Brojke i slova rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK

Menprom

Izvod iz Izvještaja o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 01.01.–30.06.2015. godine nastao je kao potreba što bržeg i što sveobuhvatnijeg sagledavanja veoma obimnog materijala (tekst, tabele i grafikoni), kroz koji su iskazani rezultati rada ove Uprave, po svim osnovama i svim upravnim oblastima koje nadziru inspekcijske službe, i isti je rađen u skraćenoj verziji, u formi teksta, kao i tabelarnoj i grafičkoj formi, kako bi čitalac Izvještaja, po bilo kom osnovu mogao da ocjeni rad ove Uprave, i kako bi isti dobio sveobuhvatnu sliku kroz sve tri forme izvještavanja i to kako slijedi:

Reha Centar

U izvještajnom periodu, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove je izvršila i u elektronskoj formi obradila 8.395 kontrola, zatim 5.668 predmeta zavedenih u Djelovodniku predmeta i akata, što ukupno iznosi 12.352 predmeta, odnosno ukupno obradila 38.050 akata u tim predmetima, od čega je uradila 30.207 izlazna akta. Dakle, inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona su u ovom izvještajnom periodu ostvarili najbolje rezultate po broju izvršenih kontrola u istoriji postojanja ove Uprave, a što potvrđuje i grafikon „KOMPARATIVNI POKAZATELJI BROJA KONTROLA NA POLUGODIŠNJEM NIVOU ZA PERIOD 2O11. – 2015. GODINA“, koji je sastavni dio ovog Izvještaja.

inspekcije tk

Obzirom da je Godišnjim Planom rada za Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove TK planirano da se u izvještajnom periodu izvrši 6.084 kontrola, može se konstatovati, da je Plan, i pored brojnih ograničenja, realizovan u cijelosti, odnosno da je u izvještajnom periodu izvršeno 2.311 kontrola više nego je planirano, ili prikazano u relativnom odnosu, plan je prebačen za 38,0%.

Gledano u odnosu na isti izvještajni period u prethodnoj 2014. godini, inspektori ove Uprave su izvršili 102 predmeta ili procentualno 1,2% više nego u prvih šest mjeseci 2014. godine. Od ukupnog broja izvršenih pregleda po službenoj dužnosti, inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove su izvršili 5.168 redovnih pregleda, 830 pregleda po predstavkama, 1.827 kontrolnih pregleda i 570 pregleda po zahtjevima stranaka. Od ukupnog broja 5.168 redovnog pregleda, koje su izvršili inspektori ove Uprave, 1.942 pregleda se odnosi na fizička lica, a 3.226 pregleda ili procentualno 62,4% se odnosi na pravna lica, što samo po sebi govori da su inspektori ove Uprave u ovom izvještajnom periodu uglavnom radili složenije i kompleksnije predmete. Izvod iz Izvještaja o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK za period 01.01.-30.06.2015. godinu Stranica 3 od 7

Prilikom vršenja nadzora, na osnovu uočenih i evidentiranih inspekcijskih nalaza kod subjekata nadzora koji se odnose na kršenje zakonskih odredbi, isti su sankcionisani i tom prilikom izricane su upravne, prekršajne i druge mjere i to kako slijedi: I Izrečene upravne mjere i izdati akti U izvještajnom periodu, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, u svim upravnim oblastima, je naložila, izrekla i donijela 6.057 upravnih i drugih mjera i akata što je za 173 ili procentualno 2,8% manje nego u prethodnoj 2014. godini, prvenstveno zbog promjene odluke Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta o načinu raspisivanja i provođenja konkursne procedure u oblasti obrazovanja, kao i zakonske regulative koja reguliše postupak provođenja konkursne procedure i prava nadzora inspekcijskih službi, kao kontrolnog mehanizma u provođenju iste.

Međutim, bez obzira na ovu činjenicu, izrečenih 6.057 upravnih i drugih mjera i akata eksplicitno ukazuje na činjenicu da su postupajući inspektori u kontinuitetu, kao i prethodnih godina, u svim upravnim oblastima pokušali iste urediti putem preventivnih i korektivnih mjera, a da su se na represivne mjere odlučivali isključivo u inspekcijskim nadzorima koji su imali cilj suzbijanja sive ekonomije radi unapređenja poslovne klime i ambijenta za rad realne ekonomije i novih investicija, kao i u inspekcijskim nadzorima gdje su subjekti nadzora bili povratnici u prekršaju. Analitički pregled izrečenih mjera i izdatih akata detaljno je navedeno u priloženim tabelama, a u nastavku teksta naveden je kraći pregled naloženih, izrečenih i izdatih upravnih i drugih mjera i akata: 7293 7438 7352 8234 8395 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 2011 2012 2013 2014 2015 KOMPARATIVNI POKAZATELJI BROJA KONTROLA NA POLUGODIŠNJEM NIVOU ZA PERIOD 2011 – 2015 GODINA Broj kontrola Izvod iz Izvještaja o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK za period 01.01.-30.06.2015. godinu Stranica 4 od 7  izdato je 835 rješenja o zabrani rada, što je za 342 rješenja ili 69,4% više nego u istom izvještajnom periodu u prethodnoj 2014. godini. Od ukupnog broja 835 izdatih rješenja o zabrani rada, – 147 zabrana rada je izrečeno subjektima nadzora koji su radili bez odobrenja, što je za 67 zabrana ili procentualno 83,8% više nego u istom izvještajnom periodu u prethodnoj 2014. godini, – u 48 slučajeva je izvršeno pečaćenje poslovnih prostorija, kao mjera obezbjeđenja izvršenja naložene upravne mjere zabrane rada, što je za 5 ili procentualno 11,6% više u odnosu na isti izvještajni period u 2014. godini, te – 688 ostalih zabrana.  izdato je 1.570 rješenja o nalaganju upravnih mjera, kako slijedi: – 1.509 rješenja o otklanjanju nedostataka, – 12 rješenja i potvrda o oduzimanju robe u vrijednosti od 3.253,60 KM, – 12 rješenja i potvrda o stavljanju robe van prometa u vrijednosti od 25.519,70 KM, – 37 ostalih rješenja.  izdato je 3.207 uvjerenja i isprava,  izdato je 445 ostalih mjera i akata. II Ishod preduzetih upravnih mjera Po pitanju ishoda preduzetih upravnih mjera može se konstatovati sljedeće:  po osnovu 835 izdatih rješenja o zabrani rada 28 subjekata nadzora je registrovalo djelatnost, 34 subjekata nadzora su prestala sa radom, 286 subjekata nadzora je otklonilo nedostatke po izrečenim zabranama, 3 subjekta nadzora su nastavila raditi uprkos izrečenoj zabrani a 10 subjekta nadzora nije otklonilo nedostatke po zabani.  po osnovu izdatih 1.509 rješenja za otklanjanje nedostataka 912 subjekta nadzora je otklonilo nedostatke, a 14 subjekta nadzora nije otklonilo nedostatke, dok se 583 subjekata nadzora nije kontrolisalo iz razloga što u izvještajnom periodu nije bio istekao rok za otklanjanje nedostataka,  po izdatim rješenjima i potvrdama o oduzimanju robe doneseno je 53 rješenja o uništenju oduzete robe u vrijednosti od 20.766,22 KM, zatim 6 rješenja o prodaji oduzete robe, u vrijednosti od 3.818,12 KM. III – Preduzete mjere – sankcije U izvještajnom periodu, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, u svim upravnim oblastima, je podnijela:  5 krivičnih prijava,  5 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. S ciljem povećanja efikasnosti i efektivnosti rada, inspektori ove Uprave su sankcije izricali putem prekršajnih naloga, kojih je u izvještajnom periodu izdato 1.008 u ukupnoj vrijednosti od 599.890,00 KM, Izvod iz Izvještaja o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK za period 01.01.-30.06.2015. godinu Stranica 5 od 7 što je za 309 prekršajnih naloga ili procentualno 44,2% više nego u istom izvještajnom periodu u prethodnoj 2014. godini, dok je vrijednost izdatih prekršajnih naloga u 2015. godini veća za 97.048,00 KM. VI Ishod preduzetih mjera-sankcija Po pitanju izrečenih prekršajnih mjera putem prekršajnih naloga može se konstatovati da se u izvještajnom periodu od ukupno izdatih 1.008 prekršajnih naloga na prostoru Tuzlanskog kantona, u vrijednosti od 599.890,00 KM, na račun Trezora BiH otpada 32.394,06 KM ili procentualno 5,40%, zatim na budžet FBiH otpada 453.516,84 KM ili procentualno 75,60%, a na budžet Tuzlanskog kantona otpada 113.979,10 KM ili procentualno 19,00%. Pored toga, budžetu Tuzlanskog kantona pripada i taksa u iznosu od 1.220,00 KM iz razloga što subjekti nadzora kasne u izvršenju svojih obaveza, po pitanju uplate izrečene novčane kazne. Od ukupno 1.008 prekršajnih naloga izdatih na prostoru Tuzlanskog kantona, ishod po istim izgleda kako slijedi:  izvršeno je 666 prekršajnih naloga u vrijednosti od 242.222 KM ili procentualno 66,1%;  217 prekršajnih naloga u vrijednosti od 179.768,00 KM nije izvršeno ili procentualno 21,5% i vode se u Registru novčanih kazni (RNK);  u 86 slučajeva u vrijednosti od 108.250,00 KM ili procentualno 8,5% po osnovu izrečene novčane kazne putem prekršajnog naloga zatraženo je sudsko odlučivanje, pri čemu je 41 prekršajni nalog u vrijednosti od 11.203,00 KM riješen sudskom odlukom;  broj nedospjelih prekršajnih naloga za naplatu je 39 ili procentualno 3,9%, u vrijednosti od 69.650,00 KM. U izvještajnom periodu minimalna izrečena novčana kazna je izrečena u iznosu od 50,00 KM, a maksimalna izrečena novčana kazna izrečena je u iznosu od 10.001,00 KM. Prosječna izrečena novčana kazna putem prekršajnog naloga u izvještajnom periodu iznosi 595,13 KM. Od 9 riješenih predmeta po podnesenim zahtjevima za pokretanje prekršajnog postupka od strane Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, u svih 9 predmeta izrečena je zaštitna mjera oduzimanja predmeta kojima je počinjen prekršaj. Dakle, u izvještajnom periodu inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove su u 91,5% slučajeva rasteretili sudove i riješili su ili će riješiti naplatu po osnovu izdatih prekršajnih naloga, tako da je za sudsko odlučivanje ostalo 8,5% prekršajnih naloga. Sudovi su u 74,7% predmeta izrekli blaže sankcije po prekršioce, u odnosu na minimalne novčane kazne izrečene prekršajnim nalozima, odnosno predviđene materijalnim i drugim propisima, izričući: u 36 predmeta umanjene novčane kazne u odnosu na novčane kazne izrečene prekršajnim nalozima, u 53 predmeta uvjetne kazne kao blaže sankcije. Ovakvim načinom rada pravosudnih organa, gledajući iz ugla inspekcijskih službi, bit će jako teško urediti sve upravne oblasti za koje je stvarno i mjesno nadležna ova Uprava, jer, prema našem mišljenju, ovakve odluke sudova djeluju stimulativno po prekršioce. Izvod iz Izvještaja o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK za period 01.01.