Objavljen Javni oglas o opterećenju zemljišta pravom građenja na lokalitetu Poslovne zone „Kreka Sjever“ u Tuzli putem javnog nadmetanja – licitacije

Spread the love
Menprom

Gradsko vijeća Grada Tuzla donijelo je Odluku o opterećenju zemljišta  s pravom građenja na lokalitetu Poslovne zone „Kreka Sjever“ u Tuzli putem javnog nadmetanja – licitacije slijedom kojeg je Služba za geodetske i imovinsko -pravne poslove raspisala Javni oglas o opterećenju zemljišta  s pravom građenja na lokalitetu Poslovne zone „Kreka Sjever“ u Tuzli putem javnog nadmetanja – licitacije.

Reha Centar

Predmet Javnog oglasa je osnivanje prava građenja  na 4 (četiri) nekretnine u vlasništvu Grada Tuzla na lokalitetu Poslovne zone „Kreka Sjever“ u Tuzli, definisanih Odlukom o provođenju Regulacionog plana poslovne zone “Kreka Sjever” u Tuzli (“Službeni glasnik Grada Tuzla”, broj: 10/14, 4/21 i 4/23)

Uslov za ostvarivanje prava građenja na nekretninama je da se na istim grade poslovni objekti poslovno – privredne  djelatnosti prema Odluci o klasifikaciji djelatnosti BiH 2010 (“Službeni glasnik BiH”, broj: 47/10.).

Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja imaju sva domaća i strana registrovana fizička i pravna lica, kao i više takvih lica po osnovu ugovora o zajedničkoj gradnji.

Učesnici u postupku javnog nadmetanja – licitacije, mogu podnijeti više prijava za više nekretnina, ali pravo građenja mogu ostvariti samo na jednoj nekretnini.

Izuzetno, učesnici u postupku javnog nadmetanja – licitacije mogu ostvariti pravo na više nekretnina ukoliko se radi o spajanju susjednih nekretnina, jer to  zahtjeva poslovno  – privredni proces.

Učesnici javnog nadmetanja – licitacije, dužni su uplatiti kaparu u iznosu od 500,00 KM na depozitni račun Budžeta Grada Tuzla, broj: 1321000185060197, vrsta prihoda: 721121, budžetska organizacija: 0104001.

Ukoliko učesnik javnog nadmetanja – licitacije podnese više prijava za više ponuđenih nekretnina, dužan je uplatiti kaparu u iznosu od 500,00 KM za svaku nekretninu na navedeni račun.

Uplaćena kapara se neće vratiti ukoliko učesnik javnog nadmetanja odustane od zaključenja ugovora o osnivanju prava građenja.

Učesniku javnog nadmetanja koji ne ostvari pravo na zasnivanje prava građenja, uplaćena kapara će se vratiti u roku od 15 dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja.

Rok za dostavljanje prijave za javno nadmetanje – licitaciju je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja odnosno do 10.04.2024. godine.

Tekst javnog oglasa može se pronaći  na oglasnoj tabli i web stranici Grada Tuzla, https://grad.tuzla.ba/wp-content/uploads/2021/04/3.3.JAVNI-OGLAS-Pravo-gradjenja-Kreka-Sjever.pdf, (istovremeno objavljeno dana 27.03.2024.godine) i u dnevnom listu “Večernji list”  izdanje od 27.03.2024. godine.

Javno nadmetanje – licitacija će se održati u maloj sali u zgradi gradske uprave Grada Tuzla (prizemlje) dana 15.04.2024.godine (ponedjeljak) sa početkom u 12:00 sati.

Ponuđači mogu svakim radnim danom u periodu od 8 do 12 sati u ul. ZAVNOBiH-a broj 11, u prostorijama Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzla u kancelariji broj 313 (broj telefona 035/307-474) izvršiti uvid u Rješenja o načelnim urbanističkim saglasnostima, dok u prostorijama Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove u kancelariji broj 120 (broj telefona 035/307-438) izvršiti uvid u podatke o nekretninama koje su predmet licitacije, a razgledanje predmetnih parcela, najkasnije do isteka javnog nadmetanja – licitacije, zainteresovani mogu izvršiti na terenu u prisustvu službenog lica, uz prethodno utvrđivanje termina u kancelariji broj 24 (broj telefona 035/307-424).

Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove

aktuelno.ba

Komentari

Komentara