Počeli radovi na sanaciji i regulaciji korita rijeke Jale u MZ Simin Han

Menprom

Grad Tuzla je kroz Program mjera oporavka od poplava dobio grant sredstva Svjetske banke u iznosu od oko 4,2 miliona KM, koja će realizirati u dvije faze, za nekoliko projekata.

Reha Centar

U prvom dijelu realizirat će se radovi na regulaciji rijeke Jale, na dionici od pijace u Simin Hanu do mosta na skretanju za Gornju Tuzlu, u dužini od 1.424 m, izrada projektne dokumentacije i izgradnja mosta preko rijeke Jale u naselju Tanovići-Jahići, nizvodno od predmetne dionice regulacije, te manjim dijelom sanacija lokalnih putnih pravaca, sa sanacijom klizišta. Drugi dio planiran je dominantno za sanacione radove na putnim pravcima i klizištima.

Nabavke radova i konsultantskih usluga vrše se prema procedurama Svjetske banke, putem jedinice za implementaciju u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Ugovorena vrijednost radova na regulaciji rijeke Jale na predmetnoj dionici iznosi 1,67 miliona KM, koje prema ugovoru treba realizirati u 150 radnih dana, uključujući i najnizvodniju dionicu Vujinovića potoka, kao lijeve pritoke Jale, u dužini od oko 65 m.

Projektnim rješenjem usvojen je trapezni proticajni profil regulacije, širine 5 m u dnu, nagiba kosina 1:2, ukupne visine 4 m. Oblaganje kosina lomljenim kamenom u betonu izvest će se do visine od 2,5 m, dok će do pune visine profila kosina biti zatravljena .

Pored navedenih aktivnosti, aktuelan je projekat regulacije rijeke Jale na dionici dužine od oko 800 m, uzvodno od završene regulacije u Slavinovićima, do početka predmetne dionice (1.424 m), za koji su finansijska sredstva obezbijeđena iz sredstava vodnih naknada koje pripadaju Kantonu, te iz Budžeta Grada Tuzla. U toku je ponovljena procedura javne nabavke radova.

Po završetku pomenutih regulacionih radova na obje dionice, objekti i površine, različitih namjena na lijevoj i desnoj obali rijeke Jale u istočnom dijelu  grada, do mosta na skretanju za Gornju Tuzlu, će biti zaštićeni.

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara