Zaustavimo korupciju

Spread the love
Rental Travel

Sa ciljem  pronalaženja što efikasnijih mehanizama zajedničkog djelovanja na unapređenju poslovnog ambijenta, smanjenju udjela sive ekonomije i u borbi protiv korupcije, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, u sklopu svojih redovnih djelatnosti kontinuirano nastoji uspostaviti i unaprijediti partnerske odnose sa poslovnim subjektima i stanovnicima Tuzlanskog kantona.

Reha Centar

Suočeni sa  razarajućim posljedicama različitih oblika korupcije na sve segmente života i rada, smatramo da je  neophodno poduzimanje aktivnijih i efikasnijih mjera za borbu protiv  svih oblika korupcije, na svim nivoima organizacije.  Svjesni da važnu i nezamjenjivu ulogu u razotkrivanju različitih oblika korupcije u različitim segmentima života i rada imaju oni koji se sa njom svakodnevno susreću ili trpe njene posljedice, pozivamo sve stanovnike Tuzlanskog kantona da prijave bilo koji oblik korupcije sa kojim se suoče, kako u kontaktu sa Kantonalnom upravom inspekcijskih poslova Tuzlanskog kantona i njenim djelatnicima, tako i u ostalim javnim institucijama i organizacijama.

Protiv svih oblika  ponašanja i postupaka rukovodilaca, inspektora i ostalih djelatnika Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, koji imaju karakter korupcije i budu nam prijavljeni,  poduzet ćemo sve zakonom predviđene aktivnosti iz okvira naših mogućnosti i nadležnosti.

Prijave i saznanja o korupciji koja izlaze izvan okvira naših nadležnosti i zakonskih mogućnosti, proslijedit ćemo nadležnim organima i institucijama, na nadležno postupanje.

Prijava korupcije  može nam se dostaviti e-mailom na adresu direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona:

                                                        besim.durakovic@kuiptk.ba

Kako bismo mogli postupiti po prijavi ili je proslijediti nadležnoj instituciji ili organu, potrebno je da se uočeni oblik korupcije opiše što preciznije i jasnije, da se navedu podaci o počiniocu, te da se navedu i dostave dokazi na kojima je prijava temeljena (slike, dokumenti i sl.).

Ukoliko je podnosilac prijave spreman učestvovati u postupku dokazivanja ili javnog objavljivanja prijavljene korupcije, potrebno je da nam to jasno stavi na znanje, dostavom ličnih i kontaktnih podataka.

U tom slučaju, kako bi se zaštitio od eventualnih posljedica tog čina, podnosilac prijave se istovremeno može obratiti Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, koja će mu na osnovu prijave  podnesene u dobroj vjeri, u roku od 30 dana od dana obraćanja, dodijeliti status uzbunjivača.

Detalje o zaštiti uzbunjivača koju pruža Agencija mogu se pronaći u tekstu Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine (”Službeni glasnik BiH” broj 100/13), dostupan u meni opciji PROPISI – ZAKONI –  OPĆI ZAKONI  našeg web portala kuiptk.ba.

Ukoliko podnosilac prijave nije spreman na daljnju saradnju, njegovi lični podaci će se smatrati tajnim i neće biti javno dostupni, niti na bilo koji način zloupotrebljeni.

Autorizovana ili anonimna prijava korupcije može nam se dostaviti i na obrasca za prijavu korupcije ili u slobodno pisanoj formi, na jedan od slijedećih načina:

  •  Poštom na adresu: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove TKRudarska 72, 75000 Tuzla, BiH, na ruke    direktora,
  •  Ličnim uručenjem direktoru KUIP TK, Rudarska 72, 75000 Tuzla, BiH,
  •  Faksiranjem na broj +387 35 282 697,
  •  Ubacivanjem prijave u sandučiće koji su smješteni na ulazu u objekt Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i objekte  općina Tuzlanskog kantona.

Napominjemo da će, zbog mogućnosti zloupotrebe, biti postupljeno samo po dovoljno ozbiljnim i razložnim anonimnim prijavama koje su potkrijepljene odgovarajućim   dokazima (slike, dokumenti i sl.).

S poštovanjem,

     DIREKTOR
   

                 mr.sc.Besim Duraković, dipl.oec.

Komentari

Komentara