Proces finansijiske konsolidacije omogućen Zakonom ili otpis dugovanja

Spread the love
Rental Travel

U saopštenju za javnsot koje smo dobili iz ureda Vlade TK velikim poreskim dužnicima se nudi proces finanisijske konsolidacije, omogućen Zakonom o finansijskoj konsolidaciji FBiH, kojim im se pruža mogužnost da izvrše deblokadu računa, sporazumno usaglase načine otplate svih potraživanja i krenu u put poslovnog ozdravljenja.

Reha Centar

Sve ovo nam pšomalo liči na jednu veliku grešku, ali evo šta stoji u zvaničnom saopćenju:

Svi privredni subjekti, bez obzira na vlasničku strukturu kapitala, opterećeni poreskim i drugim dugovanjima i obavezama za doprinose sada imaju priliku da, kroz proces finanisijske konsolidacije, omogućen Zakonom o finansijskoj konsolidaciji FBiH, izvrše deblokadu računa, sporazumno usaglase načine otplate svih potraživanja i krenu u put poslovnog ozdravljenja.

Započinjanjem procesa finansijske konsolidacije privrednih društava, koji ne može biti duži od tri godine, stvaraju se preduslovi da privredno društvo učestvuje u postupcima javnog nadmetanja putem tendera za obavljenje radova i usluga na tržištu, realizaciju kreditnih sredstava, rješavanje problema dugovanja po osnovu neplaćenih doprinosa za veći broj radnika kojima nisu uplaćeni doprinosi, otklanjanje opasnosti od pokretanja stečajnog ili likvidacionog postupka i slično.

Tačan iznos dugovanja se obračunava zaključno sa 30. septembrom 2013.godine, pri čemu će se kamate otpisati.

Za sva privredna društva konsolidacija obuhvata načine izmirenja dugovanja po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje, osiguranje od nezaposlenosti i poreza, osim poreza na dodatnu vrijednost, dugovanja po osnovu isporučene vode, struje, plina, grijanja i ostalih komunalnih usluga, kao i dugovanja prema zaposlenicima.

Osim pomenutog, za društava sa većinskim učešćem državnog kapitala konsolidacija obuhvata i dugovanja prema dobavljačima za isporučene robe ili usluge.

Rok za predaju zahtjeva za pokretanje postupka konsolidacije privrednih društava je 10. decembar 2014. godine, a u procesu pripreme za konsolidaciju podršku privrednim društvima dat će i Vlada Tuzlanskog kantona. S tim u vezi, ovim putem još jednom se pozivaju svi privredni subjekte koji imaju potrebu za revitalizacijom, da iskoriste mogućnosti postupka finansijske konsolidacije, ali i podršku koju im može pružiti Vlada Tuzlanskog kantona u pripremi podnesaka za pokretanje ovog postupka. Također, pozvaju se i sva zainteresovana lica sa područja Tuzlanskog kantona, koja smatraju da imaju dovoljno stručnog znanja i iskustva iz oblasti ekonomije, prava, tehničkih nauka, kao i općeg znanja koje bi moglo biti od pomoći privrednim društvima da Vladi Kantona dostave svoje aplikacije sa osnovnim podacima i referencama o sebi, sa naznakom za koju privrednu granu mogu dati najveći doprinos.

Sve detaljnije informacije u vezi sa finansijskom konsolidacijom privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine i vrsti podrške koju privredna društva mogu dobiti dosupna su  na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona (www.vladatk.kim.ba) i stranici Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona (www.vladatk.kim.ba/dokumenti-mier).

Odjeljenje za informisanje Vlade TK

AKTUELNO.BA

 

 

Komentari

Komentara