Osiguranje veće dostupnosti i efikasnije zdravstvene zaštite na TK

Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Program rada za 2015. godinu. Nacrt godišnjeg programa rada Vlade TK kreiran je na osnovu programa rada ministarstava, samostalnih kantonalnih uprava i kantonalnih upravnih organizacija Tuzlanskog kantona.

Reha Centar

Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona je svojim strateškim ciljevima, usmjereno na prevenciju i unapređivanje zdravstvenog stanja stanovništva, osiguranje veće dostupnosti i efikasnije zdravstvene zaštite te osiguranje i provođenje zdravstvene zaštite od interesa za Tuzlanski kanton.
U oblasti prevencije i unaprjeđenja zdravstvenog stanja stanovništva, Ministarstvo zdravstva će u 2015. godini realizovati preventivne programe rane dijagnostike (karcinoma dojke, karcinoma grlića maternice, kolorektalnog karcinoma i karcinoma kože), dok će u cilju osiguranja veće dostupnosti i efikasnije zdravstvene zaštite, Ministarstvo provoditi aktivnosti na stvaranju osnovnih preduslova za pružanje pravovremene i kvalitetne zdravstvene zaštite i to na načelima kontinuiranosti, sveobuhvatnosti, dostupnosti, cjelovitog i specijaliziranog pristupa.

AMBULANTA GORNJA TUZLA
Provoditi će se i aktivnosti na daljem razvoju JZU UKC Tuzla, a Ministarstvo će u 2015. godini, u skladu sa svojim nadležnostima raditi na aktivnostima koje će doprinijeti očuvanju statusa Javne zdravstvene ustanove Univerzitetsko klinički centar Tuzla, kako ova zdravstvena ustanova ne bi stekla status kantonalne bolnice, što bi imalo negativan utjecaj na ovu ustanovu.
U okviru projekta jačanja zdravstvenog sektora – HSEP Ministarstvo će u 2015. godini poduzimati aktivnosti na jačanju primarne zdravstvene zaštite kroz intenzivniju implementaciju porodične medicine i reorganizaciju domova zdravlja, a posebna pažnja bit će posvećena jačanju vještina timova porodične medicine kroz dodatnu obuku iz porodične medicine, nastavak programa specijalizacije iz porodične medicine, kao i podršku u akademskom razvoju osoblja edukativnih centara porodične medicine. Uz obuku, nastaviti će se i aktivnosti adaptacije i opremanja ambulanti porodične medicine. U 2015. godini Ministarstvo će sprovoditi aktivnosti na izgradnji informacijskog i komunikacijskog sistema u zdravstvenom sistemu Tuzlanskog kantona, kojim se osigurava sigurno i dugotrajno funkcionisanje, fleksibilnost i učinkovitost, te na organizaciji rada mrtvozorničke službe na području Tuzlanskog kantona.

(Vlada TK – aktuelno.ba)

 

Komentari

Komentara