet kalić - direktor

„Poslovni konsultant ima za cilj i afirmaciju naučno-istraživačkog rada u Bosni i Hercegovini, i do sada je objavljeno više od 380 naučnih i stručnih radova od preko 200 domaćih i stranih autora. Objavljeni članci imaju praktičnu upotrebljivost i korisnost u rješavanju aktuelne poslovne problematike, te imaju za cilj obnavljanje, proširenje i osavremenjavanje znanja i vještina finansijsko-računovodstvene i menadžerske profesije u Bosni i Hercegovini“, rekao je direktor dr.sc. Ismet Kalić.

FINconsult pruža i usluge poslovnog konsaltinga, domaćim i inostranim kompanijama, i to uglavnom finansijski, računovodstveni, porezni i upravljački konsalting.

“FINconsult dalji rast i razvoj planira kroz ulazak u djelatnost visokog obrazovanja, otvaranjem visoke škole. Sa 10 godina iskustva u edukacijama smatramo da smo spremni za novi iskorak i izazov koje se zove  visoko obrazovanje, u koje ćemo unijeti praktičnu komponentu koja itekako nedostaje visokom obrazovanju u BiH“, rekao je direktor dr.sc. Ismet Kalić.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara