Ministarstvo industrije TK podržava borbu protiv korupcije

Menprom

U želji da se pridruži obilježavanju Svjetskog dana borbe protiv korupcije te tragom niza natpisa i predstavljanja filma o slučaju korupcije u postupku dodjele koncesije preduzeću “Tuzla-kvarc” Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona želi javnosti faktografski prezentovati činjenice vezane za ovaj slučaj. Ministarstvo, kao i do sada, svoje aktivnosti provodi transparentno i o tome redovno izvještava javnost te potiče sve institucije, organizacije i pojedince da prijave svaki eventualni oblik koruptivnog ponašanja.

Reha Centar

Pisanja nekih medija u kojima se firma „Tuzla-kvarc“ d.o.o.Tuzla predstavlja kao „uspješna bh. firma koja se bavi proizvodnjom i eksploatacijom kvarcnog pijeska“ jednostrana su i tendenciozna. Ako uzmemo u obzir da „Tuzla-kvarc“ dugi niz godina bespravno eksploatira prirodno dobro, gomilajući javne obaveze i neplaćajući koncesione naknade, upitno je o koliko uspješnoj firmi se radi.

Ovom prilikom, također želimo istaknuti da se autori filma o „Tuzla-kvarcu“ ni jednom nisu obratili Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva TK tražeći činjeničnu građu za svoj film. Na taj način, svjesno ili ne, izostavili su aspekte koji bitno utječu na cjelokupnu sliku, zanemarujući temeljna načela dokumentarnosti i osnovne novinarske postulate.

„Tuzla-kvarc“ je imao Ugovor o koncesiji za eksploataciju kvarcnog pijeska na lokalitetima „Bukinje“, „Kužići“ i „Moluška rijeka“, zaključen 1.9.2005. godine na period od 5 godina a koji je važio do 1.9.2010. godine. U tom periodu privredno društvo neredovno je izmirivalo obaveze po osnovu koncesione naknade, te je resorno Ministarstvo uputilo dokumentaciju Kantonalnom pravobranilaštvu za pokretanje postupka za naplatu putem suda.

Od 2011. godine Ministarstvo je pokrenulo postupak za zaključenje novog ugovora o koncesiji a 12.7.2011. godine sa ovim privrednim društvom zaključilo je Protokol o reprogramiranju duga po osnovu neplaćenih koncesionih naknada.

U firmi „Tuzla-kvarc“ nisu poštivali dinamiku plaćanja definisanu Protokolom jer je u privrednom društvu blokiran račun, zbog čega se nije mogla ispoštovati zakonska odredba koja se odnosi na pribavljanje bankovne garancije.

Od 2010. godine do 28.6.2013. godine u ovom privrednom društvu vođen je predstečajni postupak.  U tom periodu „Tuzla-Kvarc“ d.o.o. Tuzla podnosio je zahtjeve za nastavak postupka dodjele koncesije ali resorno Ministarstvo nije željelo prejudicirati odluku jer u skladu sa članom 29. Zakona o koncesijama ugovor o koncesiji prestaje otvaranjem stečajnog postupka.

Početkom 2015. godine „Tuzla-Kvarc“ je ponovio zahtjev za nastavak postupka dodjele koncesije. Nakon toga usaglašen je prijedlog Protokola o načinu izmirenja obaveza po osnovu obračunatih a neuplaćenih koncesionih naknada i ispunjeni uslovi za nastavak postupka dodjele koncesije za eksplataciju kvarcnog pijeska na lokalitetu „Bukinje“. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o dodjeli koncesije 16.6.2015. godine. Međutim budući da je protiv privrednog društva „Tuzla-Kvarc“ d.o.o. Tuzla pokrenut krivični postupak, Vlada Tuzlanskog kantona je, u cilju zaštite javnog interesa privremeno obustavila aktivnosti na realizaciji odluke o dodjeli koncesije.

Zbog osnovane sumnje da su odgovorna osoba i „Tuzla-kvarc“ od 2011. do kraja 2014. godine na eksploatacionim poljima „Kužići“, „Bukinje“ i „Moluška Rijeka“ u blizini Tuzle kojima upravlja Tuzlanski kanton, bez zaključenog ugovora o koncesiji s nadležnim kantonalnim ministarstvom, koristeći bagere i mašine, vršili eksploataciju veće količine kvarcnog pijeska, pred nadležnim organima se vode sudski postupci. Na ovaj način oštetili su građane Tuzlanskog kantona za više od 200.000 KM.

S druge strane dugogodišnjom nelegalnom eksploatacijom kvarcnog pijeska vlasnik „Tuzla-kvarca“ pribavio je znatno veću ličnu protupravnu korist.

U interesu pedesetak uposlenih u „Tuzla-kvarcu“ resorno Ministarstvo i Vlada Tuzlanskog kantona nastojali su nizom reprogama za otplatu prethodnih dugovanja omogućiti legalno poslovanje ovog privrednog subjekta. Tuzla-kvarc nije poštovao niti jedan od odobrenih reprograma zbog prethodno blokiranih bankovnih računa.

U međuvremenu je zbog primanja mita uhapšen pomoćnik ministra industrije, energetike i rudarstva Bahir Imamović, što Vlada u potpunosti podržava. Nažalost, u medijima se tema „Tuzla-kvarc“ posmatra od tog 7. maja, dana hapšenja, pritome zaboravljajući prethodne nezakonite aktivnosti ovog privrednog društva i uprave, a koje u značajnoj mjeri određuju trenutnu situaciju.

Poštujući rad i postupanje pravosudnih institucija kada su pitanju nelegalne aktivnosti firme „Tuzla-kvarc“ Vlada Tuzlanskog kantona nije željela prejudicirati ishod tih postupaka te je do njihovog okončanja stopirala potpisivanje ugovora o dodijeljenoj koncesiji za eksploataciju kvarcnog pijeska.

Još jednom naglašavamo da se Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva zalaže za proaktivan pristup u borbi protiv korupcije te da ni u kojem slučaju ne želi da nosi stigmu da kažnjava borce protiv korupcije.

Odjeljenje za informisanje Vlade TK

aktuelno.ba

Komentari

Komentara