Tuzlanski kanton nezadovoljan preraspodjelom prihoda za finansiranje cestovne infrastrukture

Spread the love
Menprom

Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK organizovalo je radni sastanak.

Reha Centar

Na sastanku su osim ministra trgovine, turizma i saobraćaja TK Mirsada Gluhića i pomoćnika ministra za saobraćaj Nenada Lukanovića bili prisutni i Pavo Boban, pomoćnik  federalnog ministra za promet i komunikacije; Dedo Pjanić tehnički direktor JP Ceste Federacije BiH; Alija Kusur, zamjenik premijera Posavskog kantona/županije, (Ministar  prometa, veza, turizma i zaštite okoliša Posavskog kantona/županije); Suad Hodžić – Mehić, stručni savjetnik za cestovni promet Posavskog kantona/županije, te direktor JU Direkcija regionalnih cesta TK Agan Delibajrić sa saradnicima.

U uvodnom dijelu sastanka ministar trgovine, turizma i saobraćaja Mirsad Gluhić i pomoćnik ministra za saobraćaj Nenad Lukanović izrazili su negodovanje zbog kratkoće vremena koja je ostavljena za pripremu i održavanje sastanka jer smatraju da su na ovom sastanku, zbog  tema koje će biti razmatrane, trebali osim gore navedenih  biti prisutni i predstavnici općina sa područja Tuzlanskog kantona kao i predstavnici Grada Tuzla.

Također, u uvodnom dijelu sastanka predstavnici resornog kantonalnog Ministarstva  istaknuli su da je Tuzlanski kanton u preraspodjeli prihoda za finansiranje cestovne infrastrukture oštećen u odnosu na pojedine kantone u Federaciji BiH, te da se navedena nepravda mora  ispraviti. Izraženo je negodovanje i za alokaciju i preusmjeravanje finansijskih sredstava za finansiranje izgradnje projekta “Petlja Šićki Brod – Bolnica Kreka” te je traženo da se sa realizacijom navedenog  projekta nastavi u što skorijem vremenu.

Osim toga na sastanku su prezentirani Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama Federacije BiH kao i Nacrt Zakona o prenesenim javnim ovlastima auto-moto klubovima u Federaciji BiH, sa ciljem da nadležno resorno ministarstvo i JU Direkcija regionalnih cesta TK kroz primjedbe i prijedloge utiču na predložene Nacrte Zakona. Također na sastanku  je bilo govora i o načinu finansiranja javnih cesta na području Federacije BiH te o planovima, projektima  i Strategiji razvoja infrastrukture u Federaciji BiH koja treba da se usvoji u narednom periodu.

Izrada i usvajanje strateških dokumenata u resoru prometa jedan je od preduvjeta u procesu pristupanju Europskoj Uniji, kao i za apliciranje i dobivanje sredstava za projekte iz različitih fondova (IPA, EIB, EBRD, WBIF), odnosno bez donošenja navedenih dokumenata neće biti moguće značajnije ulaganje finansijskih  sredstava u cestovnu infrastrukturu.

Razmatrana je i Odluka o kategorizaciji javnih cesta.Vlada Federacije BiH je, nakon niza aktivnosti sa svim kantonalnim ministarstvima nadležnim za poslove saobraćaja i Kantonalnim direkcijama cesta, donijela Odluku o kategorizaciji cesta u autoceste i brze ceste, magistralne ceste i regionalne ceste koja je  objavljena u Službenim novinama Federacije BiH i sa primjenom navedene Odluke trebalo je da se otpočne sa 15.11.2014.  godine.

Međutim, Vlada FBiH je zbog nemogućnosti primjene Odluku o kategorizaciji cesta u autoceste i brze ceste, magistralne ceste i regionalne ceste prolongirala primjenu Odluke sa 15.11.2014.  godine na 15.03.2018. godine.

Pošto je primjena Odluke o  kategorizaciji cesta u autoceste i brze ceste, magistralne ceste i regionalne ceste trebala da se realizuje tek od 2018. godine razmatrana je mogućnosti da se dođe do modifikacija i korekcija navedene Odluke, te da se eventualno izmjenjena Odluka počne ranije primjenjivati.

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK

Komentari

Komentara