Skoro 250.000 KM privrednim društvima za realizaciju projekata zaštite okolice

Menprom

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice o odobravanju sredstava privrednim društvima u privatnom vlasništvu koja su kandidovala projekte iz oblasti zaštite okolice radi dodjele sredstava. Odobrena je isplata 247.909,50 KM privrednim društvima u privatnom vlasništvu koja imaju sjedište i realiziraju projekte na području Tuzlanskog kantona, a koja su kandidovala projekte iz oblasti zaštite okolice.

Reha Centar

Za izgradnju fotonaponske elektrane „GAJ 1“ „HO SVJETLOST“ d.o.o. Doboj Istok je odobreno 19.124 KM, „UNIS TOK“ d.o.o. Kalesija za projekat iskorištenja tople vode za dobijanje toplotne energije sistemom toplotne pumpe 27.320 KM, „EXTRA“ d.o.o. Tuzla za toplifikaciju poslovno – proizvodnog objekta 23.000 KM, „HARMELI“ d.o.o. Banovići za izradu sabirnika za skupljanje i tretman zauljenih i onečišćenih voda 11.407,50 KM, „BITA – INVEST“ d.o.o. Tuzla za prikupljanje, tretman i ispuštanje oborinskih, zauljenih i ostalih otpadnih voda sa platoa i saobraćajnih površina 21.856 KM, „TURSUNPROM“ d.o.o. Gračanica za povećanje energetske efikasnosti, korištenjem drvenog otpada, piljevine, okoraka i kore 21.000 KM i  „RENESANSA“ d.o.o. Živinice za zamjenu kotlova sa kotlovima na pelet i proizvodnja peleta dobit će 15.026 KM. Za „IMK KULA“ d.o.o. Gradačac za zamjenu i poboljšanje termičke izolacije krovne konstrukcije upravne zgrade namijenjeno je 20.000 KM, „ASTILBA“ d.o.o. Kalesija za termičku izolaciju sa toplifikacijom poslovnih objekata  dobit će 20.000 KM, dok je za „BEAT BH“ d.o.o. Živinice za prečišćavanje i kontrolu zauljenih površina opasnih po okoliš namijenjeno 24.588 KM,  „MFS TRADE“ d.o.o. Doboj Istok za unaprjeđenje poslovanja mljekare MFS TRADE kroz instalaciju solarne fotonaponske elektrane Duje 20.000 KM i „ENERGIE PLANET“ d.o.o. Živinice za izgradnju fotonaponske elektrane „Edukativni park obnovljivih izvora energije„ 24.588 KM.

Nakon prijema dostavljenih projekata prispjelih do 26.08.2015. godine, konstatovano je da je na objavljeni Javni poziv dostavljeno 19 prijava. Utvrđeno je da pet prijava nemaju potpunu dokumentaciju i da dvije prijave nisu usklađene sa predmetom javnog konkursa.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara