Šta poslodavci Kantona Sarajevo očekuju od nove vlasti

Spread the love
Rental Travel

Na sjednici Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo, održanoj 30.10.2018. godine donesen je zaključak da se zatraži sastanak sa predstavnicima političkih partija koji će, voljom birača, imati zastupnike u Skupštinu Kantona Sarajevo.

Reha Centar

Cilj organiziranja ovih sastanaka jeste da predstavnike političkih partija te novoizabrane zastupnike upoznamo sa problematikom sa kojom se, u svojem poslovanju, susreću poslodavci koji djeluju na području Kantona Sarajevo. Zbog toga, definirani su određeni zahtjevi poslodavaca za koje očekujemo da budu prioritet u radu novoizabranih zastupnika u Skupštini KS a koji se ogledaju u slijedećem:

 

 1. RASTEREĆENJE PRIVREDE U KANTONU SARAJEVO

 

 1. a) Smanjenje parafiskalnih nameta

 

Dugi niz godina poslodavci ukazuju na veliki broj parafiskalnih nameta koji se uvode svim privrednim subjektima a koji po našem mišljenju, kao takvi, nemaju nikakvo opravdanje. Naime, način obračuna i visina pojedinih parafiskalnih nameta znatno opterećuje poslovanje velikog broja privrednih subjekata. Zbog toga, poslodavci traže se u prioritet plana aktivnosti novoizabrane Vade i Skupštine nađu slijedeći zakoni:

 • Zakon o šumama („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 05/13) – izmjena zakona o obveznicima plaćanja, obračunu i visini članarine za općekorisnu funkciju šuma;
 • Zakon o turizmu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 19/16 i 31/17) – izmjena zakona o obveznicima, načinu ubiranja, obračunu i visini članarine za turističku zajednicu KS;
 • Zakon o administrativnim taksama („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 30/01, 22/02, 10/05, 26/08 i 23/16)smanjenje visine naknade za kantonalne administrativne takse;
 • Zakon o sudskim taksama („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/14 i 23/16) – smanjenje visine naknade za sudske takse;
 • Zakon o komunalnim taksama (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 14/06 – Prečišćeni tekst, 34/07, 2/08 – ispravka, 31/12 i 36/12 – ispravka)smanjenje općinskih komunalnih naknada za istaknutu firmu;
 • Zakon o komunalnim djelatnostima („Sl. novine Kantona Sarajevo“, br. 14/16, 43/16, 19/17 i 10/17) – izmjena načina obračuna i visine naknade za odvoza otpada;
 • Zakon o prostornom uređenju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 7/05) – smanjenje naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina;
 • Pravilnik o načinu formiranja Komisije za tehnički pregled građevina („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 10/09) – izmjena uslova i načina formiranja Komisije;
 • Cjenovnik tehničkog pregleda građevina („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/16) – izmjena visine cijena provođenja tehničkog pregleda građevine;

Poslodavci smatraju da, skoro svi nivoi vlasti od općina, kantona, federacije do državnog nivoa, u nemogućnosti da kroz fiskalne sisteme obezbjede potrebna sredstva za finansiranje, po nama, nepotrebnih troškova olako posežu za donošenje propisa kojima, kroz parafiskalne namete, na „mala vrata“ dodatno opterećuju rad privrednih subjekata.

U cilju stvaranja boljih uslova za nove investicije a time i novo zapošljavanje poslodavci traže prispitivanje svih zakonskih i podzakonskih akata koja reguliraju materiju parafiskalnih nameta i njihovu izmjenu odnosno stavljanje izvan snage. Također, tražimo da se, za bilo kakvo uvođenje novih nameta, prethodno, zatraži mišljenje i stav Udruženja poslodavac KS te u cijelosti uvaži njihov stav.

 

 1. b) Uvođenje poreznih olakšica

 

Dugi niz godina, dogovorom nadležnih institucija Federacije i kantona, primjenjivane su zakonske olakšice kroz neoporezivost dobiti kompanijama koje su izvozile proizvode ili usluge kao one koje su svoju dobit ulagali u nove pogone ili sredstva rada. Međutim, novim Zakonom o porezu na dobit FBiH ukinute su ove poreske olakšice uz obrazloženje da će se donijeti novi Zakon kojim će se obezbjediti stimulacije za izvozno orijentirane kompanije.

Imajući u vidu da, najveći dio prihoda po osnovu poreza na dobit pripada kantonima na čijem teritoriju su registrirani privredni subjekti, očekujemo da Vlada i Skupština KS, u kratkom vremenskom periodu, u saradnji sa poslodavcima izradi i donese zakonsko rješenje o stimulacijama za poslodavce koji izvoze, reinvestiraju i zapošljavaju nove radnike.

 

 

 1. POBOLJŠANJE POSLOVNOG AMBIJENTA U KANTONU SARAJEVO

 

Grad i Kanton Sarajevo kao administrativni, privredni, kulturni, sportski… centar države Bosne i Hercegovine treba biti predvodnik u svim segmentima a posebice u povoljnom poslovnom ambijentu koji privlači investitore. Zbog toga očekujemo da se poduzmu mjere koje podrazumjevaju:

 • Pojednostavljenje i ubrzavanje procedure za dobijanje svih vrsta saglasnosti i dozvola za gradnju u KS  (efikasna primjena  Zakona o prostornom uređenju KS);
 • Podršku izmjenama Zakona o javnim nabavkama (poboljšanje postupka javnih nabavki u pogledu tenderske dokumentacije);
 • Podršku uvođenje povlaštene stope doprinosa za izvoznike;
 • Podrška izmjena Zakona PIO/MIO (mogućnost zasnivanja radnog odnosa za osobe koje su ostvarile uslove za penziju).

 

 

 1. UČEŠĆE UP KS U SVIM FAZAMA IZRADE I DONOŠENJU ZAKONA

Udruženje poslodavaca Kantona Sarajevo ima obavezu da uzme učešće i da puni doprinos u izradi i donošenju pravne regulative u KS. Iz tih razloga traži da se izvrši izmjena određenih akata Skupštine i Vlade KS sa ciljem omogućavanja predstavnicima UP KS da, prilikom izrade i rasprave o zakonima koji se tiču poslodavaca, učestvuju u radu organa i komisija KS.

U cilju omogućavanja naprijed navedenog smatramo da je potrebno izvršiti izmjene određenih akata kao što su:

 • Izmjene i dopune Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo;
 • Izmjene i dopune Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo;
 • Donošenje Uredbe o procjeni uticaja propisa;
 • Formiranje koordinacionog tijela za parafiskalne namete u KS

 

 1. DONOŠENJE NOVIH ILI IZMJENA POSTOJEĆIH ZAKONA U KS

Na nivou Kantona Sarajevo, neki zakoni, više godina nalaze se u proceduri. Ti zakoni imaju veliko značenja za rad poslodavaca i iz tih razloga neophodno je iste, bez odlaganja i u kratkom vremenskom periodu, staviti u Skupštinsku proceduru. Navodimo neke od tih zakona:

 • Zakon o dualnom obrazovanju;
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba;
 • Zakon o lokalnoj samoupravi;
 • Zakon o izmjenama dopunama Zakona  o komunalnim djelatnostima;
 • Izmjene i dopune Zakona o komunalnim taksama;
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama;
 • Zakon o ugostiteljstvu KS;
 • Zakon o javnom prijevozu putnika u KS;
 • Zakon o imovini Kantona Sarajevo

Udruženje poslodavaca će insistirati na utvrđivanju jasnih rokova za pripremu, raspravu i donošenje navedenih zakona.

 1. UNAPREĐENJE RADA EKONOMSKO SOCIJALNOG VIJEĆA KS

U prethodnih više od deset godina, socijalni dijalog kroz učešće partnera u Ekonomsko – socijalno vijeće Kantona Sarajevo, pokazao se kao dobar način usaglašavanje stavova predstavnika Vlade, sindikata i poslodavaca. Puno je pokrenuto inicijativa, dano kvalitetnih sugestija i prijedloga na tekstove zakonskih i podzakonskih akata, vođeno stručnih i konstruktivnih dijaloga i rasprava o zakonskim propisima od interesa za socijalne partnere.

Na žalost, zbog nerazumijevanja pojedinih ministara ili predlagača zakona, veliki broj inicijativa, prijedloga i zaključaka Ekonomsko-socijalnog vijeća nije došao do članova Vlade ili zastupnika u Skupštini KS.  Neka od ministarstva ne žele dostaviti materijale koji bi se raspravljali na sjednicama ESV.

Kako bi stav Ekonomsko-socijalnog vijeća bio predmet rasprave unutar ministarstava, Vlade ili Skupštine KS, odnosno kako bi se unaprijedio rad ovoga, za poslodavce a i ostale socijalne partnere, neophodno je pokrenuti postupak za donošenje Zakona o ekonomsko-socijalnom vijeću Kantona Sarajevo.

 

 1. PODRŠKA PRIJEDLOZIMA I INICIJATIVAMA KOJE  JE UP FBIH POKRENULO  NA NIVOU FEDERACIJE BIH

Svima je poznato da je visina opterećenja plaća radnika u FBiH među najvećim u Evropi. Zbog toga potrebno je insistirati na hitnom smanjenju doprinosa i poreza koje poslodavci i radnici moraju platiti na neto isplaćeni iznos plaće.

Od predstavnika političkih stranaka na prostoru Kantona Sarajevo, a koje svoje zastupnike imaju na nivou Federacije BiH, zatražiti da podrže prijedloge i inicijative koje je Udruženje poslodavaca FBiH uputilo prema domovima Parlamenta FBiH.  i to:

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju;
 • Zakon o izmjenama i dopunama zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom;
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji;
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima;
 • Zakon o izmjeni Zakona o cestovnom prijevozu.

 

Pored naprijed navedenog, zatražiti podršku za 19 zakona koje, uz asisteciju najvećih pravnih i drugih eksperata, priprema Udruženje poslodavaca FBiH. Radi se o sljedećim zakonima:

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju;
 • Zakon o finansijskom poslovanju;
 • Zakon o izmjenama i dopunama zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom;
 • Zakon o izmjenama i dopunama zakona o privrednim društvima;
 • Zakon o registraciji privrednih društava;
 • Zakon o stečaju;
 • Zakon o zaštiti na radu;
 • Zakon o štrajku;
 • Zakon o mirnom rješavanju sporova;
 • Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba;
 • Zakon o porezu na dohodak;
 • Zakon o doprinosima;
 • Zakon o porezu na dobit;
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji;
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima;
 • Zakon o izmjeni Zakona o cestovnom prometu;
 • Zakon o računovodstvu i reviziji;
 • Zakon o federalnim administrativnim taksama i Tarifi federalnih administrativnih taksi;
 • Zakon o ESV-u.

 

Zatražiti podršku inicijativi u vezi sa PDV-om kojom se zahtjeva pomjeranje roka plaćanja na zadnji dan u mjesecu za prethodi mjesec, plaćanje PDV-a po naplati fakture za obrtnike i mala preduzeća, ukidanje prava na odbitni PDV za fakturu koja nije plaćena, te izmjena Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u.

I ovom prilikom će se insistirati na ukidanju parafiskalnih nameta na nivou Federacije BiH, a posebnom:

 • Opća vodna naknada,
 • Obaveza notarske obrade akata za pravna lica;
 • Naknada za vanredni prijevoz;
 • Troškovi poslodavaca prilikom ispunjavanja uslova za obavljanje vanrednog prijevoza;
 • Obaveza ovjere i notarske ovjere dokumenata koji su potrebni za dodjelu ID broja;
 • Obaveza polaganja stručnog ispita za konobare i recepcionare;
 • Obaveza poslodavaca da na različit način deklariraju kozmetičke proizvode i navode rokove trajanja na proizvodima koji se plasiraju na području Federacije BiH i Republike Srpske

 

Sve naprijed navedeno je osnova za razgovor predstavnika Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo sa odgovornim predstavnicima stranaka koje participiraju u zakonodavnoj vlasti Kantona Sarajevo.

Očekujemo da ćemo, od svih onih koji žele dobro građanima Kantona Sarajevo, naići na razumijevanje i podršku našim prijedlozima.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara