UKC Tuzla: Saopćenje za javnost

Menprom

Prema Zakonu o javnim nabavkama Univerzitetski klinički centar Tuzla je na portalu javnih nabavki, dana 23.10. 2023. godine, objavio tendersku dokumentaciju za nabavku “Linearnog akceleratora, C'T simulatora, Sistema za planiranje u radioterapiji i Fantoma” procijenjene vrijednosti 8.547.008,55 KM bez PDV-a.

Reha Centar

Javno otvaranje ponuda održano je 17. 1. 2024. godine u 12,00 sati. Zaprimljene su dvije ponude. Nakon pregleda, analize i ocjene ponuda, Komisija je dala preporuku za izbor ponuđača. Na osnovu date preporuke, donešena je Odluka o izboru ponuđača.

Univerzitetski klinički centar Tuzla dana, 6. 2. 2024. godine zaprimio je žalbu jednog od ponuđača. Nakon sprovedene analize dokumentacija je proslijeđena na Ured za razmatranje žalbi BiH sa sjedištem u Sarajevu.

Tenderski postupak nabavke “Linearnog akceleratora, C'T simulatora, Sistema za planiranje u radioterapiji i Fantoma” dalje će se provoditi u skladu sa preporukama Ureda za razmatranje žalbi BiH.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara