Usvojena inicijativa Mirnesa Ajanovića vijećnika BOSS-a

U povodu usvajanja Odluke Gradskog vijeća Tuzla, koja će obezbijediti
transparentnost u radu javnih ustanova i javnih preduzeća, adekvatan nadzor i vršenje
kontrole funkcija upravljanja i rukovođenja, kao i načina izbora i imenovanja
Na prethodno usvojenu inicijativu i urgenciju Mirnesa Ajanovića, predsjednika Kluba
vijećnika BOSS-a u Gradskom vijeću Tuzla, usvojena je Odluka o postupku izbora i
konačnog imenovanja članova organa upravljanja i rukovođenja u javnim preduzećima,
javnim komunalnim preduzećima, javnim ustanovama, javnim ustanovama za predškolski
odgoj i zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla. Pored opštih
uslova za izbor i imenovanje lica, obezbjeđen je postupak javnog oglašavanja i utvrđivanje
rang-liste najboljih kandidata, a puna transparentnost omogućena je nadzorom izbora i
imenovanja i od strane Gradskog vijeća. Navedena odluka uključuje i postupak preispitivanja
odgovornosti organa upravljanja u javnim komunalnim i drugim javnim preduzećima i
javnim ustanovama, uključujući i podnošenja inicijative Gradskog vijeća Tuzla za
preispitivanje odgovornosti navedenih organa. Gradsko vijeće Tuzla će imati nadzor nad
vršenjem funkcija menadžmenta i drugih odgovornih lica u javnim ustanovama i
preduzećima, kako bi se adekvatno spriječila zloupotreba ili oštećenje javne imovine, ali i
vršila kontrola nad načinom izbora i imenovanja u javnim ustanovama i preduzećima, istakao
je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.
aktuelno.ba

Komentari

Rental Travel

Komentara

Reha Centar