Saopćenje za javnost Mirnesa Ajanovića, branitelja osumnjičenih Faruka i Ade Balijagić

Menprom

Kao branitelj osumnjičenih Faruka i Ade Balijagića dostavio sam Glavnom Federalnom tužitelju  prigovor mjesne nenadležnosti Tužilaštva Kantona Sarajevo i zahtjev za donošenje odluke o prenošenju mjesne nadležnosti na Tužilaštvo Tuzlanskog kantona, koje je shodno odredbama člana 48., a u vezi sa članovima 26. i 28. Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH – jedino nadležno za postupanje u ovom slučaju. O postavljenom zahtjevu za prenošenju mjesne nadležnosti obavijestio sam i predsjednika Kantonalnog suda u Sarajevu.

Reha Centar

U zahtjevu je navedeno:

Tužilaštvo Kantona Sarajevo vodi postupak protiv osumnjičenih Faruka Balijagića i Ade Balijagića iz Tuzle, u predmetu broj: T09 0 KT 0088619 15, a kako je to navedeno u Zapisnicima o ispitivanju osumnjičenih Balijagić Faruka i Balijagić Ade od 16. 09. 2015. godine.

U svojstvu branioca osumnjičenih, dana 16. 09. 2015. godine, prije nego što je postupajuća tužiteljica pristupila sačinjavanju zapisnika, istakao sam prigovor mjesne nenadležnosti Tužilaštva Kantona Sarajevo, a shodno odredbi člana 48. ZKP-a FBiH a u vezi sa članom 26. stav 1. i člana 28. stav 1. ZKP-a FBiH, a kako je to navedeno u zapisniku o ispitivanju osumnjičenog Faruka Balijagića na strani sedam (7), jer je postupajuća tužiteljica tek tada dozvolila da se unese u zapisnik istaknuti prigovor mjesne nenadležnosti, a identično je postupljeno i prilikom davanja izjave osumnjičenog Ade Balijagića.

Dalje u zapisniku je navedeno, citiram: ” Prije početka davanja izjave na okolnosti krivičnih djela koja se naredbom ovog Tužilaštva stavlja na teret, branilac osumnjičenog Faruka Balijagića na zapisnik ističe prigovor mjesne nenadležnosti ovog Tužilaštva shodno članu 48. ZKP-a FBiH, a u vezi sa članom 26. i 28.  ZKP-a FBiH:

Naime iz naredbe koja je prezentirana od strane postupajuće tužiteljice da su navodne radnje dogovaranja izvršenja krivičnog djela, odnosno krivičnih djela, koje su stavljene na teret osumnjičenog Faruku Balijagiću, a koje su počinjene u Bijeljini i Tuzli, evidentno je da se ističe sumnja, kako se navodi na osnovu provedenih dokaza i istrage, da je u kući u kojoj živi osumnjičeni i njegov sin, te u advokatskoj kancelariji osumnjičenog Faruka Balijagića, a koje se nalazi u Tuzli, dogovarano izvršenje krivičnih djela.

Iz prezentirane naredbe nigdje nije navedeno gdje bi se ta krivična djela trebala izvršiti osim navodnog i nedokazanog isticanja kuće jedne od osoba navedene u naredbi. Definisano je članom 26. stav 1. i 28. stav 1. ZKP-a FBiH, da je evidentno nadležan sud na čijem području osumnjičeni ima prebivalište i boravište, a što se odnosi na i mjesno nadležno tužilaštvo, u predmetnoj stvari je Tužilaštvo Tuzlanskog kantona.

Obzirom da iz naredbe proizilazi da je došlo do prekida svih radnji koje se odnose na sumnju u navodnom podstrekavanju, te navodim da je naznačeno da krivična djela nisu ni pokušana, te da je nesporno da su sve radnje prekinute koje su navodno vođene u cilju izvršenja krivičnog djela, a da je tek nakon toga izdata naredba dana 16. 09. 2015. godine kojom je osumnjičeni lišen slobode, ne može se primjeniti odredba ZKP-a da se mjesna nadležnog ovog Tužilaštvo izvodi iz okolnosti nastupanja štetne posljedice ili izvršenja krivičnog djela, jer ista nije niti moguća da nastupi, a svrhom kojom bi ovo Tužilaštvo bilo nadležno i ukoliko bi i isključili član 26. i 28. ZKP-a FBiH ni tada ne bi bilo mjesno nadležno za postupanje. S obzirom na činjenično dokazano stanje koje je navedeno u ovoj pravnoj stvari, mjesno nadležno je Tužiteljstvo Tuzlanskog kantona, kao i Kantonalni sud Tuzla”, završen citat.

Nakon naprijed navedenih navoda i obrazloženja istaknutog prigovora mjesne nenadležnosti Tužilaštva KS tražio sam da se postupajuća tužiteljica odredi na način da se odluči o zhtjevu za određivanje nadležnog tužilaštva. Međutim, postupajuća tužiteljica je unijela u zapisnik sljedeće, citiram: “Nakon što je branilac izričito tražio da ovo Tužilaštvo dostavi Sudu njegov prigovor na mjesnu nenadležnost, isti je ukoliko smatra da je njegov prigovor opravdan, upoznat da po ZKP-a F BiH može uputiti zahtjev nadležnom Sudu u Sarajevu koji bi odlučio o mjesnoj nadležnosti”, završen citat, te je nastavila sa postupkom i pristupila uzimanju izjava od osumnjičenih.

Napominjem da je članom 48. ZKP-a FBiH definisano – Mjesna nadležnost tužitelja, te je normirano, citiram: “Mjesna nadležnost tužitelja određuje se prema odredbama koje važe za nadležnost suda onog područja za koje je tužitelj imenovan”, završen citat. Članom 26. ZKP-a FBiH je određeno – Forum delicti commissi, citiram stav 1.: “Mjesno nadležan je sud na čijem području je krivično djelo izvršeno ili pokušano”, završen citat, a članom 28. ZKP-a FBiH je određeno – Forum domicilii, citiram stav 1.: “Ako nije poznato mjesto izvršenja krivičnog djela ili ako je to mjesto izvan područja Federacije, nadležan je sud na čijem području osumnjičeni, odnosno optuženi ima prebivalište ili boravište”, završen citat.

Dakle, shodno članu 48. ZKP-a FBiH umjesto riječi “sud” primjenjuje se riječ “tužitelj, odnosno tužilaštvo” u odnosu na mjesnu nadležnost, te je nesporno jasno da u predmetnoj pravnoj stvari o nadležnosti mjesno nadležnog tužilaštva odlučuje Federalno tužilaštvo FBiH, a ne sud. Shodno činjeničnom supstratu iz spisa, opisa navodnih inkriminirajućih radnji te mjesta izvršenja inkriminirajućih radnji koje se stavljaju na teret osumnjičenim, nesporno je da je jedino nadležno za postupanje Tužilaštvo Tuzlanskog kantona.

Shodno svim naprijed navedenim okolnostima smatram da je Federalno tužilaštvo nadležno za postupanje po istaknutom prigovoru mjesne nenadležnosti Tužilaštva Kantona Sarajevo, posebno jer je i Zakonom o Federalnom tužilaštvu FBiH u članu 19. normirano sljedeće, citiram: “Glavni federalni tužilac rješava o sukobu nadležnosti između dva kantonalna tužilaštva”, završen citat, te je nesporno jasno da sud nema nadležnost da rješava sukob nadležnosti tužilaštva, odnosno mjesnu nadležnost tužilaštva koje postupa prema osumnjičenom licu.

Iz svih naprijed navedenih razloga  tražim da glavni tužilac izvrši uvid u navedeni spis Tužilaštva Kantona Sarajevo, te da se izjasni o naprijed navedenom istaknutom prigovoru mjesne nenadležnosti Tužilaštva Kantona Sarajevo, koji se u identičnoj formi ima smatrati iznesen i u ovom zahtjevu, te da donese odluku o prenošenju mjesne nadležnosti sa Tužilaštva Kantona Sarajevo na Tužilaštvo Tuzlanskog kantona.

Ukoliko iz bilo kojih razloga glavni tužitelj odluči da nije nadležan za postupanje po podnesenom zahtjevu, tražim  da se službenim putem ovaj zahtjev proslijedi nadležnom organu, te da se  o tome kao branilac osumnjičenih odmah izvijestim.

Mirnes Ajanović, advokat

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara

Posted In: