Privremene mjere pomoći za korisnike kredita za stambeno zbrinjavanje boraca

Spread the love
Rental Travel

Na danas održanoj sjednici Vlada je utvrdila uslove, način i postupak ostvarivanja prava na privremene mjere za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom  korona virusa za korisnike kredita za stambeno zbrinjavanje boraca i članova njihovih porodica. Ovim je predviđeno da borci i članovi njihovih porodica, koji su korisnici kredita za stambeno zbrinjavanje po projektima Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona i imaju zaključene ugovore sa poslovnom bankom mogu koristiti moratorij, odnosno  odgodu u otplati kreditnih obaveza na rok do 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, zatim produženje krajnjeg roka za otplatu kredita na rok maksimalno do 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, prilagođavanje plana otplate srazmjerno smanjenju prihoda domaćinstva uz makismalno produženje roka do 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, te kombinaciju mjera, tipa moratorij sa produženjem roka otplate i slično. Također, korisnici kredita mogu koristiti i mjeru prestanka utuživanja lica u periodu dok traje pandemija na rok maksimalno do 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ove odluke, odlaganje izvršenja u skladu sa odredbama Zakona o izvršnom postupku na rok maksimalno do 12 mjeseci, te prestanak obračunavanja i naplate zateznih kamata u periodu dok traje pandemija, a maksimalno do 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ove odluke.

Reha Centar

Pravo na korištenje ovih privremenih mjera mogu koristiti osobe u slučaju da su on ili supružnik ostali bez posla, uslijed čega je smanjena platežna sposobnosti nisu u stanju ispunjavati preuzete obaveze po osnovu zaključenih ugovora,da on ili supružnik imaju smanjena primanja, uslijed čega je smanjena platežna sposobnost i nisu u stanju ispunjavati preuzete obaveze po osnovu zaključenih ugovora ida je visina mjesečnih prihoda nakon umanjenja obaveza po zaključenom kreditu, po članu domaćinstva manja od 50% prosječne neto plaće ostvarene u prethodnoj godini na području Federacije Bosne i Hercegovine, prema podacima Zavoda za statistiku u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Kako se u današnjem materijalu navodi, od ukupno 191 korisnika kredita, njih desetak su se javili sa problemima u otplati kredita, te Vlada na ovaj način nastoji da, u saradnji sa bankama, pomogne pripadnicima boračke populacije koji su se, ne svojom krivicom našli u veoma teškoj socijalnoj situaciji.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara