Održana sjednica Kolegija gradonačelnika grada Tuzle

Rental Travel

U utorak, 19.11.2019. godine, u Gradskoj upravi Tuzle, održana je 60. Sjednica Kolegija gradonačelnika Grada Tuzle.U okviru dnevnog reda Kolegija gradonačelnika, između ostalog, razmatrani su: prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža, prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog oglasa u davanju u zakup poslovnih prostorija (sa tekstom Javnog oglasa), prijedlog imovinsko-pravnih akata, kojima se stvaraju pretpostavke za dodjelu 10 lokacija sa pravom građenja na lokalitetu Poslovne zone „Kreka Sjever“ u Tuzli putem javnog nadmetanja – licitacije.Članovi Kolegija gradonačelnika su razmatrali prijedlog Pravilnika o kriterijima i postupku za ostvarivanje prava na jednokratne novčane pomoći iz Budžeta Grada Tuzle, kao i Informaciju o saradnji Grada Tuzle sa inostranim subjektima i realizaciji projekata i programa iz oblasti međunarodne saradnje, Informaciju o aktuelnim pitanjima iz oblasti boračko-invalidske zaštite i Informaciju o postupanju sa izgubljenim i napuštenim životinjama, psima i mačkama lutalicama na području grada Tuzle. U okviru razmatranja nacrta Zakona o zaštiti kulturne baštine TK, iznesen je niz primjedbi na ovaj dokument, jer isti nije usaglašen sa važećim zakonima, čak ni sa Aneksom 8 Dejtonskog sporazuma.

Reha Centar

Komentarišući razmatrane materijale i usvojene zaključke, gradonačelnik Jasmin Imamović je izjavio: „Ono što bih  posebno istakako sa današnje sjednice Kolegija je Oglas o raspisivanju za davanje u zakup poslovnih prostora, to su prazni, napušteniprostori, a treba da damo priliku da neki poduzetnici tu obavljaju djelatnost. Želim vas  obavjestiti da smo dobili podatke vezeane za ekonomski razvoj Tuzle, imamo najviše preduzeća u Bosni i Hercegovini u odnosu na broj stanovnika, a prosječnu platu veću od Tuzle imaju samo u Sarajevu. Nagovješteni su i jako značajni ekonomski projekti, vrlo velike investicije, o kojima smo ranije govorili, a i o kojima ćete i u budućnosti znati, a našu priču nastavljamo sa Poslovnom zonom Kreka-sjever. Idemo sa oglašavanjem deset novih lokacija, uz ranije dvije na kojima se već grade poslovni objekti. Imamo izražen interes poduzetnika i tu će biti novih deset do dvanaest fabrika, a ova odluka će stvoriti uvjete za to. Kada je u pitanju Pravilnik o kriterijima za ostvarivanje prava jednokratne novčane pomoći, uvodimo nove oblike pomoći. Mi odavno dodjeljujemo jednokratne pomoći, ali sada uvodimo nove oblike pomoći i pojednostavljujemo proceduru. Imamo dobru Informaciju o saradnji sa inostranim subjektima, imamo dobre realizovane projekte gdje smo dobili evropski novac, ali imamo i već neke projekte u toku, koji su veoma optimistični kao na primjer kada je u pitanju Ilinčica. Dobri su i podaci u Informaciji Službe iz oblasti invalidsko boračke zaštite. Kada su u pitanju napušteni psi i mačke, mi izdvajamo sredstva za poslove Komunalca i Veterinarske stanice, za azil i situacija je pod kontrolom. Spremamo se i na jedan novi korak  gdje ćete kada se taj objekat završi vidjeti objekat najviših evropskih standarda i gradnja tog objekta je pri kraju. Imamo veliki problem sa nacrtom Kantonalnog zakona o zaštiti kulturne baštine kantona, koji predstavlja svojevrsni  udar na državu, dakle na Dejtonski mirovni ugovor. Znamo da su, vezano za našu državnost i za kulturno-istorijsko naslijeđe Bosne i Hercegovine, Dejtonskim mirovnim ugovorom u Aneksu 8, definisane nadležnosti Komisije države Bosne i Hercegovine za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, a separatisti sve rade da ukinu tu komisiju i to su uglavnom udari iz Republike Srpske. Dejtonski ugovor štiti tu komisiju i na taj način štiti nacionalno blago Bosne i Hercegovine i na taj način štiti državu Bosnu i Hercegovinu. Nacrt Zakona o kulturnoj baštini TK, eliminiše se značaj državne  Komisije. To je nevjerovatno, ali istinito. Zahtjevamo od Vlade kantona da odmah povuče taj nacrt, jer je to prestrašno što su napisali. Ovo je opasno za državu Bosnu i Hercegovinu i mislim da se radi o neznanju i zanemarivanju Ustava i niza zakona.”
U skladu sa propisanom procedurom, razmatrani materijali se dostavljaju Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara