U Stuttgartu izašla knjiga „Islam u evropskom procesu ujedinjenja“ autora dr. Muhameda Baščelića

Rental Travel

U Stuttgartu je nedavno iz štampe izašla dugo očekivana knjiga „Islam u evropskom procesu ujedinjenja – Kako je historijska prezentnost muslimana uticala na pravnu kulturu Evropske unije“, čiji je autor dr. Muhamed Baščelić. Izvorno, knjiga je objavljena na njemačkom jeziku (Der Islam im europćischen Einigungsprozess. Wie die historische Präsenz der Muslime die Rechtskultur der EU beeinflusst hat) a na temelju naučnih istraživanja pokušava dati odgovore na brojna pitanja sa kojima se susreće Evropa, u odnosu prema islamu i muslimanima. Posebno je aktuelna u tumačenju kulturoloških sučeljavanja koja traju u ovom trenutku, u vrijeme velikih migracija izazvanih ratovima u islamskom svijetu i izjegličkom krizom velikih razmjera, koje utiču na znaajne promjene i u Evropskoj uniji. Baščelić veoma kritički pristupa i ulozi muslimana, smatrajući da odgovornost za svoju pozicijiju, status i historijsku ulogu imaju sami muslimani:

Reha Centar

-„Nema slobode bez odgovornosti niti ima odgovornosti bez slobode.“ Onaj ko uživa dobrote slobode i sigurnosti mora biti i društveno odgovoran. Stvarnost je da muslimani ovu „kur`ansku maksimu“ nisu dobro shvatili. Ja bih ovo posebno naglasio da se odnosi na muslimane u Evropi. Za društvene pojave u Evropi, poput islamofobije i negativne percepcije islama i muslimana od desničarskih krugova,  doprinijeli su i muslimani sami jer ne koriste spomenutu slobodu u svrhe koje su i od općeg društvenog interesa. Ne koriste dovoljno mogućnosti školovanja, obrazovanja, studiranja … već ostaju „zarobljeni u kulturološkim, nacionalnim, običajnim pa i vjerskim nedorečenostima“, smatra dr. Baščelić.

Kroz ovo djelo, koje je na njemačkom tržištu već izazvalo značajno interesovanje čitalačke publike, dr. Baščelić analizira proces ujedinjena Evrope i njegovu uslovljenost historijskim, ekonomskim, pravnim i političkim diskursom zapadnog društva, konstatujući da muslimani i islam u tom društvu zauzimaju značajno mjesto, kao dio sveukupnog idejnog i svjetonazorskog društvenog uređenja.

Muhamed Bascelic

Poseban akcenat u Baščelićevoj knjizi „Islam u evropskom procesu ujedinjenja – Kako je historijska prezentnost muslimana uticala na pravnu kulturu Evropske unije“ stavljen je na pravni položaj muslimana i islama u institucijama zapadnih zemalja i Evropske unije. Primarno, sekundarno i nacionalno pravo evropske unije nastoji da udovolji potrebi da u okvir svojih pravnih normi, na svim nivoima, definiše i homogenizira prava vjerskih zajednica kao društvenih subjekata. Počevši od Amsterdamskog ugovora iz 1998. g. zaključno sa Lisabonskim ugovorom iz 2009. g. EU je djelimično uspjela da prizna vjerskim zajednicama stečeni pravni status unutar nacioanlih pravnih sistema članica-zemalja EU, sa intencijom da se i dalje vode redovni razgovori o učešću vjerskih zajednica u evropskom društvu kao opće korisnih društvenih multiplikatora.

Za nadolazeće generacije muslimana u Evropi koje žele sačuvati svoj vjerski identiet, a posebno Bošnjake, pitanje evropskog kulturološkog i vjerskog identiteta je itekako važno. Ova studija upravo u tom tematskom okviru problematizira pitanja koja su od posebnog značaja.

Dr. Muhamed Baščelić, rođ. 1977. u Zvorniku. Završio je Behram-begovu medresu u Tuzli 1997., diplomirao na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu 2005. g. a 2014 g. doktorirao na Univerzitetu „Eberhard Karls“ u Tubingenu.

BMG Bosanska medijska grupa

aktuelno.ba

 

 

Komentari

Komentara

Posted In: