Poziv za učešće u Javnoj raspravi u okviru Projekta hitne sanacije od poplava

Menprom

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarsta – Jedinica za implementaciju projekata u šumarstvu i poljoprivredi, u saradnji sa Gradom Tuzla, poziva sve zainteresovane subjekte,  nevladine organizacije, stanovnike  Grada Tuzla i stanovnike pripadajućih MZ-a da uzmu učešće u JAVNOJ RASPRAVI o Ček-listi Okolinskog plana upravljanja za projekte koji će se realizirati u okviru Projekta hitne sanacije od poplava koji se finansira sredstvima Svjetske banke a koji je kandidiran ispred GradaTuzla:

Reha Centar

1.    Sanacija oštećenih puteva na području Grada Tuzla
2.    Regulacija korita rijeke Jale

Javna rasprava o utjecaju na okoliš sanacionih radova na području Grada Tuzla, na području pripadajućih MZ-a odvijat će se posredno, dostavljanjem pisanih primjedbi, sugestija i mišljenja na Ček-listu Okolinskog plana upravljanja.

Ček-lista Okolinskog plana upravljanja nad sanacionim radovima na području Grada Tuzla dostupna je svim zainteresovanim na sljedećim adresama:

–    Grad Tuzla, ZAVNOBiH-a 11, 75000 Tuzla, oglasna ploča Općine i web stranica Grada Tuzle: http://tuzla.ba
–    Pripadajuće MZ-e
–    Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Jedinica za implementaciju projekata u šumarstvu i poljoprivredi, Trampina 4/1, 71000 Sarajevo, i na web  stranici Jedinice za implementaciju projekata: http://portal.piusum.ba/ pod stavkom Projekti, Projekt hitnog oporavka od poplava,

Primjedbe, sugestije i mišljenja dostavljaju se u pismenoj formi direktno Jedinici za implementaciju projekta ili posredno preko Općine Maglaj i pripadajućih MZ-a.

Okolišna lista za provjeru – Projekat: Sanacija oštećenih puteva na području Grada Tuzla

Okoišna lista za provjeru – Projekat: Regulacija korita rijeke Jale

 

aktuelno.ba

Komentari

Komentara