FIA: Finansijske izvještaje za 2018. godinu predalo 33.951 pravno lice u FBiH

Spread the love
Rental Travel

Finansijsko informatičkoj agenciji Federacije Bosne i Hercegovine finansijske izvještaje za 2018. godinu dostavilo je 33.951 obveznik predaje finansijskih izvještaja.

Reha Centar

U skladu sa članom 44. Stav (1) Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 83/09), pravna lica su dužna sastaviti svoje finansijske izvještaje i iste predati FIA, prema sjedištu pravnog lica u zakonski propisanom roku.

 

Prema analizi koju je sačinila FIA finansijske izvještaje dostavilo je 22.952 preduzeća, od čega 20.576 imaju aktivan glavni račun, 1.585 blokiran račun, a finansijske izvještaje je dostavilo i 593 preduzeća koja nemaju  prijavljen glavni račun u Jedinstvenom registru računa privrednih subjekata, a također i 198privrednih subjekata koji uopće nemaju registriran račun u Registru.

Finansijske izvještaje predalo je i 2.210 udruženja, od kojih 8.495 imaju aktivan glavni račun, 54 blokiranm 499 nemaju odrešđen glavni račun u Jedinstvenom registru računa privrednih subjekata, dok 162 udruženja koja su predala finansijski izvještaj uopće nemaju registriran račun u Registru.

Finansijske izvještaje predalo je i 20 banaka, 15 mikrokreditnih organizacija, 1.729 budžetskih korisnika, 13 osiguravajućih društava i 12 investicionih fondova (Tabela 1) Dodatnim analizama je utvrđeno da 838 poslovnih subjekata nisu imali kontinuitet u predaji finansijskih izvještaja, što znači da nisu svake godine dostavljali finansijske izvještaje što im je zakonska obaveza.

„Na osnovu uvida u evidenciju FIA-e i evidenciju Porezne uprave Federacije BiH, utvrdili smo da 13.140  pravnih lica, nisu izvršili svoju zakonsku obavezu predaje finansijskih izvještaja za 2018. godinu.  Podaci o pravnim licima koja nisu dostavila svoje finansijske izvještaje za 2017. godinu kao i za sve prethodne godine u skladu sa članom 69. stav (1) tačka i) Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH dostavljeni su Poreznoj upravi Federacije BiH koja je dužna pokrenuti prekršajni postupak kojim su propisane novčane kazne za pravno lice u iznosu od 5.000,00 KM do 15.000,00 KM te za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 500,00 KM do 3.000,00 KM“, kaže Esad Mahmutović, direktor FIA.

Među onima koji nisu predali finansijske izvještaje za 2018. godinu najviše je preduzeća, ukupno 10.244, zatim slijede 2.811 udruženja, 84 budžetska  korisnika i jedno osiguravajuće društvo (Tabela 2.)

 Tabela 1.

 

 

TIP OBVEZNIKA

IMAJU

AKTIVNI GLAVNI RAČUN

IMAJU

BLOKIRANI GLAVNI RAČUN

NEMAJU GLAVNI RAČUN U JRR NEMAJU RAČUN  U JRR  

UKUPNO

PREDUZEĆA 20.576 1.585 593 198 22.952
UDRUŽENJA 8.495 54 499 162 9.210
BANKE 13 0 4 3 20
MIKROKREDITNE ORGANIZACIJE 14 0 1 0 15
BUDŽETSKI KORISNICI 726 16 100 887 1.729
OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA 12 0 1 0 13
INVESTICIONI FONDOVI 11 0 0 1 12
UKUPNO 29.847 1.655 1.198 1.251 33.951

Tabela 2.

TIP OBVEZNIKA IMAJU AKTIVNI GLAVNI RAČUN IMAJU BLOKIRANI

GLAVNI RAČUN

NEMAJU GLAVNI

RAČUN U JRR

UKUPNO
PREDUZEĆA 2.492 5.293 2.459 10.244
UDRUŽENJA 2.445 198 168 2.811
BUDŽETSKI KORISNICI 82 1 1 84
OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA 0 0 1 1
UKUPNO 5.019 5.492 2.629 13.140

aktuelno.ba

Komentari

Komentara