Sumiranje rada Skupštine Tuzlanskog kantona u 2016. godini

Spread the love
Rental Travel

U Skupštini Tuzlanskog kantona 2016. godina obilježena je kao godina stabilnih političkih uslova i brojnih aktivnosti, koji su rezultirali ostvarivanju utvrđenih ciljeva i programskih zadataka.

Reha Centar

Skupština Tuzlanskog kantona u 2016. godini održala je 12 radnih i 2 svečane sjednice. Razmatrano je u prosjeku 8,8 tačaka dnevnog reda po sjednici, a doneseno je 26 zakona  (od kojih 16 planiranih Programom rada i 13 zakona mimo Programa rada Skupštine), 19 odluka (3 po Programu i 16 mimo Programa rada Skupštine). Razmatrana su i 3 programa, 1 plan, a usvojeno je i 66 zaključaka i 47 dokumenta analitičko – informativnog karaktera. Ukupna realizacija Programa rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2016. godinu, iskazano statistički je 91%, što ukazuje na dinamičnost i fleksibilnost u radu Skupštine Tuzlanskog kantona jer se nisu mogle planirati sve aktivnosti koje je zahtjevala poreba rješavanja aktuelnih pitanja koja su se javila u toku godine.

Tokom realizacije programiranih aktivnosti ostvaren je visok stepen saradnje sa svim relevantnim faktorima koji su dali značajan doprinos za što kvalitetniji konačan rezultat donesenih propisa koji i imaju za cilj što bolje funkcionisanje Tuzlanskog kantona. Posebno ističemo dobru saradnju kako koalicionih partnera koji sačinjavaju poziciju u Skupštini Tuzlanskog kantona, tako i konstruktivne opozicije, koja je aktivnim učešćem u diskusijama, javnoj raspravi  i amandmanskim djelovanjem uticala na poboljšanje donesenih odluka.

Posebno želimo istaći pohvalnu saradnju sa nevladinim organizacijama i informativnim kućama koje su svojim aktivnim praćenjem i učešćem dali poseban doprinos u radu Skupštine Tuzlanskog kantona.

U pripremama sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona naročito treba istaći rad radnih tijela s obzirom na doprinos koji su dali u pripremi materijala koji su bili predmet razmatranja Skupštine. Radna tijela (komisije Skupštine TK) održale su 97 sjednica, Kolegij Skupštine održao je 16 sjednica, a izdato je i 14 brojeva „Službenih novina Tuzlanskog kantona“.

U 2016. godini doneseno je niz propisa kojima su se otklonile nedorečenosti i dileme u zatečenim aktima i time uveliko olakšalo provođenje zakona i funkcionisanje društvene zajednice Tuzlanskog kantona.  Posebne aktivnosti vođene su na planu sprovođenja Reformske agende i pripreme za odgovore na Upitnik Evropske komisije, kao i brojne druge aktivnosti vezano za evropske integracije Bosne i Hercegovine u koje je aktivno uključen i Tuzlanski kanton.

Dinamika rada iz 2016. godine nastaviće se i u narednoj, 2017. godini, jer je Programom rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2017. godinu planirano donošenje 15 zakona, 4 odluke, 3 ostala propisa (prostorni planovi, programi) i 44 analitičko-informativni dokument, kao i ostali akti koji budu odgovarali aktuelnim potrebama građana Tuzlanskog kantona.

Tuzlanski kanton uvijek je bio lider pozitivnih promjena, i začetnik uspostavljanja naprednih sistemskih rješenja koja su poslužila kao poticaj drugim kantonima za iznalaženje sličnih rješenja. Rukovodstvo Skupštine Tuzlanskog kantona trudiće se da da svoj maksimalan doprinos i da, u saradnji sa Vladom Tuzlanskog kantona i ostalim relevantnim institucijama i pojedincima, nastavi pozitivne trendove i poboljša funkcionisanje naše društvene zajednice.

Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona – Senad Alić

 

Komentari

Komentara