Stanje prirodne nepogode na TK zadržat će se do daljnjeg

Spread the love
Menprom

Dana 24.05.2014.godine održana je 12.vanredna sjednica Kantonalnoog štaba civilne zaštite sa komandantima i načelnicima općinskih štabova civilne zaštite sa područja Tuzlanskog kantona. Na sjednici su donešeni sljedeći :

Reha Centar

 Z A K LJ U Č C I

I

Stanje prirodne nepogode proglašeno na općinama i na nivou Kantona se zadržava do daljenjeg zbog mogućnosti operativnijeg djelovanja štabova civilne zaštite i trošenja budžetskih i donatorskih sredstava na otklanjanju posljedica na terenu.

II

            Štabovi civilne zaštite TK su u odgovoru na prirodnu nepogodu od poplava i klizišta, koja je imala razmjere katastrofe, iskoristili sve raspoložive snage i sredstva zaštite i spašavanja, i u rukovođenju akcijama zaštite i spašavanja veoma uspješno zaštitili građane i njihovu imovinu.

III

            OS BiH i 5. pješadijska brigada u Vojnoj bazi u Dubravama su dali veliki doprinos u zaštiti i spašavanju građana TK kroz stavljanje na raspolaganje KŠCZ materijalnih sredstava i ljudstva u evakuaciji građana, prijevozu na poplavljenim komunikacijama i zbrinjavanju u prihvatnom centru u Vojnoj bazi Dubrave.

IV

            CK TK je kroz angažiranje općinskih organizacija i volontera u pružanju pomoći građanima ugroženim prirodnim nepogodama, prihvat i distribuciju humanitarne robe dao veliki doprinos u pružanju kvalitetnog odgovora na prirodnu nepogodu koja je zadesila Tuzlanski kanton.

V

            Traži se od Agencije za slivno područje rijeke Save da hitno pristupi izradi projektne dokumentacije i regulaciji rijeke Spreče nizvodno do HA Modrac, rijeke Tinje i Istočnog lateralnog kanala u Gradačcu.

VI

            Traži se od JP Spreča da hitno pristupi detaljnoj analizi postojećeg režima rada i ispuštanja vode na brani HA Modrac kako bi se postigao veći efekat zaštite od poplava HA Modrac za općine Lukavac, Gračanica i Doboj Istok.

VII

            Traži se od JP Spreča da u suradnji sa Vladom TK, Agencijom za slivno područje rijeke Save i traženjem sredstava iz drugih izvora hitno pristupi završetku radova na započetoj sanaciji objekta brane na Modracu.

VIII

            Traži se od JP Spreča da u suradnji sa Vladom TK i drugim pravnim subjektima, u čijoj je to nadležnosti, provede potrebne aktivnosti i pristupi radovima na vađenju akumulacionog taloga u HA Modrac kako bi se povećao kapacitet HA i omogućio veći prihvat vode iz slivnog područja rijeka Spreče i Turije i umanjila opasnost od poplava nizvodno od brane.

IX

            Traži se od FUCZ, FŠCZ i Vlade F BiH da poduzmu potrebne aktivnosti na ubrzanoj izmjeni propisa i donošenju odluka koji će omogućiti da se sva akumulirana sredstva zaštite i spašavanja na nivou Federacije BiH i kantona stave na raspolaganje općinama za saniranje štete na infrastrukturnim objektima, vodotocima, objektima stanovanja i infrastrukturnim objektima.

X

            Traži se od Ministarstva sigurnosti BiH da u raspodjeli međunarodne pomoći upućene u BiH ravnopravno bude zastupljen i TK.

XI

            Traži se od Vijeća ministara BiH da poduzme odgovarajuće aktivnosti kako bi se omogućio brži ulazak i distribucija humanitarne pomoći općinama ugroženim poplavama i klizištima.

XII

            Zadužuje se KŠCZ da sagleda mogućnosti upućivanja građevinske opreme i materijala kao pomoć općinama na kojima nema dovoljno građevinske operative.

XIII

            Zbog razmjera nesreće koja se dogodila i nesreća koje će se događati, potrebno je u narednom periodu poduzeti sve potrebne aktivnosti da se organizuju i opreme snage i sredstva civilne zaštite jer je to garancija za kvalitetan odgovor u slučaju svih vrsta nesreće.

XIV

            Zadužuje se KŠCZ da pokrene aktivnosti na izmjeni ili izradi novih propisa koji će omogućiti ubrzano rješavanje lokacija i stvaranje uvjeta na općinama za izgradnju stambenih objekata za građane čiji su domovi uništeni.

XV

            Zadužuju se KŠCZ i OŠCZ da poduzmu aktivnosti na uniformiranju organiziranih snaga civilne zaštite, kako bi građani na terenu bili u stanju prepoznati i tražiti odgovarajuću uslugu od onih koji su odgovorni da to učine.

XVI

            Pružanje stručne pomoći općinama sa strane, po naredbama i angažmanu KŠCZ obavezno vršiti putem OŠCZ u kojima će biti dogovoreni prioriteti i dinamika rada na terenu.

XVII

            Tražiti od FŠCZ i Vlade Federacije BiH da se pomoć općinama dodjeljuje transparentno i na osnovu pravičnosti i dogovoru sa KŠCZ.

XVIII

            Traži se od FŠCZ da osigura sredstva i uradi dezinsekciju područja koja su zahvaćena djelovanjem nesreće.

XIX

            Tražiti od Elektroprijenosa TK da poduzme aktivnosti na zaštiti od poplava trafo stanice koja se nalazi u plavnom području rijeke Spreče i koja snabdijeva električnom energijom općinu Gračanica.

XX

            Traži se od KŠCZ da sa JP Elektroprivreda i BH Telecom održi odgovarajuće dogovore i osigura da njihova operativa bude pod nadležnosti OŠCZ za vrijeme proglašenog stanja prirodne ili druge nesreće.

XXI

            Potrebno je ubuduće osigurati kvalitetno praćenje stanja vodotoka i hidroakumulacije Sniježnica na području općine Teočak u sistemu zaštite i spašavanja TK.

XXII

            Zadužuje se KŠCZ da sa OŠCZ općina, na kojima ima građana za koje treba osigurati smještaj jer su njihovi objekti uništeni za vrijeme trajanje nesreće,održe sastanak i dogovore rješenje koje će omogućiti kvalitetan smještaj i snabdijevanje navedenih građana do konačnog rješenja navedenog problema.

XXIII

            Zadužuju se OŠCZ da u suradnji sa CK TK osiguraju općinske centre za prihvat, uskladištenje i distribuciju humanitarnih roba.

XXIV

            Zadužuje se KŠCZ da pripremi zahtjev za pomoć u gorivu od Direkcije robnih rezervi za općine koje nisu dobile navedenu pomoć.

XXV

            Zadužuju se mediji TK da u programskoj šemi svakodnevno daju upute i preporuke stručnih osoba medicinske i veterinarske struke i kroz odgovarajuće tematske emisije pomognu građanima da se izbjegnu zaraze i epidemije posebno na područjima koja su direktno zahvaćena djelovanjem poplava i klizišta.

XXVI

            Traži se od JP Ceste Federacije BiH da održavaju prohodnost magistralne ceste Tuzla – Bijeljina, dionica Tuzla – Ban Brdo, zbog ponovnog početka nastave u školama kao i rješavanje mosta na magistralnom putu Tuzla – Doboj u mjestu Mala Brijesnica u općini Doboj Istok.

KOMADANT

Samid Šarac

Komentari

Komentara