Uvođenje standarda EKO – 4 prilikom uvoza automobila u BiH

Spread the love
Menprom

Vijeće ministara BiH zadužilo je Ministarstvo komunikacija i prometa da odmah objavi novu odluku o najnižim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena i korištena vozila pri homologaciji tipa vozila i homologaciji pojedinačnog vozila, te će kontinuirano pratiti mjere propisane ovom odlukom i o tome redovno izvještavati Vijeće ministara.

Reha Centar

Uvođenjem standarda EKO – 4 prilikom uvoza automobila u BiH, bit će usklađeni najniži tehnički zahtjevi vozila s evropskim normama u ovoj oblasti te smanjeno zagađenje okoliša i opasnost po zdravlje ljudi.

Nova odluka neće se primjenjivati na vozila koja su na bh. teritoriju dospjela ili je njihova narudžba izvršena prije 1.4.2016. godine, kada ova odluka stupa na snagu.

Sporazum o saradnji BiH i EUROPOL-a

Vijeće ministara utvrdilo je na današnjoj sjednici Prijedlog sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji između BiH i Ureda Evropske policije (EUROPOL), koji je usklađen s originalnim tekstom dogovorenim u procesu njegovog zaključivanja i Osnovama Predsjedništva BiH.

Na ovaj način uspostavlja se saradnja EUROPOL-a i BiH, kako bi se podržale države članice EU i BiH u sprečavanju i borbi protiv organiziranog kriminala, terorizma i drugih vidova međunarodnog kriminala, prvenstveno putem razmjene informacija. Prijedlog sporazuma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar sigurnosti.

Pedeset miliona eura za izgradnju autoceste na Koridoru 5c

Vijeće ministara prihvatilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i odredilo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Kreditnog sporazuma s Kuvajtskim fondom za arapski ekonomski razvoj (KFAER), za finansiranje izgradnje autoceste na Koridoru 5c, dio poddionice Klopče – Donja Gračanica.

Rok otplate kredita je 20 godina, s grejs periodom od pet godina i alokacijom na Federaciju BiH.

Na ovoj poddionici predviđena je izgradnja odmorišta s rekreacionim površinama za oba pravca autoceste, koje je locirano na panoramski atraktivnoj lokaciji sa zelenim površinama.

Za nastavak izgradnje “Južne longitudinale” u Sarajevu još šest miliona eura

Vijeće ministara je prihvatilo i Inicijativu i odredilo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora broj 1 o Amandmanu na ugovor o zajmu, koji je potpisan 27. oktobra 2011. godine (Sarajevo projekt gradskih saobraćajnica) između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Na ovaj način bit će osigurano dodatnih šest miliona eura zajma EBRD-a, uz ranije odobrenih 16,5 miliona eura, za nastavak izgradnje drugog dijela projekta „Južne longitudinale“, kako bi se eliminirala uska grla i poboljšala veza istočnog i zapadnog dijela Kantona i Grada Sarajeva.

Planirana je izgradnja tri raskrsnice s primjenom kružnog toka, s rokom završetka projekta do 31. decembra 2017. godine.

Rok oplate zajma je 15 godina, uključujući tri godine grejs perioda, a sredstva su alocirana na Federaciju BiH.

Komentari

Komentara

Posted In: