Utvrđen prijedlog rebalansa Budžeta TK za 2015. godinu

Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu. Ciljevi su usklađivanje prihoda i primitaka sa ostvarenim prihodima za prvih devet mjeseci 2015. godine, te procjenom do kraja fiskalne 2015., usklađivanja rashoda i izdataka sa procijenjenim prihodima i primicima za 2015.godinu, te realizacija Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju javnog preduzeća “Međunarodni aerodrom Tuzla” čime je osnovni kapital ovog preduzeća povećan na 4.050.101,64 KM.

Reha Centar

Prema rebalansu, ukupni prihodi, primici i finansiranje u Izmjenama i dopunama Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu iznose 379.911.323,33 KM, što je za 4.709.626,53 KM manje u odnosu na početni plan. Drugim riječima, Budžet TK za 2015. godinu umanjen je za 5.633.137,35 KM, od čega se oko 3,7 miliona odnosi na sredstva koja su ranije bila previđena za isplatu regresa uposlenicima kod budžetskih korisnika, a 1,8 miliona na ostale uštede koje su ostvarene na drugim pozicijama u Budžetu. Kod prihoda i primitaka po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, tekućih i kapitalnih transfera i donacija došlo je do povećanja za 923.510,82 KM, pa je ukupan Budžet manji za navedenih 4.709.626,53.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara