Strateški projekti Ministarstva razvoja i poduzetništva

Spread the love
Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Akcioni plan za Tuzlanski kanton na realizaciji Strategije razvoja i Strategije socijalnog uključivanja BiH 2014 – 2016. godina, koje je sačinio Tim za implementaciju akcionih planova. Prijedlog Akcionog plana za strateško planiranje za 2014-2016. godinu razrađen je na ciljeve, podciljeve, prioritete, mjere i aktivnosti. U okviru svakog cilja utvrđeni su podciljevi, za koje su utvrđeni određeni prioriteti i mjere sa definisanim aktivnostima, očekivanim rezultatima, nosiocima aktivnosti, periodom implementacije i izvorom finansiranja. U izradi Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja i Strategije socijalnog uključivanja BiH za Tuzlanski kanton za razdoblje 2014-2016. godina su u odnosu na prethodni period dodatno uključeni Privredna komora Tuzlanskog kantona i Obrtnička komora.

Reha Centar

 

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2015 – 2017. godine, koji je sačinilo Ministarstvo razvoja i poduzetništva. Osnovni cilj izrade Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona je usklađivanje razvojnih projekata sa realnim izvorima finansiranja za njihovu realizaciju. Program javnih investicija se, pored kandidovanih projekata, sastoji i od kapitalnih projekata sa osiguranim izvorima finansiranja, čija je realizacija u toku, te služi i kao osnova za analizu javnih investicija.

Program javnih investicija TK pripremljen je na osnovu podataka u takozvanom IP obrascu (Informacije o projektima) koji su dostavila ministarstva i općine TK Ministarstvu razvoja i poduzetništva TK. Dostavljeno je ukupno 77 projekata, od čega se 22 odnose za projekte u implementaciji, a 55 za kandidovane projekte. U Program javnih investicija je uključeno svih 77 projekata sa ukupnom planiranom vrijednošću u iznosu od od 347.417.680,02 KM. Program javnih investicija TK 2015-2017. Bit će korišten kao osnova pri donošenju Prijedloga Budžeta TK za 2015. godinu, kao i narednog trogodišnjeg Dokumenta okvirnog budžeta TK. U 2015. godini ukupno planirana sredstva veća su od 34 miliona KM, od toga se 2% odnosi se na sredstva Budžeta Tuzlanskog kantona, a 98% na druge izvore finansiranja poput kredita, vlastitih sredstava, tehničku pomoć, budžete drugih nivoa vlasti. Pored sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona planirana su i zajednička sredstva Budžeta FBiH i TK u iznosu od 500.000,00 KM. Najznačajniji tekući projekti koji se finansiraju i iz sredstava kredita su Međunarodni aerodrom Tuzla – regionalni cargo centar sa airparkom, zaštita akumulacije Modrac – I faza, toplifikacija Gračanice, izgradnja zgrade za općinske organe uprave općine Srebrenik i poboljšanje sistema vodosnabdijevanja i proširenje kanalizacione mreže na području Općine Gračanica. Najznačajniji kandidovani projekti su izgradnja, adaptacija, opremanje i vanjsko uređenje kampusa Univerziteta u Tuzli, zaštita akumulacije Modrac – I faza, toplifikacija Živinica, sanacija deponije „Višnjik“ u Gradačacu, Izgradnja kanalizacije otpadnih voda i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, izgradnja kanalizacije na općini Doboj Istok, i rekonstrukcija regionalne ceste R-460 Gračanica (Bukva) – Srnice. Normiranje sistema strateškog planiranja i upravljanja razvojem ima za cilj ojačati koordinaciju i korištenje javnih sredstava i druge resurse na odgovoran, transparentan, efektivan i efikasan način radi ostvarivanja kvalitetnijeg i boljeg života građana.

aktuelno.ba

 

 

Komentari

Komentara