Omogućiti investitorima gradnju objekata u skladu sa interesima tržišta

Spread the love
Menprom

Predsjednik Kluba vijećnik BOSS-a Mirnes Ajanović je na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla inicirao izmjenu Zakona o prostornom uređenju i građenju TK, kako bi se izbjegle okolnosti da zbog nemogućnosti izmjene regulacionih planova  investitori odustaju od građenja.

Reha Centar

Gradsko vijeće Tuzla je na prijedlog Mirnesa Ajanovića usvojilo sljedeće zaključke i iste uputilo Vladi i Skupštini TK: Pokreće se inicijativa za izmjenu Zakona o prostornom uređenju i građenju TK, na način da se brišu odredbe koje onemogućavaju pristupanje izmjeni planskih dokumenata najmanje dvije godine od njihovog usvajanja (član 50. stav 3. Zakona), kako bi Gradsko vijeće poštujući pravila struke i u zavisnosti od okolnosti, posebno na inicijativu investitora, moglo pokrenuti proceduru za pristupanje izmjeni planskog dokumenta.

Predloženom izmjenom spornog dijela Zakona o prostornom uređenju i građenju obezbijedili bi se uslovi da investitori nakon usvajanja regulacionih planova mogu tražiti izmjenu u svrhe gradnje objekata prema potrebama tržišta i interesima građana, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

 

8.4.2016.                                                                                    Muamer Dedić, Press BOSS-a

 

 

 

Komentari

Komentara