-30.06.2015. godinu Stranica 6 od 7 Inspektori rada za oblast radnih odnosa, inspektori rada za oblast zaštite na radu i socijalne zaštite, su na području Tuzlanskog kantona, izvršili ukupno 2.744 inspekcijska pregleda. Tom prilikom inspekcija rada je kontrolisala 6.761 radno angažovanih osoba, od čega je 6.271 osoba bilo radno angažovano u skladu sa Zakonom, a 486 osoba je bilo radno angažovano suprotno odredbama Zakona o radu, što je za 14 osoba ili procentualno 3,0% više u odnosu na isti izvještajni period u 2014. godini. Kao posljedica naprijed pobrojanih kontrola u izvještajnom periodu, do momenta zaključivanja ovog Izvještaja, odnosno do 30.06.2015. godine, po nalogu inspektora zasnovan je radni odnos sa 288 osoba, odnosno poslodavci su sa zaposlenicima zaključili pojedinačne ugovore o radu i izvršili njihovo prijavljivanje kod Federalnog zavoda PIO/MIO i Zavoda za zdravstveno osiguranje Tuzlanskog kantona. U izvještajnom periodu evidentirana je 96 lakših i težih povreda na radu, a od toga inspekciji zaštite na radu je prijavljeno 48 lakših povreda, 47 težih povreda i 1 povrede sa smrtnim posljedicama, a 3 teže i 3 lakše povreda na radu nisu prijavljene, zbog čega su subjekti nadzora sankcionisani, u skladu sa važećim zakonskim propisima. Dakle, u izvještajnom periodu na prostoru TK-a je evidentirana 48 lakših povreda, 47 težih povreda i 1 povrede sa smrtnim posljedicama. Kada su u pitanju povrede na radu sa smrtnim ishodom zaposlenika, o istoj su podnijeti kompletni izvještaji Kantonalnom tužilaštvu TK. Iz gore navedenih podataka može se zaključiti da je u izvještajnom periodu, prijavljen i evidentiran veći broj povreda (96 > 60) u odnosu na isti izvještajni period u prethodnoj godini, što je uglavnom posljedica loše zakonske regulative, na koju ukazujemo godina i u prethodim izvještajima i koja stimulativno djeluje po prekršioce, bez obzira da li se radilo o fizičkim ili pravnim licima, a vrlo često i o samim radnicima koji ne žele da koriste sredstava zaštite na radu. U izvještajnom periodu od 01.01.–30.06.2015. godine, rezultati rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, u poređenju sa ostalim upravama i inspektoratima drugih kantona, su daleko iznad prosjeka po svim pokazateljima pa i onim što su prikazani u zbirnom tabelarnom pregledu i pored činjenice da smo jedna od najmlađih Uprava u Federaciji koja je uvođenjem elektronskog evidentiranja inspekcijskog nadzora i elektronskog vođenja kancelarijskog poslovanja, preuzela pionirsku ulogu u reformi inspekcijskog nadzora u Federaciji BiH u oblasti inspekcijskih službi. U narednom periodu planirano je održati kontinuitet rada u uređenju svih upravnih oblasti koje nadziru inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i napraviti povoljan poslovni ambijent, prije svega po pitanju suzbijanja svih pojavnih oblika sive ekonomije, za rad privrednih društava i fizičkih lica na području TK koji rade u zoni realne ekonomije, naravno, u skladu sa svojim nadležnostima. U nastavku prezentovanja najvažnijih pokazatelja rada inspekcijskih službi Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, putem izvještajnih tabela je ukazano na najbitnije postignute rezultate i izvještajnom periodu. Takođe, putem tabele komparativnih pokazatelja, izvršena je usporedba rezultata Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, posmatrajući Izvod iz Izvještaja o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK za period 01.01.-30.06.2015. godinu Stranica 7 od 7 broj kontrola po inspektoratima i inspekcijama, nalaze po istim, izrečene upravne, prekršajne i druge mjere, u periodima 01.01.– 30.06.2014. godine i 01.01.– 30.06.2015. godine.

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

TUZLANSKI KANTON

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

Broj predmeta:17/1-05-007275/15

D I R E K T O R Ur. broj akta: 10001-0001

Tuzla, avgust 2015.godina dr.sc. Besim Duraković, dipl.oec.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara