Programi za pomoć povratku i socijalno ugrožene

Menprom

Vlada TK donijela je Odluku o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstva Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu sa pozicije Podrška povratku prognanih lica. Odlukom se utvrđuje program, uslovi, kriteriji i postupak raspodjele sredstava u iznosu od 321.000,00 KM od čega je kao pomoć drugim nivoima vlasti u slučaju potreba za hitnim intervencijama u zonama povratka i kolektivnim centrima predviđeno 61.000,00 KM a za projekte održivog povratka 260.000,00 KM.

Reha Centar

Uslovi po kojima će se dodjeljivati općinama za rješavanje problema u zonama povratka i kolektivnim naseljima gdje borave raseljena lica su da se radi o mjesnim zajednicama, odnosno naseljima u kojima žive povratnici, te da se radi o kolektivnim naseljima u kojima je potrebna intervencija na infrastrukturnim objektima i objektima kolektivog stanovanja.

Vlada TK donijela je Odluku o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstva Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu sa pozicije “Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih” u iznosu od 184.000,00 KM.

Program raspodjele sredstava obuhvata sufinansiranje troškova električne energije u kolektivnim smještajima  u visini od 118.000,00 KM i finansiranje troškova nabavke (ogrjeva) uglja za raseljena lica u kolektivnim smještajima i najugroženije raseljene porodice u individualnom smještaju od 66.000,00 KM.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara