Utvrđen nacrt Zakona o plaćama i naknadama državnih službenika, namještenika i drugih lica zaposlenih u organima državne službe Tuzlanskog kantona

Menprom

Vlada je danas utvrdila utvrdila nacrt Zakona o plaćama i naknadama državnih službenika, namještenika i drugih lica zaposlenih u organima državne službe Tuzlanskog kantona. Ovaj zakon propisuje načela za utvrđivanje visine plaće identično načelima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Propisano je da se sredstva za plaće i naknade planiraju i osiguravaju u Budžetu Kantona, definira se osnovica za obračun plaća, te se uređuju druge stvari neophodne za uređivanje plaća. Značajno je istaći da se vodeći pregovore sa Sindikatom državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine kao reprezentativnim sindikatom odnosno predstavnikom državnih službenika i namještenika zaposlenih u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, pokušalo postići obostrano prihvatljivo rješenje, posebno u dijelu uspostavljanja pravne regulative u oblasti kojom se regulišu plaće zaposlenih u organima državne službe u Tuzlanskom kantonu.

Reha Centar

aktuelno.ba

Komentari

Komentara