Zaključci sa 3. redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla, održane 31.01.2017. godine

Spread the love
              USVOJENI DNEVNI RED TREĆE REDOVNE SJEDNICE GVT

Reha Centar
Menprom

(Tuzla, mala sala BKC, 31.1.2017. godine sa početkom u 9,30; Broj 01-05-526-2017)

– Usvajanje Zapisnika sa druge redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla, održane 22. 12.

2016. godine

1. VJEĆNIČKA PITANJA

2. RAZMATRANJE I USVAJANJE:

a) BUDŽETA GRADA TUZLA ZA PERIOD OD 01.01.- 31.12.2017. GODINE

b) ODLUKE O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA TUZLA ZA PERIOD 01.01. DO

31.12.2017. GODINE

c)ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O KREDITNOM ZADUŽENJU GRADA TUZLE

3. RAZMATRANJE I USVAJANJE PROGRAMA RADA GRADSKOG VIJEĆA TUZLA ZA

2017. GODINU

4. RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O OBAVLJANJU DIMNJAČARSKIH POSLOVA

5. RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENE

REGULACIONOG PLANA „STUPINE“ U TUZLI

6. RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENE DIJELA

REGULACIONOG PLANA CENTALNOG GRADSKOG GROBLJA „DREŽNIK“ U TUZLI

7. RAZMATRANJE I USVAJANJE:

a) ODLUKE O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O PROMJENI STATUSA JAVNE USTANOVE

MEĐUNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA

b)ODLUKE O REDEFINISANJU STATUSA JAVNE USTANOVE MEĐUNARODNA GALERIJA

PORTRETA TUZLA

8.RAZMATRANJE I USVAJANJE:

a)ODLUKE O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNIH

PROSTORIJA

b)ODLUKE O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA NEPOSREDNOM POGODBOM

POLITIČKOJ STRANCI TUZLANSKA ALTERNATIVA

9.RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O NAZIVIMA ULICA,

TRGOVA, MOSTOVA I PARKOVA NA PODRUČJU GRADA TUZLA

10.RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKEO IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O

ORGANIZOVANJU I FUNKCIONISANJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA LJUDI I MATERIJALNIH

DOBARA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA U OPĆINI TUZLA

11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O

KRITERIJUMIMA I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PROŠIRENE OBLIKE

SOCIJALNE POMOĆI U OPĆINI TUZLA;

12. RAZMATRANJE I USVAJANJE IMOVINSKO-PRAVNIH AKTA

a) Rješenje o utvrdivanju, uz naknadu, pravo vlasništva na gradskom

građevinskom zemljištu, broj:

– 01/07-31-1712/14 (Jahić H. Damir, lokacija KO Solina)

b) Rješenje o odbijanju neosnovanog zahtjeva o utvrđivanju prava korištenja

zemljišta, broj:

13. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU JAVNIH I DRUGIH

PREDUZEĆA, ČIJI JE OSNIVAČ ILI SUOSNIVAČ GRAD TUZLA ZA 2015. GODINU:

a) JP RTV 7 d.o.o. Tuzla

 

            b) JP Biznis inovacije i tehnologije Tuzla

c) JKP “Komunalac” Tuzla

d) Tržnice-pijace d.o.o. Tuzla

e) JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla

f) Centralno grijanje d.d. Tuzla

14. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU JAVNIH USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ

GRAD TUZLA ZA 2015. GODINU:

a) JU Centar za socijalni rad Tuzla

b) JZU Gradske apoteke Tuzla

c) JU Gradski stadion „Tušanj“

d) JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Naše dijete“ Tuzla

e) JU „Dom mladih” Tuzla

15. RAZMATRANJE INFORMACIJE O RADU I PROVEDENOM POSTUPKU PO PONOVNOM

JAVNOM OGLASU ZA IZBOR JEDNOG ČLANA UPRAVNOG ODBORA JU GRADSKI STADION

„TUŠANJ“ TUZLA IZ REDA UPOSLENIKA USTANOVE

16. a) RAZMATRANJE INFORMACIJE O PROBLEMATICI SNABDIJEVANJA GRADA TUZLE

TOPLOTNOM ENERGIJOM S CILJEM SMANJENJA EMITOVANJA ŠTETNIH EMISIJA U ZRAK

b)Urgencija za realizaciju zaključaka Gradskog vijeća o gradnji podstanica za centralno

grijanje na koja bi se po povoljnim uslovima priključivali individualni stambene objekte

17. RAZMATRANJE INFORMACIJE O POVEĆANJU CIJENA JAVNOG PRIJEVOZA U TUZLI UZ

RASPRAVU O PROBLEMATICI FUNKCIONISANJA JAVNOG PRIJEVOZA U TUZLI SA

INICIJATIVAMA ZA IZMJENU PROPISA IZ OBLASTI JAVNOG PRIJEVOZA

18.RAZMANTRANJE IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA

19. TEKUĆA PITANJA

a)Inicijativa za asfaltiranje puta u naselju Polom MZ Simin han u dužini 850 m

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

GRAD TUZLA

GRADSKO VIJEĆE

Broj: 01-05-526-2016/2

Tuzla, 31.01.2017. godine

GRAD TUZLA

-Gradonačelnik Grada Tuzla, Jasmin Imamović

-Služba za budžet i finansije

PREDMET: Obavještenje o zaključcima treće/redovne/ sjednice Gradskog vijeća Tuzla

održane dana 31.01.2017. godine, dostavlja se

Na trećoj/redovnoj/ sjednici Gradskog vijeća Grada Tuzla, održanoj dana 31.01.2017 .

godine, pod tačkom 2. razmatrani su i usvojeni:

2.

a) BUDŽET GRADA TUZLA ZA PERIOD OD 01.01.- 31.12.2017. GODINE

b) ODLUKA O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA TUZLA ZA PERIOD 01.01. DO

31.12.2017. GODINE

c)ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O KREDITNOM ZADUŽENJU GRADA TUZLE

Nakon obavljene diskusije, usvojeni su slijedeći
Z A K LJ U Č C I
1)Zadužuju se Gradonačelnik i nadležne gradske službe, da prate realizaciju Budžeta Grada

Tuzla za period 01.1. do 31.12.2017. godine, analiziraju potrebe građana i inicijative

vijećnika iznesene u toku rasprave na ovoj trećoj redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla i

u skladu sa potrebama i razlozima javnog interesa, predlože u narednom periodu Rebalans

gradskog budžeta.

2)Gradsko vijeće Tuzla traži od nadležnih organa, da se poduzmu sve potrebne mjere za

realizaciju izgradnje Bloka “7” Termoelektrane Tuzla, koji će zadovoljavati potrebne

ekološke standarde i kriterije, s ciljem smanjenja štetnih emisija u zrak. Traži se od JP

Elektroprivreda BIH-Termoelektrana Tuzla, da što prije krene u aktivnosti na ugradnji

uređaja za odsumporovanje na postojećim blokovima.

3)Traži se od direktora JZU Dom zdravlja “Dr.Mustafa Šehović” Tuzla, da odmah pokrene

aktivnosti za rješavanje pitanja obezbjeđenja dovoljnog broja pedijatara u navedenoj

javnoj zdravstvenoj ustanovi, uključujići i pedijatre u Službi hitne medicinske pomoći.

Traži se od Fonda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, da sa ciljem zdravstevne

zaštite djece obezbijede dodatna sredstva za pedijatre, koji bi bila angažovani u Službi hitne

medicinske pomoći. Direktor JZU Dom zdravlja “Dr.Mustafa Šehović” Tuzla, treba do

naredne sjednice Gradskog vijeća Tuzla, dostaviti informaciju o mogućnostima realizacije

inicijative, da se obezbijedi angažovanje pedijatra u noćnim satima u Službi hitne

medicinske pomoći.

 

4)Traži se od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, da upisnu politiku vode

spram potreba tržišta radne snage, kako se ne bi školovali građani, koji se s obzirom na

profil zanimanja ne mogu zaposliti.

5)Gradsko vijeće Tuzla insistira, da se što prije realiziraju ranije započeti i novi projekti

otvaranja novih poslovnih zona, te da se što prije otvori “kancelarija za poduzetnike” u

Gradskoj upravi Tuzla.

6)Gradsko vijeće Tuzla traži od Gradonačelnika Grada Tuzla, da oformi ekipu stručnih

osoba, koja bi radila na izmjeni gradskih propisa s ciljem povećanja prihodovne strane

gradskog budžeta.

7)Gradsko vijeće Tuzla ponovno insistira, da Parlament Federacije Bosne i Hercegovine i

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, pokrenu proceduru za donošenje Zakona o

izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda, na način koji će omogućiti

pravednija raspodjela javnih prihoda kroz izjednačavanje pondera sa kojima pojedini

kantoni učestvuju u raspodjeli javnih prihoda.

8)Gradsko vijeće Tuzla, pokreće inicijativu za izmjenu Zakona o igrama na sreću Federacije

BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 48/15 i 60/15) na način da se obezbijedi

pravedna poreska politika iz oblasti igara na sreću, te da se kao u ranijem periodu da

ovlaštenje gradskim, odnosno općinskim vijećima za propisivanje taksi za aparate za

klađenje.

Ovo obavještenje vam se dostavlja na znanje, a verificirane zaključke ćete dobiti po usvajanju

skraćene verzije zapisnika sa treće/redovne/ sjednice Gradskog vijeća Tuzla održane dana

31.01.2017. godine.

DOSTAVLJENO
PREDSJEDAVAJUĆI
2 x Naslovu

1 x Stručna služba za poslove GradonačelnikaDr.med.sci.Aleksandar Vujadinović

1 x Parlament Federacije BIH

1 x Vlada Federacije BiH

1 x Vlada Tuzlanskog kantona

1 x Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK,

1 x Zavod za zdravstveno osiguranje Tuzlanskog kantona

1 x Služba za internu reviziju

1 x Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti

1 x Služba za komunalne poslove, izgradnju i pitanja MZ

1 x Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline

1 x Gradsko pravobranilaštvo Tuzla

1 x JZU Dom zdravlja “Dr.Mustafa Šehović” Tuzla

1 x Evidenciji

1 x a/a

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

GRAD TUZLA

GRADSKO VIJEĆE

Broj: 01-05-526-2016/3

Tuzla, 31.01.2017. godine

GRAD TUZLA

-Gradonačelnik Grada Tuzla, Jasmin Imamović

-Stručna služba Gradskog vijeća

PREDMET: Obavještenje o zaključcima treće/redovne/ sjednice Gradskog vijeća Tuzla održane

dana 31.01.2017. godine, dostavlja se

Na trećoj/redovnoj/ sjednici Gradskog vijeća Grada Tuzla, održanoj dana 31.01.2017 . godine, pod

tačkom 3. razmatran je i usvojen:

3. PROGRAM RADA GRADSKOG VIJEĆA TUZLA ZA 2017. GODINU
Nakon obavljene diskusije, usvojeni su slijedeći
Z A K LJ U Č C I
Traži se od javnih preduzeća i javnih ustanova, da što prije krenu u izradu izvještaja o radu i

poslovanju za 2016. godinu, kako bi što prije ranije biti razmatrani na sjednici Gradskog vijeća

Tuzla (izvještaji javnih ustanova već u martu, a javnih preduzeća u maju i junu 2017. godine)

Ovo obavještenje vam se dostavlja na znanje, a verificirane zaključke ćete dobiti po usvajanju skraćene

verzije zapisnika sa treće/redovne/ sjednice Gradskog vijeća Tuzla održane dana 31.01.2017.

godine.

DOSTAVLJENO
PREDSJEDAVAJUĆI
2 x Naslovu

1 x Stručna služba za poslove GradonačelnikaDr.med.sci.Aleksandar Vujadinović

1 x Služba za internu reviziju

1 x Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti

1 x Služba za komunalne poslove, izgradnju i pitanja MZ

1 x Služba za boračko-invalidsku zaštitu, reintegraciju raseljenih osoba i povratak

1 x Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove

1 x Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline

1 x Služba civilne zaštite

1 x Služba za budžet i finansije

1x Služba za inspekcijske poslove

1 x Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline

1 x UO Zavod za urbanizam

1 x Gradsko pravobranilaštvo Tuzla

1 x Evidenciji

1 x a/a

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

GRAD TUZLA

GRADSKO VIJEĆE

Broj: 01-05-526-2016/4

Tuzla, 31.01.2017. godine

GRAD TUZLA

-Gradonačelnik Grada Tuzla, Jasmin Imamović

-Služba za komunalne poslove, izgradnju i pitanja MZ

PREDMET: Obavještenje o zaključcima treće/redovne/ sjednice Gradskog vijeća Tuzla održane

dana 31.01.2017. godine, dostavlja se

Na trećoj/redovnoj/ sjednici Gradskog vijeća Grada Tuzla, održanoj dana 31.01.2017 . godine, pod

tačkom 4. razmatrana je i usvojena:

4. ODLUKA O OBAVLJANJU DIMNJAČARSKIH POSLOVA
Nakon obavljene diskusije, usvojeni su slijedeći
Z A K LJ U Č C I
1.Odlaže se za narednu sjednicu Gradskog vijeća rasprava o Odluci o obavljanju dimnjačarskih

poslova, s tim da će se sva eventualna sporna rješenja iz citirane Odluke, raspraviti na sjednici

Kolegija Gradskog vijeća Tuzla, na koji će se pozvati obrađivači materijala (Služba za inspekcijske

poslove, Služba za komunalne poslove, izgradnju i pitanja MZ-ca).

Ovo obavještenje vam se dostavlja na znanje, a verificirane zaključke ćete dobiti po usvajanju skraćene

verzije zapisnika sa treće/redovne/ sjednice Gradskog vijeća Tuzla održane dana 31.01.2017.

godine.

DOSTAVLJENO
2 x Naslovu

1 x Stručna služba za poslove Gradonačelnika

i koordinaciju rada gradskih službi

1 x Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti

1 x Služba za inspekcijske poslove

1 x Služba civilne zaštite

1 x Evidenciji

1 x a/a

PREDSJEDAVAJUĆI
Dr.med.sci.Aleksandar Vujadinović

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

GRAD TUZLA

GRADSKO VIJEĆE

Broj: 01-05-526-2016/5

Tuzla, 31.01.2017. godine

GRAD TUZLA

-Gradonačelnik Grada Tuzla, Jasmin Imamović

-Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline

-UO Zavod za urbanizam Tuzla

PREDMET: Obavještenje o zaključcima treće/redovne/ sjednice Gradskog vijeća Tuzla održane

dana 31.01.2017. godine, dostavlja se

Na trećoj/redovnoj/ sjednici Gradskog vijeća Grada Tuzla, održanoj dana 31.01.2017 . godine, pod

tačkom 5. razmatrana je i usvojena:

5. ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENE REGULACIONOG PLANA „STUPINE“ U TUZLI
Ovo obavještenje vam se dostavlja na znanje, a verificirane zaključke ćete dobiti po usvajanju skraćene

verzije zapisnika sa treće/redovne/ sjednice Gradskog vijeća Tuzla održane dana 31.01.2017.

godine.

DOSTAVLJENO
3 x Naslovu

1 x Stručna služba za poslove Gradonačelnika

1 x Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove

1 x Evidenciji

1 x a/a

PREDSJEDAVAJUĆI
Dr.med.sci.Aleksandar Vujadinović

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

GRAD TUZLA

GRADSKO VIJEĆE

Broj: 01-05-526-2016/6

Tuzla, 31.01.2017. godine

GRAD TUZLA

-Gradonačelnik Grada Tuzla, Jasmin Imamović

-Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline

-UO Zavod za urbanizam Tuzla

PREDMET: Obavještenje o zaključcima treće/redovne/ sjednice Gradskog vijeća Tuzla održane dana

31.01.2017. godine, dostavlja se

Na trećoj/redovnoj/ sjednici Gradskog vijeća Grada Tuzla, održanoj dana 31.01.2017 . godine, pod tačkom 6.

razmatrana je i usvojena:

6. ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENE DIJELA REGULACIONOG PLANA CENTALNOG

GRADSKOG GROBLJA „DREŽNIK“ U TUZLI

Nakon obavljene diskusije, usvojeni su slijedeći

Z A K LJ U Č C I

          1)Gradsko vijeće Tuzla traži, da se prije izrade nacrta izmjene dijela Regulacionog plana Centalnog

gradskog groblja „Drežnik“ u Tuzli, uradi analiza sastava šljake na lokalitetu „Drežnik“ u smislu, da li ista

sadrži ili ne sadrži škodljive materije (postojanje eventualne radioaktivnosti, da li je rađena rekultivacija i

slično), te o svemu navedenom izvjesti Gradsko vijeće Tuzla na nekoj od narednih sjednica. Uz informaciju

vijećnicima, dostaviti kompletiran materijal (zapisnike, elaborate, koji su tada bili dostupni, stenograme i

slično iz 1998, 2010, 2013. . godine ili iz neke druge godine kada se raspravljalo, vođena rasprava o tome na

Gradskom vijeću Tuzla.

2)Gradsko vijeće Tuzla, traži informaciju o tome koliko je sredstava potrebno, da bi se stvorili uvjeti

za realizaciju poslovne zone na lokalitetu “Drežnik” u Tuzli, koje službe za upravu trebaju biti uključene u

realizaciju navedene poslovne zone i koje je vrijeme potrebno za realizaciju iste.

3)Gradsko vijeće Tuzla traži da se za jednu od narednih sjednica dostavi informacija o ulaganjima u

poslovnu zonu “Kreka” (iz budžeta Grada Tuzla i iz drugih izvora), zašto projekat do sada nije realiziran i

kakvo je stanje imovinsko-pravnih odnosa na navedenom lokalitetu.

4)Gradsko vijeće Tuzla, traži informaciju o tome, da li je eventualno bilo propusta i protivpravnih

radnji kod realizacije projekta poslovne zone “Kreka” i ako se utvdi, da ih je bilo propusta o svemu izvijestiti

nadležne organe.

Ovo obavještenje vam se dostavlja na znanje, a verificirane zaključke ćete dobiti po usvajanju skraćene verzije

zapisnika sa treće/redovne/ sjednice Gradskog vijeća Tuzla održane dana 31.01.2017. godine.

DOSTAVLJENO
PREDSJEDAVAJUĆI
3 x Naslovu

1 x Stručna služba za poslove GradonačelnikaDr.med.sci.Aleksandar Vujadinović

1 x Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove

1 x Služba za komunalne poslove, izgradnju i pitanja MZ-ca

1 x Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti

1 x Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti

1 x JKP “Komemorativni centar” Tuzla

1 x sekretar organa državne službe, Almir Šuta

1 x Evidenciji

1 x a/a

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

GRAD TUZLA

GRADSKO VIJEĆE

Broj: 01-05-526-2016/7

Tuzla, 31.01.2017. godine

1.GRAD TUZLA

-Gradonačelnik Grada Tuzla, Jasmin Imamović

– Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti

2.MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA TK
PREDMET: Obavještenje o zaključcima treće/redovne/ sjednice Gradskog vijeća Tuzla održane

dana 31.01.2017. godine, dostavlja se

Na trećoj/redovnoj/ sjednici Gradskog vijeća Grada Tuzla, održanoj dana 31.01.2017 . godine, pod

tačkom 7. razmatrane su i usvojene:

7.

      a) ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O PROMJENI STATUSA JAVNE USTANOVE

MEĐUNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA

b)ODLUKA O REDEFINISANJU STATUSA JAVNE USTANOVE MEĐUNARODNA GALERIJA PORTRETA

TUZLA

Ovo obavještenje vam se dostavlja na znanje, a verificirane zaključke ćete dobiti po usvajanju skraćene

verzije zapisnika sa treće/redovne/ sjednice Gradskog vijeća Tuzla održane dana 31.01.2017.

godine.

DOSTAVLJENO
3 x Naslovu

1 x Stručna služba za poslove Gradonačelnika

1 x Služba za internu reviziju

1 x Gradsko pravobranilaštvo Tuzla

1 x JU Međunarodna galerija portreta

1 x Evidenciji

1 x a/a

PREDSJEDAVAJUĆI
Dr.med.sci.Aleksandar Vujadinović

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

GRAD TUZLA

GRADSKO VIJEĆE

Broj: 01-05-526-2016/8

Tuzla, 31.01.2017. godine

1.GRAD TUZLA

-Gradonačelnik Grada Tuzla, Jasmin Imamović

– Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti

PREDMET: Obavještenje o zaključcima treće/redovne/ sjednice Gradskog vijeća Tuzla održane

dana 31.01.2017. godine, dostavlja se

Na trećoj/redovnoj/ sjednici Gradskog vijeća Grada Tuzla, održanoj dana 31.01.2017 . godine, pod

tačkom 8. razmatrane su i usvojene:

8.

      a)ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA

b)ODLUKA O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA NEPOSREDNOM POGODBOM POLITIČKOJ

STRANCI TUZLANSKA ALTERNATIVA

Ovo obavještenje vam se dostavlja na znanje, a verificirane zaključke ćete dobiti po usvajanju skraćene

verzije zapisnika sa treće/redovne/ sjednice Gradskog vijeća Tuzla održane dana 31.01.2017.

godine.

DOSTAVLJENO
3 x Naslovu

1 x Stručna služba za poslove Gradonačelnika

1 x Služba za internu reviziju

1 x Gradsko pravobranilaštvo Tuzla

1 x Evidenciji

1 x a/a

PREDSJEDAVAJUĆI
Dr.med.sci.Aleksandar Vujadinović

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

GRAD TUZLA

GRADSKO VIJEĆE

Broj: 01-05-526-2016/9

Tuzla, 31.01.2017. godine

GRAD TUZLA

-Gradonačelnik Grada Tuzla, Jasmin Imamović

-Stručni tim za određivanje naziva ulica i trgova na području Grada Tuzla

PREDMET: Obavještenje o zaključcima treće/redovne/ sjednice Gradskog vijeća Tuzla održane

dana 31.01.2017. godine, dostavlja se

Na trećoj/redovnoj/ sjednici Gradskog vijeća Grada Tuzla, održanoj dana 31.01.2017 . godine, pod

tačkom 9. razmatrana je i usvojena:

     9. ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O NAZIVIMA ULICA, TRGOVA, MOSTOVA I PARKOVA NA

PODRUČJU GRADA TUZLA

Ovo obavještenje vam se dostavlja na znanje, a verificirane zaključke ćete dobiti po usvajanju skraćene

verzije zapisnika sa treće/redovne/ sjednice Gradskog vijeća Tuzla održane dana 31.01.2017.

godine.

DOSTAVLJENO
PREDSJEDAVAJUĆI
2 x Naslovu

1 x Stručna služba za poslove GradonačelnikaDr.med.sci.Aleksandar Vujadinović

1 x Služba za komunalne poslove, izgradnju i pitanja MZ

1 x Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline

1 x Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove

1 x Služba civilne zaštite-Profesionalna vatrogasna jedinice

1 x MUP TK, Turalibegova bb

1 x JU Dom zdravlja Tuzla-Odjel hitne medicinske pomoći

1 x Evidenciji

1 x a/a

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

GRAD TUZLA

GRADSKO VIJEĆE

Broj: 01-05-526-2016/10

Tuzla, 31.01.2017. godine

GRAD TUZLA

-Gradonačelnik Grada Tuzla, Jasmin Imamović

-Služba civilne zaštite

PREDMET: Obavještenje o zaključcima treće/redovne/ sjednice Gradskog vijeća Tuzla održane

dana 31.01.2017. godine, dostavlja se

Na trećoj/redovnoj/ sjednici Gradskog vijeća Grada Tuzla, održanoj dana 31.01.2017 . godine, pod

tačkom 10. razmatrana je i usvojena:

      10. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O ORGANIZOVANJU I FUNKCIONISANJU

ZAŠTITE I SPAŠAVANJA LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA U

OPĆINI TUZLA;

Ovo obavještenje vam se dostavlja na znanje, a verificirane zaključke ćete dobiti po usvajanju skraćene

verzije zapisnika sa treće/redovne/ sjednice Gradskog vijeća Tuzla održane dana 31.01.2017.

godine.

DOSTAVLJENO
2 x Naslovu

1 x Stručna služba za poslove Gradonačelnika

1 x Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline

1 x Gradski štab civilne zaštite

1 x Evidenciji

1 x a/a

PREDSJEDAVAJUĆI
Dr.med.sci.Aleksandar Vujadinović

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

GRAD TUZLA

GRADSKO VIJEĆE

Broj: 01-05-526-2016/11

Tuzla, 31.01.2017. godine

GRAD TUZLA

-Gradonačelnik Grada Tuzla, Jasmin Imamović

-Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti

PREDMET: Obavještenje o zaključcima treće/redovne/ sjednice Gradskog vijeća Tuzla održane

dana 31.01.2017. godine, dostavlja se

Na trećoj/redovnoj/ sjednici Gradskog vijeća Grada Tuzla, održanoj dana 31.01.2017 . godine, pod

tačkom 11. razmatrana je i usvojen:

      11. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA I POSTUPKU

ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PROŠIRENE OBLIKE SOCIJALNE POMOĆI U OPĆINI TUZLA;

Ovo obavještenje vam se dostavlja na znanje, a verificirane zaključke ćete dobiti po usvajanju skraćene

verzije zapisnika sa treće/redovne/ sjednice Gradskog vijeća Tuzla održane dana 31.01.2017.

godine.

DOSTAVLJENO
2 x Naslovu

1 x Stručna služba za poslove Gradonačelnika

1 x Služba za internu reviziju

1 x Služba za budžet i finansije

1 x JU Centar za socijalni rad Tuzla

1 x Evidenciji

1 x a/a

PREDSJEDAVAJUĆI
Dr.med.sci.Aleksandar Vujadinović

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

GRAD TUZLA

GRADSKO VIJEĆE

Broj: 01-05-526-2016/12

Tuzla, 31.01.2017. godine

GRAD TUZLA

-Gradonačelnik Grada Tuzla, Jasmin Imamović

-Služba za budžet i finansije

PREDMET: Obavještenje o zaključcima treće/redovne/ sjednice Gradskog vijeća Tuzla održane

dana 31.01.2017. godine, dostavlja se

Na trećoj/redovnoj/ sjednici Gradskog vijeća Grada Tuzla, održanoj dana 31.01.2017 . godine, pod

tačkom 12. razmatrana su i usvojena:

12. IMOVINSKO-PRAVNA AKTA

a) Rješenje o utvrdivanju, uz naknadu, pravo vlasništva na gradskom građevinskom

zemljištu, broj:

– 01/07-31-1712/14 (Jahić H. Damir, lokacija KO Solina)

b) Rješenje o odbijanju neosnovanog zahtjeva o utvrđivanju prava korištenja zemljišta,

broj:

– 01/07-31-8150/16 (Kovačević O. Fahrudin, lokacija Tuzla III)

Ovo obavještenje vam se dostavlja na znanje, a verificirane zaključke ćete dobiti po usvajanju skraćene

verzije zapisnika sa treće/redovne/ sjednice Gradskog vijeća Tuzla održane dana 31.01.2017.

godine.

DOSTAVLJENO
2 x Naslovu

1 x Stručna služba za poslove Gradonačelnika

1 x Služba za internu reviziju

1 x Gradsko pravobranilaštvo Tuzla

1 x Evidenciji

1 x a/a

PREDSJEDAVAJUĆI
Dr.med.sci.Aleksandar Vujadinović

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

GRAD TUZLA

GRADSKO VIJEĆE

Broj: 01-05-526-2016/13

Tuzla, 31.01.2017. godine

GRAD TUZLA

-Gradonačelnik Grada Tuzla, Jasmin Imamović

– Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti

– Služba za komunalne poslove, izgradnju i pitanja MZ

PREDMET: Obavještenje o zaključcima treće/redovne/ sjednice Gradskog vijeća Tuzla održane

dana 31.01.2017. godine, dostavlja se

Na trećoj/redovnoj/ sjednici Gradskog vijeća Grada Tuzla, održanoj dana 31.01.2017 . godine, pod

tačkom 13. razmatrani su i usvojeni:

13. IZVJEŠTAJI O RADU I POSLOVANJU JAVNIH I DRUGIH PREDUZEĆA, ČIJI JE OSNIVAČ ILI

SUOSNIVAČ GRAD TUZLA ZA 2015. GODINU:

a) JP RTV 7 d.o.o. Tuzla

b) JP Biznis inovacije i tehnologije Tuzla

c) JKP “Komunalac” Tuzla

d) Tržnice-pijace d.o.o. Tuzla

e) JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla

f) Centralno grijanje d.d. Tuzla

Ovo obavještenje vam se dostavlja na znanje, a verificirane zaključke ćete dobiti po usvajanju skraćene

verzije zapisnika sa treće/redovne/ sjednice Gradskog vijeća Tuzla održane dana 31.01.2017.

godine.

DOSTAVLJENO
3 x Naslovu

1 x Stručna služba za poslove Gradonačelnika

1 x Služba za internu reviziju

1 x Služba za budžet i finansije

1 x JP RTV 7 d.o.o. Tuzla

1 x JP Biznis inovacije i tehnologije Tuzla

1 x JKP “Komunalac” Tuzla

1 x Tržnice-pijace d.o.o. Tuzla

1 x JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla

1 x Centralno grijanje d.d. Tuzla

1 x Evidenciji

1 x a/a

PREDSJEDAVAJUĆI
Dr.med.sci.Aleksandar Vujadinović

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

GRAD TUZLA

GRADSKO VIJEĆE

Broj: 01-05-526-2016/14

Tuzla, 31.01.2017. godine

GRAD TUZLA

-Gradonačelnik Grada Tuzla, Jasmin Imamović

– Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti

PREDMET: Obavještenje o zaključcima treće/redovne/ sjednice Gradskog vijeća Tuzla održane

dana 31.01.2017. godine, dostavlja se

Na trećoj/redovnoj/ sjednici Gradskog vijeća Grada Tuzla, održanoj dana 31.01.2017 . godine, pod

tačkom 14. razmatrani su i usvojeni:

14. IZVJEŠTAJI O RADU I POSLOVANJU JAVNIH I DRUGIH PREDUZEĆA, ČIJI JE OSNIVAČ ILI

SUOSNIVAČ GRAD TUZLA ZA 2015. GODINU:

a) JU Centar za socijalni rad Tuzla

b) JZU Gradske apoteke Tuzla

c) JU Gradski stadion „Tušanj“

d) JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Naše dijete“ Tuzla

e) JU „Dom mladih” Tuzla

Ovo obavještenje vam se dostavlja na znanje, a verificirane zaključke ćete dobiti po usvajanju skraćene

verzije zapisnika sa treće/redovne/ sjednice Gradskog vijeća Tuzla održane dana 31.01.2017.

godine.

DOSTAVLJENO
PREDSJEDAVAJUĆI
2 x Naslovu

1 x Stručna služba za poslove GradonačelnikaDr.med.sci.Aleksandar Vujadinović

1 x Služba za internu reviziju

1 x Služba za budžet i finansije

1 x JU Centar za socijalni rad Tuzla

1 x JZU Gradske apoteke Tuzla

1 x JU Gradski stadion „Tušanj“

1 x JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Naše dijete“ Tuzla

1 x JU „Dom mladih” Tuzla

1 x Evidenciji

1 x a/a

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

GRAD TUZLA

GRADSKO VIJEĆE

Broj: 01-05-526-2016/15

Tuzla, 31.01.2017. godine

GRAD TUZLA

-Gradonačelnik Grada Tuzla, Jasmin Imamović

– Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti

PREDMET: Obavještenje o zaključcima treće/redovne/ sjednice Gradskog vijeća Tuzla održane

dana 31.01.2017. godine, dostavlja se

Na trećoj/redovnoj/ sjednici Gradskog vijeća Grada Tuzla, održanoj dana 31.01.2017 . godine, pod

tačkom 15. razmatrana je:

15. INFORMACIJA O RADU I PROVEDENOM POSTUPKU PO PONOVNOM JAVNOM OGLASU ZA

IZBOR JEDNOG ČLANA UPRAVNOG ODBORA JU GRADSKI STADION „TUŠANJ“ TUZLA IZ REDA

UPOSLENIKA USTANOVE

Tom prilikom su usvojeni slijedeći:
Z A K LJ U Č C I
U skladu sa Odlukom o postupku izbora i konačnog imenovanja članova organa upravljanja u

javnim preduzećima, javnim komunalnim preduzećima, javnim ustanovama, javnim ustanovama za

predškolski odgoj i zdravstvenim ostanovama, čiji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla („Službeni

glasnik Grada Tuzla“, broj 11/05) Informacija sa rang listom će se dostaviti organima nadležnim za

konačno imenovanje u regulirane organe, radi okončanja procedure u skladu sa Zakonom i

propisima Gradskog vijeća.

Ovo obavještenje vam se dostavlja na znanje, a verificirane zaključke ćete dobiti po usvajanju skraćene

verzije zapisnika sa treće/redovne/ sjednice Gradskog vijeća Tuzla održane dana 31.01.2017.

godine.

DOSTAVLJENO
2 x Naslovu

1 x Stručna služba za poslove Gradonačelnika

1 x JU Gradski stadion “Tušanj” Tuzla

1 x Evidenciji

1 x a/a

PREDSJEDAVAJUĆI
Dr.med.sci.Aleksandar Vujadinović

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

GRAD TUZLA

GRADSKO VIJEĆE

Broj: 01-05-526-2016/16

Tuzla, 31.01.2017. godine

GRAD TUZLA

-Gradonačelnik Grada Tuzla, Jasmin Imamović

– Služba za komunalne poslove, izgradnju i pitanja MZ

PREDMET: Obavještenje o zaključcima treće/redovne/ sjednice Gradskog vijeća Tuzla održane dana

31.01.2017. godine, dostavlja se

Na trećoj/redovnoj/ sjednici Gradskog vijeća Grada Tuzla, održanoj dana 31.01.2017 . godine, pod tačkom

16. razmatrani su i usvojeni

a) INFORMACIJA O PROBLEMATICI SNABDIJEVANJA GRADA TUZLE TOPLOTNOM ENERGIJOM S CILJEM

SMANJENJA EMITOVANJA ŠTETNIH EMISIJA U ZRAK

b)Urgencija za realizaciju zaključaka Gradskog vijeća o gradnji podstanica za centralno grijanje na koja bi se

po povoljnim uslovima priključivali individualni stambene objekte

Tom prilikom su usvojeni slijedeći
Z A K LJ U Č C I
Podtačka a)

1)Konstatuje se da su direktori JKP “Centralno grijanje” Tuzla i JP Elektroprivreda BIH-Termoelektrana Tuzla,

postupili odgovorno prema Gradskom vijeću Tuzla, time što su na zahtjev predsjedavajućeg Gradskog vijeća

Tuzla, dostavili tražene informacije.

Podtačka b)

1)Gradsko vijeće Tuzla, traži da se iznađe način, da se i u drugim mjesnim zajednicama po mogućnosti izvrši

toplifikacija individualnih stambenih objekata na način, kao i u MZ Kula ili na neki drugi način.

2)Traži se od Gradonačelnika da do sjednice Gradskog vijeća Tuzla u februaru, da dostavi informaciju o cijeni

koštanja “pilot” projekta toplifikacije u MZ Kula.

3)Gradsko vijeće Tuzla traži da se sagledaju zakonske i faktičke mogućnosti, da se obezbijedi smanjenje

troškova kod priključenja na sistem centralnog grijanja. Sagledati mogućnosti i kada je u pitanju izrada

projekata na priključenje na sistem centralnog grijanja, ukoliko je to za njih jeftinije, omogućiti građanima da

sami biraju projektante, kao i da imaju mogućnost slobodnog izbora kod nabavke materijala za priključenje

na sistem centralnog grijanja.

4)Gradsko vijeće Tuzla, traži da se izvrši analiza problema neadekvatnog zagrijevanja Novog naselja “Solina” i

da se do naredne sjednice Gradskog vijeća Tuzla, dostavi prijedlog razrješenja navedenog problema. Podržava

se menadžment JKP “Centralno grijanje” Tuzla u nastojanjima, da olakšaju plaćanje onim građanima kod kojih

se utvrdi da imaju neadekvatno snabdijevanje toplotnom energijom.

Ovo obavještenje vam se dostavlja na znanje, a verificirane zaključke ćete dobiti po usvajanju skraćene verzije

zapisnika sa treće/redovne/ sjednice Gradskog vijeća Tuzla održane dana 31.01.2017. godine.

DOSTAVLJENO

2 x Naslovu

1 x Stručna služba za poslove Gradonačelnika

1 x Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline

1 x JP Elektroprivreda BIH-“Termoelektrana” Tuzla

1 x JKP “Centralno grijanje” Tuzla

1 x Evidenciji

1 x a/a

PREDSJEDAVAJUĆI
Dr.med.sci.Aleksandar Vujadinović

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

GRAD TUZLA

GRADSKO VIJEĆE

Broj: 01-05-526-2016/17

Tuzla, 31.01.2017. godine

GRAD TUZLA

-Gradonačelnik Grada Tuzla, Jasmin Imamović

– Služba za komunalne poslove, izgradnju i pitanja MZ-ca

-Služba za inspekcijske poslove

PREDMET: Obavještenje o zaključcima treće/redovne/ sjednice Gradskog vijeća Tuzla održane

dana 31.01.2017. godine, dostavlja se

Na trećoj/redovnoj/ sjednici Gradskog vijeća Grada Tuzla, održanoj dana 31.01.2017 . godine, pod

tačkom 17. primljena je k znanju:

17.INFORMACIJA O POVEĆANJU CIJENA JAVNOG PRIJEVOZA U TUZLI UZ RASPRAVU O

PROBLEMATICI FUNKCIONISANJA JAVNOG PRIJEVOZA U TUZLI SA INICIJATIVAMA ZA IZMJENU

PROPISA IZ OBLASTI JAVNOG PRIJEVOZA, usvojeni su slijedeći

Z A K LJ U Č C I
1.Gradsko vijeće Tuzla traži da se dostavi informacija o realizaciji zaključaka sa vanredne sjednice

Gradskog vijeća od 20.08.2015. godine.

2.Gradsko vijeće Tuzla, traži da se dostavi informacija o tome, da li je i iz kojih razloga došlo do

promjene pravca kretanja autobusa i ukidanja pojedinih linija.

3.Gradsko vijeće Tuzla smatra, da se u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima Tuzlanskog

kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona, broj 11/05, 7/07 i 08/12) trebaju pronaći

prihvatljivi i drugi na zakonu zasnovani načini obavljanja javnog prijevoza na području Tuzle.

Traži od Službe za komunalne poslove, izgradnju i pitanja mjesnih zajednica, da se privatni

prijevoznik stavi pod kontrolu ili da se u saradnji sa nadležnim službama, sagledaju zakonske i

finansijske mogućnosti, da na određenim linijama javni prijevoz putnika obavlja javno preduzeće,

kao i zakonske i finansijske mogućnosti nabavke adekvatnih autobusa.

4.O realizaciji zaključaka neophodno je dostavitu informacija u roku od 2(dva) mjeseca.

Ovo obavještenje vam se dostavlja na znanje, a verificirane zaključke ćete dobiti po usvajanju skraćene

verzije zapisnika sa treće/redovne/ sjednice Gradskog vijeća Tuzla održane dana 31.01.2017.

godine.

DOSTAVLJENO
3 x Naslovu

1 x Stručna služba za poslove Gradonačelnika

1 x Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti

1 x Evidenciji

1 x a/a

PREDSJEDAVAJUĆI
Dr.med.sci.Aleksandar Vujadinović

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

GRAD TUZLA

GRADSKO VIJEĆE

Broj: 01-05-526-2016/18

Tuzla, 31.01.2017. godine

GRAD TUZLA

-Gradonačelnik Grada Tuzla, Jasmin Imamović

– Služba za komunalne poslove, izgradnju i pitanja MZ

-Komisija za izbor i imenovanja

PREDMET: Obavještenje o zaključcima treće/redovne/ sjednice Gradskog vijeća Tuzla održane dana

31.01.2017. godine, dostavlja se

Na trećoj/redovnoj/ sjednici Gradskog vijeća Grada Tuzla, održanoj dana 31.01.2017 . godine, pod tačkom

18. razmatran je i usvojen:

18. IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA
Nakon obavljene diskusije, usvojeni su slijedeći
Z A K LJ U Č C I
a) Gradsko vijeće Grada Tuzla prihvata prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, a na inicijativu Kluba

vijećnika HDZ BiH – Hrvatske demokratske zajednice BiH u Gradskom vijeću Grada Tuzla te se, zbog izuzenih

okolnosti (smrtni slučaj, nefunkcionisanje savjeta MZ Husino i slično), privremeno, do implementacije

izbornih rezultata:

– Dalibor Vidović, koji je obnašao dužnost predsjednika Savjeta MZ Husino, razrješava te dužnosti a na mjesto

predsjednika privremeno, do implementacije izbornih rezultata, imenuje se Stjepan Božić.

– Stjepan Božić, koji je obnašao dužnost člana Savjeta MZ Husino, razrješava te dužnosti a na mjesto člana

privremeno, do implementacije izbornih rezultata, imenuje se Dalibor Vidović.

– Marko Andrić, koji je obnašao dužnost predsjednika Savjeta MZ Par Selo, razrješava te dužnosti a na mjesto

predsjednika privremeno, do implementacije izbornih rezultata, imenuje se Ivica Vidaković.

– Ivica Vidaković, koji je obnašao dužnost člana Savjeta MZ Par Selo, razrješava te dužnosti a na mjesto člana

privremeno, do implementacije izbornih rezultata, imenuje se Marko Tomić.

Ovo obavještenje vam se dostavlja na znanje, a verificirane zaključke ćete dobiti po usvajanju skraćene verzije

zapisnika sa treće/redovne/ sjednice Gradskog vijeća Tuzla održane dana 31.01.2017. godine.

DOSTAVLJENO
3 x Naslovu

1 x Stručna služba za poslove Gradonačelnika

1 x Služba za budžet i finansije

1 x Evidenciji

1 x a/a

PREDSJEDAVAJUĆI
Dr.med.sci.Aleksandar Vujadinović

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

GRAD TUZLA

GRADSKO VIJEĆE

Broj: 01-05-526-2016/19

Tuzla, 31.01.2017. godine

GRAD TUZLA

-Gradonačelnik Grada Tuzla, Jasmin Imamović

– Služba za komunalne poslove, izgradnju i pitanja MZ

PREDMET: Obavještenje o zaključcima treće/redovne/ sjednice Gradskog vijeća Tuzla održane

dana 31.01.2017. godine, dostavlja se

Na trećoj/redovnoj/ sjednici Gradskog vijeća Grada Tuzla, održanoj dana 31.01.2017 . godine, pod

tačkom 19.TEKUĆA PITANJA, razmatrana je i usvojena:

19.

a)Inicijativa za asfaltiranje puta u naselju Polom MZ Simin han u dužini 850 m

Nakon obavljene diskusije, usvojeni su slijedeći
Z A K LJ U Č C I
Traži se od Službe za komunalne poslove, izgradnju i pitanja MZ-ca da analizira i prizna opravdana i

izvršena ulaganja građana kod projekata komunalne infrastrukture po principu sufinansiranja

građana, ako je to u skladu sa propisima.

Ovo obavještenje vam se dostavlja na znanje, a verificirane zaključke ćete dobiti po usvajanju skraćene

verzije zapisnika sa treće/redovne/ sjednice Gradskog vijeća Tuzla održane dana 31.01.2017.

godine.

DOSTAVLJENO
2x Naslovu

1 x Stručna služba za poslove Gradonačelnika

1 x Evidenciji

1 x a/a

PREDSJEDAVAJUĆI
Dr.med.sci.Aleksandar Vujadinović

 

 

Komentari

Komentara