Obavještenje Urbanističko-građevinske inspekcije Službe za inspekcijske poslove Grada Tuzla

Menprom

Urbanističko-građevinska inspekcija, Službe za inspekcijske poslove Grada Tuzla, je konstatovala da je 11.01.2016. godine došlo do urušavanja dijela zida i fasade na objektu u ulici Trgovačka broj 5, koji je u vlasništvu Peko Lidije iz Tuzle.

Reha Centar

Obavještavamo da je po Zakonu o prostornom uređenju i građenju TK („Službene novine TK“ broj 6/11, 4/13 i 15/13) vlasnik objekta odgovoran za održavanje istog. Vlasniku Peko Lidiji, urbanističko građevinski inspektor je, shodno Zakonu o prostornom uređenju i građenju, naložio rješenjem otklanjanje nedostataka. Ukoliko vlasnik objekta ne postupi po rješenju, obzirom da objekat predstavlja opasnost po život i zdravlje ljudi, urbanističko-građevinski inspektor će preduzeti mjere iz svoje nadležnosti shodno Zakona o prostornom uređenju i građenju i Zakonu o prekršajima FBIH..

Vlasnici objekta Peko Lidiji je izdato rješenje kojim joj je naređeno da: odmah izvrši ograđivanje dijelova predmetnog objekta stabilnom ogradom u bezbjednoj širini sa vidljivim upozorenjima o zabrani pristupa i opasnošću od obrušavanja dijelova fasade sa krova; ogradu održava u funkcionalnom stanju do momenta obezbjeđenja pune sigurnosti od obrušavanja fasade i krova objekta (završetka sanacionih radova); da odmah angažuje stručno i za to verifikovano pravno lice; da izvrši detaljan pregled i potrebno utvrđivanja stanja fasade objekta; da utvrdi stanje njene oštećenosti, locira sva oštećena mjesta, izvrši sve potrebne sanacione radove, u cilju obezbjeđenja pune sigurnosti od obrušavanja fasade i krova; da se radovi na sanaciji mogu povjeriti samo pravnom licu, verifikovanom za takve radove te da ista snosi punu odgovornost. Obzirom na nalog iz rješenja vlasnica objekta snosi odgovornost.

Urbanističko-građevinski inspektor je po hitnom postupku postavio zaštitnu traku, zbog zaštite prolaznika te će preduzeti i druge potrebne mjere iz svoje nadležnosti u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju i Zakonom o prekršajima FBIH.

Tuzla, 14.01.2016. godine.

Služba za inspekcijske poslove Grada Tuzla

aktuelno.ba

Komentari

Komentara