U 2024. godini fokus Vlade TK na kapitalnim projektima

Spread the love
Menprom

Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila Godišnji program rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2024. godinu. Ovaj dokument objedinjava godišnje planove rada kantonalnih ministarstava koji su usaglašeni i sa Budžetom Tuzlanskog kantona za 2024. godinu. U skladu sa navedenim, Godišnji program rada Vlade obuhvata programe, aktivnosti i projekte koje će ministarstva realizovati na godišnjem nivou, a kako bi se u konačnici doprinijelo implementaciji zacrtanih razvojnih strateških ciljeva i prioriteta Vlade Tuzlanskog kantona.
Ostvarenju strateških ciljeva će se doprinositi realizacijom 86 programa koja su definisala kantonalna ministarstva, od čega je 46 programa koji obuhvataju aktivnosti i projekte koji proizilaze iz Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027. godina i drugih strateških dokumenata, uglavnom sektorskih, dok je planirano i 40 dodatnih programa koji obuhvataju aktivnosti koje proizilaze iz osnovne djelatnosti i nadležnosti ministarstava. Nastavljajući aktivnosti iz prethodne godine koji se odnose na realizaciju strateških i infrastrukturnih projekata, u 2024. godini će Vlada Tuzlanskog kantona, između ostalog, poseban fokus usmjeriti na provedbu aktivnosti u okviru realizacije projekta rekonstrukcije i adaptacije zgrade Vlade Tuzlanskog kantona, projekta Kampusa Univerziteta u Tuzli, projekta izgradnje Policijske uprave Živinice, kao i projekta izgradnje Općinskog suda Lukavac.
Kada su u pitanju planirane normativne i tematske aktivnosti, u Godišnjem programa rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2024. godinu planirano je ukupno 237 aktivnosti, od čega je 137 normativnih, te 100 tematskih aktivnosti. Pored razmatranja normativnih i tematskih aktivnosti iz nadležnosti kantonalnih organa uprave, Vlada Tuzlanskog kantona će također razmatrati i normativne mjere koje proizilaze iz njene direktne nadležnosti.
U 2024. godini, nastaviti će se sa implementacijom projekata finansiranih iz EU i drugih međuanrodnih fondova, prioritetno kroz programe IPA INTERREG prekogranične i transnacionalne saradnje, te kroz EU HORIZON program. Dodatno, nastaviti će se implementacija projekata u saradnji sa međunarodnim projektima kao što su UNDP BiH, USAID, GIZ BiH i druge organizacije koje implementiraju projekte od značaja za dalji razvoj Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona će u saradnji sa drugim nivoima vlasti dati doprinos euroatlanskim integracijama kroz provođenje obaveza iz procesa evropskih integracija, te učestvovati u implementaciji Ciljeva održivog razvoja definisanih u Agendi 2030, ali i drugih međunarodno preuzetih obaveza, sve sa ciljem unapređenja sveukupnog razvoja Tuzlanskog kantona i podizanja kvalitete života svih stanovnika.

Reha Centar

aktuelno.ba

Komentari

Komentara