Pripreme za izradu programa mjera za socijalno zbrinjavanje radnika

Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona imenovala je Radnu grupu za izradu Prijedloga Programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla.
Zadatak Radne grupe je da, u roku od 30 dana od imenovanja, izradi prijedlog Programa mjera za socijalno zbrinjavanje te dokument dostavi Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Služba za zapošljavanje TK.

Reha Centar

Program, osim općeg pravnog i finansijskog okvira, treba da sadrži i konkretne odredbe koje se odnose na uplatu doprinosa za PIO za zaposlenike koji su stekli uslove za odlazak u penziju i izvor sredstava za uplatu tih doprinosa, uplatu doprinosa za PIO za zaposlenike kojima ti doprinosi nisu uplaćeni u cilju povezivanja staža, ukoliko firma u kojoj su zaposlenici u radnom odnosu to nije u mogućnosti da učini i izvor sredstava za uplatu tih doprinosa te materijalno zbrinjavanje radnika za vrijeme nezaposlenosti.

Ove aktivnosti uslijedile su nakon zahtjeva Grupacije industrijskih sindikata SSS BiH Kolegiju Skupštine Tuzlanskog kantona da Vlada TK u saradnji sa organima upravljanja u preduzećima sa većinskim državnim kapitalom pokuša iznaći način na koji bi se od dana nastanka obaveza, porezi i doprinosi na plaće u ovim preduzećima, obračunavali na iznos najniže plaće.

Kolegij Skupštine TK također je obavezao Kantonalnu vladu da dostavi informacije i o poduzetim aktivnostima po pitanju zahtjeva za povezivanje radnog staža radnika koji su stekli uslove za penziju i konsolidacije privrednih društava sa područja TK na osnovu Zakona o konsolidaciji. Budući da postojeći Program ne rješava većinu pitanja koja se tiču radno-pravnog statusa radnika i njihovog položaja potrebno je donijeti novi program mjera kako bi se unaprijed znala moguća rješenja i izvori sredstava.

Kao osnov za izradu prijedloga Programa poslužit će Odluka o usvajanju Programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, s tim da se uz dodatne konsultacije sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike i Federalnim zavodom za zapošljavanje sagledaju njihova dosadašnja iskustva, te utvrdi osnov i mogućnost da Tuzlanski kanton donese vlastiti Program koji bi sadržavao nešto drugačija rješenja i realne izvore finansiranja Programa, kao i mogućnost da se dio sredstava za realizaciju Programa obezbijedi iz sredstava Federalnog zavoda za zapošljavanje.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara