Preciznije definiranje procesa promjene namjene poljoprivrednog zemljišta

Menprom

Vlada je danas utvrdila prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama zakona o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta. Naime, tokom primjene Zakona uočeno je da navedenom podjelom nadležnosti uopće nisu obuhvaćene pojedine vrste objekata, kao što su vjerski objekti, sportski tereni, komunalni objekti, te je bilo neophodno izmijeniti Zakon na način da se utvrdi koji organ je nadležan za izdavanje poljoprivredne saglasnosti za navedene vrste objekata. Imajući u vidu da navedeni objekti zbog svoje specifičnosti zauzimaju posebne cjeline u prostoru, da su u pitanju uglavnom objekti od općeg značaja za općinu/grad, te da općine/gradovi raspolažu sa detaljnom prostorno planskom dokumentacijom u skladu sa kojom se vrši izgradnja navedenih objekata izmjenama i dopunama se predlaže da zbog bržeg i ekonomičnijeg ostvarivanja  prava, tu saglasnost građani ostvaruju pred nadležnom općinskom/gradskom službom. Također, propisano je izuzeće od primjene plaćanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta i izdavanje poljoprivredne saglasnosti za zemljište koje je proglašeno građevinskim do 23. decembra 1975. godine.

Reha Centar

aktuelno.ba

Komentari

Komentara