Protest Senata Univerziteta u Tuzli zbog načina donošenja Nacrta zakona o visokom obrazovanju

Spread the love
Rental Travel

U Rektoratu Univerziteta u Tuzli dana, 29. aprila 2016. godine održana je press konferencija koja je imala za cilj da posredstvom medija upozna javnost sa katastrofalnim posljedicama koje će imati usvajanje predloženog Nacrta zakona o visokom obrazovanju TK na Tuzlanski kanton, grad Tuzlu,  na sadašnje i buduće studente i akademsku zajednicu u cjelini.

Reha Centar

UNTZ

Na tematskoj sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 29.04.2016. godine razmatran je Nacrt zakona o visokom obrazovanju TK. Na osnovu zaključaka naučno-nastavnih vijeća svih fakulteta i Akademije Univerziteta u Tuzli, Senat, kao najviše akademsko tijelo Univerziteta, izražava protest zbog načina donošenja Nacrta te javnost obavještava o sljedećem:

  1. Univerzitetu u Tuzli je 20.04.2016.godine, pet dana prije razmatranja Nacrta na Skupštini TK, na zahtjev menadžmenta Univerziteta u Tuzli, službenim putem dostavljen prijedlog Nacrta, koji je Skupština Tuzlanskog Kantona usvojila 25.04.2016. godine.
  2. Na istoj sjednici Skupštine TK određen je rok za javnu raspravu u trajanju od deset dana, od čega je samo šet radnih dana.
  3. Nacrt zakona je kreiran u tajnosti, bez učešća legitimnih predstavnika Univerziteta u Tuzli, kao najstarijeg i jedinog javnog univerziteta na Tuzlanskom kantonu.
  4. Nije poznat sastav niti akademske kompetencije komisije koja je kreirala Nacrt.
  5. Usvojeni Nacrt nije u skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju BiH, a što je navedeno kao ključni motiv i pravni osnov za kreiranje novog zakona.
  6. Zakonodavno pravna komisija Skupštine TK je dala primjedbe u 69 tačaka, čime je praktično dala negativno mišljenje na Nacrt.
  7. Komisija za obrazovanje, sport i mlade Skupštine TK takođe je dala negativno mišljenje.
  8. Članovima 47, 50, 52, 59, 60, 64 i 68 usvojenog Nacrta se u potpunosti ukidaju autonomija, akademske slobode Univerziteta u Tuzli, koje su zagarantovane Okvirnim zakonom BiH.
  9. Usvojeni Nacrt isključuje nas od evropskog visokoobrazovnog prostora zasnovanog na Bolonjskim principima i ECTS kreditnom sistemu.
  10. Skupština TK je osnivač Univerziteta u Tuzli. Usvojenim Nacrtom omogućava se privatizacija Univerziteta u Tuzli od strane postojećih privatnih visokoškolskih ustanova ili čak jednog fizičkog lica, što je u suprotnosti sa Okvirnim zakonom.

Bosna i Hercegovina je predala aplikaciju za pristup EU čije je jedno od poglavlja visoko obrazovanje. Usvojeni Nacrt je u suprotnosti i sa odredbama Evropske konvencije o zaštiti ljudskih i osnovnih sloboda, Preporukom o pristupu visokom obrazovanju, Preporukom o istraživačkom zadatku univerziteta, te konvencijama i deklaracijama navedenim u članu 2. Okvirnog zakona.

Okvirni zakon ne sadrži sva poglavlja usvojenog Nacrta, iz čega proizilazi da je Vlada TK, kao predlagač Nacrta, izašla iz okvira svojih nadležnosti i pokušala da uredi više odredbi nego što je dozvoljeno i određeno Okvirnim zakonom, te na taj način narušila Autonomiju Univerziteta u Tuzli.

Ovako kreiran Zakon vodi potpunoj politizaciji rada Univerziteta u Tuzli, što bi na kraju vrlo vjerovatno rezultiralo ukidanjem javnog Univerziteta u Tuzli.  Navedeno bi imalo nesagledive posljedice na Tuzlanski kanton, grad Tuzlu, na sadašnje i buduće studente i akademsku zajednicu uopšte.

Zbog svega naprijed iznesenog, Senat Univerziteta u Tuzli će u toku trajanja javne rasprave argumentovano iznijeti obrazloženja za izneseno, te očekuje od Vlade i  Skupštine TK neusvajanje Zakona po predloženom Nacrtu.

Senat Univerziteta traži formiranje zajedničke komisije sastavljene od legitimnih i ovlaštenih predstavnika Univerziteta u Tuzli, osnivača, te ostale akademske zajednice. Ovako formirana komisija će javno i transparentno izvršiti izradu kvalitetnog Zakona o visokom obrazovanju TK koji će biti usaglašen sa Okvirnim zakonom, Bolonjskim principima, te evropskim deklaracijama i konvencijama koje je potpisala Bosna i Hercegovina.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

Komentari

Komentara