Javni oglas za podnošenje prijava na finansijska sredstva za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica

Spread the love
Menprom

Na osnovu člana 16. stav (2) Pravilnika o ostvarivanju prava na finansijska sredstva za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica, broj: UP1-15/1-02-011367/23 od 03.04.2023. godine i Odluke Ministarstva za boračka pitanja, broj: D-15/1-37-007855-23 od 03.04.2023. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, raspisuje

Reha Centar

J AV N I  O G L A S
za podnošenje prijava na finansijska sredstva za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica u 2023. godini na području Tuzlanskog kantona u gradu/općini

I Korisnici prava

Pravo učešća po ovom oglasu shodno odredbama Pravilniku o pravu na pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica, broj: D-15/1-02-008681-22 od 11.04.2022. godine (u daljem tekstu: Pravilnik) ima:
– lice iz člana 1. stav (1) Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, drugi prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 10/20 i 14/22, u daljem tekstu: Zakon),
– lice iz člana 4. Zakona.
(2) Pravo podnošenja prijave za učešća na oglasu ima i lice u statusu: supruge umrlog RVI, supruge umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja (u daljem tekstu: DNRP)i supruge umrlog demobilisanog branioca (u daljem tekstu: DB).
(3) Za lica iz stava (2) ove tačke dokaz o vlasništvu/posjedu na zemljištu i građevinska dokumentacija mora glasiti na umrlog ratnog vojnog invalida/ dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja /demobilisanog branioca odnosno na podnosioca prijave…

  •  Javni oglas
  • 2022 Odluka o oglasu
  • Anex I Prijavni obrazac
  • Anex III Izjava
  • Anex IV Socijalni karton

Komentari

Komentara