Sloboda vjere i uvjerenja: savremena teorija i praksa

Rental Travel

Sloboda misli, savjesti i vjere temeljno je ljudsko pravo definirano međunarodnim pravom. Međunarodni i domaći pravni izvori govore o ovom pravu, njegovoj zaštiti i njegovim ograničenjima.

Reha Centar

Centar za napredne studije u partnerstvu sa Fondacijom Konrad Adenauer u tekućoj godini organizuje seminare o slobodi vjere i uvjerenja u pet bosanskohercegovačkih gradova i to u Sarajevu, Tuzli, Livnu, Banjoj Luci i Mostaru.

Seminar predstavlja tendenciju podizanja svijesti o slobodi vjere i vjeroispovijesti kod mladih ljudi u Bosni i Hercegovini, te o mehanizmima kako zaštititi ili omogućiti vjerske slobode. Budući da bosanskohercegovačko društvo baštini različitosti religija, neophodno je ljude upoznati sa tendencijama koje se tiču slobode vjere i ispovijedanja vjere u savremenim društvima. Zadatak koji se postavlja pred stanovnike Balkana, posebno Bosne i Hercegovine jeste naučiti kako vjerske slobode koje su priznate u modernim društvima mogu biti značajne za svakog pojednica u bosanskohercegovačkom društvu.

Predavači na radionici u Tuzli bit će istaknuti istraživači dr. Ahmet Alibašić i mr. Emir Kovačević, koji su u svojim radovima obrađivali teme poput slobode vjere i vjeroispovijeti, te koji su dali izuzetan doprinos međureligijskom dijalogu u Bosni i Hercegovini.

Tokom seminara će se obrađivati teme koje prate slobodu vjere kroz historiju, te mehanizme kako zaštiti slobodu vjere i uvjerenja vjeroispovijeti na određenom prostoru.

Seminar će se održati u Behram-begovoj medresi u Tuzli u periodu od 9.30-16.30 sati 14. marta tekuće godine.

AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara