ZZO TK: Produžen rok za uplatu premije osiguranja

Spread the love
Menprom

Obavještavamo osigurana lica da je na osnovu saglasnosti ministra zdravstva Tuzlanskog kantona, produžen rok za uplatu premije osiguranja do 31.05.2023. godine.
Uplatom premije osiguranja osigurana lica oslobođena su od plaćanja participacije prilikom pružanja zdravstvenih usluga.
Uvođenjem e-Legitimacije i implementacije Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS), osiguranim licima su kroz IZIS integrisani podaci o uplati doprinosa, participaciji i drugim relevantnim podacima.

Reha Centar

Na osnovu uplate i podataka osiguranog lica, uplata će se automatski integrisati u karton osiguranog lica.
Po uplati premije osiguranja ista se unosi u IZIS, bez potrebe fizičkog dolaska osiguranog lica u nadležnu poslovnicu zdravstvenog osiguranja, i to u sljedećim slučajevima:

  1. ukoliko se uplata premije osiguranja vrši posredstvom poslodavca, u kojem slučaju je poslodavac dužan dostaviti spisak lica za koje je izvršena uplata premije osiguranja;
  2. ukoliko se uplata premije osiguranja vrši samo za jedno osigurano lice, putem e-bankarstva ili običnom uplatom.

U slučaju da se izvrši uplata premije za više osiguranih lica, osigurano lice ili drugo lice koje je izvršilo uplatu je dužno da se obrati poslovnici zdravstvenog osiguranja nadležnoj prema mjestu prebivališta, kojoj će dostaviti uplatnicu premije osiguranja sa navođenjem za koga je ista uplaćena, a kako bi se podaci unijeli u aplikaciju Zavoda u okviru IZIS-a.
Osigurano lice ili drugo lice koje je izvršilo uplatu na navedeni način, može bez fizičkog dolaska u nadležnu poslovnicu zdravstvenog osiguranja, poslati na email Zavoda skeniranu uplatnicu, u kojem će se naznačiti za koga je izvršena uplata premije osiguranja.

Skenirane uplatnice slati na mail: premija@zzotk.ba

Ostvarivanje prava na oslobađanje od participacije uplatom premije osiguranja bit će omogućeno najkasnije u roku od 48 sati od dana uplate iste.

Osigurana lica dužna su čuvati uplatnicu kao dokaz o uplati, u smislu mogućih provjera i kontrola, odnosno radi eventualnog dokazivanja da je uplata izvršena.

Obavještavamo poslodavce, javne i privatne privredne subjekte da mogu izvršiti uplatu premije osiguranja za svoje radnike na način kako je navedeno, uz navođenje ukupnog uplaćenog iznosa i spiska radnika za koje je uplata izvršena.
Prije uplate premije osiguranja, poslodavci su dužni javiti se nadležnoj službi Zavoda putem kontakt telefona 035/300-645, radi dobijanja uputa o načinu uplate.

Osigurana lica koja su oslobođena od participacije, dužna su i dalje dolaziti u poslovnice zdravstvenog osiguranja nadležne prema mjestu prebivališta radi dostavljanja dokumentacije na osnovu koje se utvrđuje osnov za oslobađanje i period oslobađanja.

Premija osiguranja iz 2022. godine važi do 31. marta 2023. godine.

Upute o načinu uplate premije osiguranja moguće je preuzeti u dole postavljenom link-u:

Upute

Komentari

Komentara