Kantonalna uprava za inspekcijske poslove TK dobila visoke ocjene za svoj rad

Spread the love
Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period 1.1. – 31.12.2014. godine. Ukupan procenat izvršenja aktivnosti Kantonalne Uprave za 2014. godinu iznosi 98,2%. Tokom 2014. godine izvršene su 4.603 kontrole ili 39 % više nego je planirano.

Reha Centar

Inspektori Uprave izvršili su 1.771 predmeta ili 12% više nego u istom izvještajnom periodu u 2013. godini. Od ukupnog broja pregleda 63% odnosi se na preglede pravnih lica. Izdata su 992 rješenja o zabrani rada, što je za 346 rješenja više nego tokom 2013. godine, a u 77 slučajeva izvršeno je pečaćenje poslovnih prostorija kao mjera obezbjeđenja izvršenja zabrane rada.

U izvještajnom periodu, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, u svim upravnim oblastima naložila je, izrekla i donijela 12.310 upravnih i drugih mjera. Kada je u pitanju izricanje sankcija, podneseno je 15 krivičnih prijava i isto toliko zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, te je izdato 1270 prekršajnih naloga čija je vrijednost za 150.510,00 KM veća nego u 2013. godini.

inspekcije tk

 

Inspekcija rada, zaštite na radu i socijalne zaštite izvršila je 6.447 inspekcijskih pregleda, što je za 24% više nego u 2014. godini. Tom prilikom inspekcija je zatekla 826 osoba, radno angažovanih suprotno odredbama Zakona o radu. Po nalogu inspektora radni odnos je zasnovan sa 675 osoba. U izvještajnom periodu na prostoru TK evidentirano je 77 lakših, 57 težih i 2 povrede sa smrtnim posljedicama.

Manji broj povreda na radu u odnosu na 2013. godinu, između ostalog, rezultat je preventivnog rada i nadzora kantonalnih inspektora. Nedostatak finansijskih sredstava u Budžetu TK za popunu upražnjenih radnih mjesta unutar Uprave te činjenica da Vlada FBiH nije obezbjedila dodatna budžetska sredstva za poslove pojačanog inspekcijskog nadzora suzbijanja “rada na crno” i kontrolu ‘fiskalni sistemi”, koji su planirani  u saradnji sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove Sarajevo, neka su od ograničenja koja nisu spriječila Upravu da pokaže gotovo 100 postotno izvršenje planiranih aktivnosti.

Nisu realizovane ni planirane nabavke opreme, kao i provođenje edukacija u sklopu Projekta „ICIS“ koji je trebala finansirati Svjetska banka i FUZlP Sarajevo.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara