Drugi Javni poziv za dodjelu u zakup osam socijalnih stambenih jedinica na području Grada Tuzla

Rental Travel

Na osnovu Ugovora o realizaciji projekta „Sistem socijalnog stanovanja (SHS) – Razvoj integrisanog modela u teoriji i praksi”, potpisanog između Grada Tuzla i Hilfswerk Austria International, br. 02-35-7032-2013 od 17.09.2013. godine i Pravilnika o načinu dodjele i odabira korisnika stambenih jednica pod zakup u cilju realizacije projekta “Sistem socijalnog stanovanja”- Hilfswerk Austrija (HWA), Služba za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i povratak Grada Tuzla objavljuje:

Reha Centar

DRUGI JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu u zakup preostalih 8 (osam) socijalnih stambenih jedinica na području Grada Tuzla u okviru projekta “Sistem socijalnog stanovanja”

Predmet javnog poziva: U okviru projekta SHS u Gradu Tuzla, dodjeljuje se na korištenje preostalih 8 (osam) stambenih jedinica maksimalne površine 42 m2 , prema utvrđenim kriterijima. Pravo prijave imaju porodice sa maksimalno 5 (pet) članova, uključujući podnosioca prijave, u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta MLJPI BiH. Osnovni kriteriji odabira korisnika određeni su Pravilnikom o načinu dodjele i odabira korisnika stambenih jedinica u zakup, u cilju realizacije projekta “Sistem socijalnog stanovanja”-Hilfswerk Austrija (HWA).

Kriteriji za odabir korisnika za dodjelu u zakup stambenih jedinica: Opšti kriteriji: Pravo prijave imaju socijalno ugrožene porodice ili pojedinci sa stalnim mjestom prebivališta najmanje dvije godine na području Grada Tuzla, koje nemaju riješeno stambeno pitanje i/ili žive u neuslovnim stambenim jedinicama i kojima je uslijed posebnih okolnosti potreban odgovarajući vid socijalne zaštite.

Podnosioci prijave moraju dokazati da su u potrebi za socijalnim stanovanjem, da ne posjeduju na području BiH drugu stambenu jedinicu uslovnu za stanovanje ili da istu nisu otuđili, te da nisu koristili pomoć za obnovu stambene jedinice. Opšti kriteriji su eliminitorni i obavezujući za sve podnosioce prijave. Pravo prijave imaju osobe koje pripadaju jednoj od slijedećih kategorija – posebni kriteriji

1. Osobe koje su izgubile stambenu jedinicu nakon aktiviranja klizišta u maju 2014.godine na području grada Tuzla i za koje trajno nije moguć povratak zbog aktivnih klizišta;

2. Korisnici prava na stalnu novčanu pomoć;

3. Korisnici Doma za djecu bez roditeljskog staranja, koji su putem JU Centar za socijalni rad Tuzla smješteni u ustanovu, od trenutka kada po zakonu prestaju biti štićenici doma, do navršene 27. godine života;

4. Osobe sa invaliditetom 80 % i više; ( samo pod uslovom iz člana 2 stav 3 Pravilnika o načinu dodjele i odabira korisnika stambenih jednica pod zakup u cilju realizacije projekta “Sistem socijalnog stanovanja”- Hilfswerk Austrija (HWA)

5. Žrtve nasilja u porodici. Projekat Sistem Socijalnog Stanovanja finansiraju Evropska unija, Grad Tuzla, Kanton Tuzla, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH / Fond za povratak BiH, Ministarstvo raseljenih lica i izbjeglica FBiH i Hilfswerk Austria International

Potrebna dokumentacija:

Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta javnog oglasa prilaže se slijedeća dokumentacija:

1. Pravilno popunjen i potpisan Obrazac prijave,

2. Prosta fotokopija obje strane lične karte podnosioca prijave,

3. Potvrda o kretanju izdata od MUP-a TK, Administrativna služba Tuzla i prosta fotokopija CIPS prijave (za podnosioca prijave)

4. Kućna lista podnosioca prijave (uz koju je potrebno dostaviti i prostu fotokopiju obje strane lične karte za punoljetne članove domaćinstva i Izvod iz matične knjige rođenih za maloljetne članove navedene u kućnoj listi, te prosta fotokopija CIPS prijava za sve članove navedene u kućnoj listi)

5. Potvrda nadležnog organa da li podnosilac prijave ili član njegovog porodičnog domaćinstva posjeduje stan ili kuću na području Grada Tuzla (Komisija pribavlja po službenoj dužnosti).

6. Potvrda nadležnog organa da podnosilac zahtjeva ili član njegovog porodičnog domaćinstva nije bio korisnik maksimalnog iznosa sredstava za rješavanje stambenog pitanja po propisima iz oblasti boračko- invalidske zaštite Tuzlanskog kantona (Komisija pribavlja po službenoj dužnosti);

7. Za osobe koje su lišene poslovne sposobnosti i bez obiteljskog su staranja, dostaviti rješenje nadležnog suda;

8. Ovjerena izjava podnosioca zahtjeva, pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, da on i članovi njegovog domaćinstva nemaju na teritoriji BiH drugu stambenu jedinicu koja se smatra uslovnom za stanovanje, u skladu sa utvrđenim standardima o minimumu stambenih uslova kao i da istu nisu otuđili na bilo koji način.

9. Ovjerena izjava podnosioca zahtjeva pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, da on i članovi njegovog domaćinstva na teritoriji Bosne i Hercegovine, nisu stekli u vlasništvo porodičnu stambenu zgradu ili stan, pa ih svojom voljom prodali, poklonili ili drugim pravnim poslom otuđili iz svoje imovine i na taj način se doveli u situaciju da nemaju riješeno stambeno pitanje;

10. Ovjerena izjava podnosioca zahtjeva, pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, da podnosilac zahtjeva i članovi njegovog domaćinstva, nisu primili pomoć u rekonstrukciji/izgradnji stambenog objekta, dovoljnu da zadovolji utvrđene standarde o minimumu stambenih uslova.

11. Ovjerena izjava podnosioca zahtjeva, pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, da podnosilac zahtjeva i članovi njegovog domaćinstva ne stanuju kod svojih roditelja ili roditelja bračnog druga u porodičnoj stambenoj zgradi u dijelu zgrade koji predstavlja zasebnu stambenu jedinicu;

12. Isprave kojima se dokazuje ispunjenje posebnih kriterija: Kategorije Potrebne isprave (pored isprava koje se prilažu za sve kategorije) Osobe koje su izgubile stambenu jedinicu nakon aktiviranja klizišta u maju 2014. godine na području grada Tuzla i za koje trajno nije moguć povratak zbog aktivnih klizišta Dokaz pribavlja Komisija po službenoj dužnosti Korisnici prava na stalnu novčanu pomoć Dokaz pribavlja Komisija po službenoj dužnosti Korisnici domova za djecu bez roditeljskog staranja Dokaz pribavlja Komisija po službenoj dužnosti Projekat Sistem Socijalnog Stanovanja finansiraju Evropska unija, Grad Tuzla, Kanton Tuzla, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH / Fond za povratak BiH, Ministarstvo raseljenih lica i izbjeglica FBiH i Hilfswerk Austria International

Osobe sa invaliditetom 80% i više Nalaz i mišljenje o utvrđenom procentu tjelesnog oštećenja organizma instituta za medicinsko vještačenje (ovjerena fotokopija) Žrtve nasilja u porodici Potvrda nadležnog organa kod koga je evidentirano nasilje i potvrda o prihvatu i boravku u Sigurnoj kući, ovjerena od strane ovlaštene osobe Sigurne kuće Obrazac prijave i obrazac izjava dostupni su u Centru za pružanje usluga građanima Gradske uprave Grada Tuzla (Šalter sala) i na službenoj web stranici Grada Tuzla: www.grad.tuzla.ba.

Mjesto i rok za podnošenje prijave na javni oglas: Popunjeni obrazac prijave sa pratećom dokumentacijom, kojom se dokazuje ispunjavanje svih opštih i posebnih kriterija, dostaviti Komisiji za odabir korisnika lično u zapečaćenoj koverti, putem Centra za pružanje usluga građanima Gradske uprave Grada Tuzla (Šalter sala). Na koverti obavezno naznačiti: Komisija za odabir korisnika Projekta „SHS“

Prijava na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu u zakup socijalnih stambenih jedinicana području grada Tuzla u okviru projekta “Sistem socijalnog stanovanja” „NE OTVARAJ“ Na poleđini koverte obavezno naznačiti prezime, ime i adresu. Javni poziv je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Tuzla i na službenoj web stranici Grada Tuzla.

Prijave primljene nakon roka i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane. Rezultati odabira korisnika (preliminarna rang lista) bit će objavljeni na oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Tuzla i na službenoj web stranici www.grad.tuzla.ba najkasnije 30 dana od dana zatvaranja Javnog poziva. Pravo prigovora na preliminarnu rang listu: Svi učesnici javnog oglasa, koji su nezadovoljni rezultatom odabira korisnika stambenih jedinica imaju pravo podnijeti prigovor na preliminarnu rang listu.

Prigovor se podnosi Komisiji za preispitivanje prigovora na preliminarnu rang listu, u roku od 8 dana od dana javnog oglašavanja preliminarne liste korisnika na oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Tuzla, odnosno na službenoj web stranici Grada Tuzla: www.grad.tuzla.ba, putem Centra za pružanje usluga građanima Gradske uprave Tuzla (Šalter sala), isključivo u pisanoj formi, a putem Komisije za odabir korisnika projekta „SHS“ Posebne napomene: Vlasnik stambenih jedinica koje se dodjeljuju na korištenje u okviru projekta SHS je Grad Tuzla. Stambene jedinice se dodjeljuju odabranim korisnicima programa SHS isključivo na korištenje u zakup, bez mogućnosti prenosa vlasništva, otkupa ili prava nasljeđivanja. Stambene jedinice se dodjeljuju u skladu sa propisima za korištenje socijalnih stanova propisanim od Grada Tuzla, pod povlaštenim uslovima iznajmljivanja, i na ograničeni period, dok su ispunjeni uslovi za pravo na korištenje u skladu sa propisima Grada Tuzla.

Korisnik je obavezan plaćati zakupninu koja iznosi 0,80 KM po m2 kao i sve ostale troškove u vezi sa korištenjem stana. Dodjela stanova podliježe reviziji bez vremenskog ograničenja i Grad Tuzla će periodično vršiti kontrolu ispunjavanja uslova korištenja, u skladu sa ugovorom potpisanim između Grada Tuzla i korisnika za korištenje dodijeljenog socijalnog stana. Projekat Sistem Socijalnog Stanovanja finansiraju Evropska unija, Grad Tuzla, Kanton Tuzla, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH / Fond za povratak BiH, Ministarstvo raseljenih lica i izbjeglica FBiH i Hilfswerk Austria International

Učesnici prvog Javnog poziva kojima je nedostajala dokumentacija, uz prijavni obrazac mogu izvršiti dopunu dokumentacije. U cilju zaštite ličnih podataka, podaci prikupljeni od podnosilaca prijava će biti tretirani u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“, broj 32/01). Služba za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i povratak Grada Tuzla.

http://grad.tuzla.ba/wp-content/uploads/2014/11/SHS_Javni-poziv_Tuzla_31_8_2015.pdf

aktuelno.ba

Komentari

Komentara