Izvođači radova na zimskom održavanju puteva pripremljeni za predstojeću sezonu

Transturist Tuzla

Izvođači radova na zimskom održavanju puteva u Tuzlanskom kantonu su blagovremeno pripremljeni za predstojeću zimsku sezonu, kako sa aspekta mehaničke pripremljenosti tako i sa aspekta posipnog materijala i ljudstva, navodi se u danas prihvaćenoj Informaciji o pripremljenosti za zimsko održavanje puteva. Pripremljenost i način organizovanja za zimsko održavanje puteva, koji su u nadležnosti gradova i općina (gradske ulice, lokalni i drugi nekategorisani putevi) su različiti od općine do općine, ali se može konstatovati da su preduzete neophodne mjere da se najvažniji poslovi, u vezi sa zimskim održavanjem puteva, obave što efikasnije. Izvršena je priprema svih raspoloživih materijalno-tehničkih sredstava (MTS-a) u mjesnim zajednicama kao i svih drugih subjekata u gradovima i općinama, koji raspolažu odgovarajućom mehanizacijom za zimsko održavanje puteva.

Rental Travel

JU Direkcija regionalnih cesta TK ima potpisane Okvirne ugovora sa firmama za izvođenje radova na zimskom održavanju svih regionalnih puteva na području TK, a  JP Ceste Federacije BiH je odabralo firme koje raspolažu sa odgovarajućom mehanizacijom, posipnim materijalom za puteve i drugim sredstvima za zimsko održavanje magistralnih puteva na području TK. Ako poslovi budu obavljeni u skladu sa ugovorenim obavezama, uz maksimalno angažovanje odabranih firmi na zimskom održavanju puteva, u uslovima normalnog intenziteta snježnih padavina, neće biti većih problema u odvijanju saobraćaja na lokalnim, regionalnim i magistralnim putevima, na području TK. U slučaju izuzetno obilnih snježnih padavina, kada redovne snage nisu u stanju održavati normalnu prohodnost lokalnih puteva, gradskih ulica, te regionalnih i magistralnih puteva i kada prijeti opasnost od ozbiljnog ugrožavanja normalnog odvijanja saobraćaja i ugrožavanja normalnog rada institucija od značaja za život i rad građana, na ugroženom području će se, u skladu sa zakonskom procedurom, proglasiti stanje prirodne nesreće uslijed snježnih padavina.

U takvoj situaciji gradski/općinski štabovi civilne zaštite će mobilisati sve raspoložive ljudske i materijalne resurse koji će biti angažovani na uklanjanju snijega sa važnijih saobraćajnica i drugih lokacija od značaja za normalno odvijanje rada i života građana, navodi se u danas prihvaćenoj Informaciji Kantonalne uprave civilne zaštite.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara