Most kod Filozofskog fakulteta i Gradske uprave je siguran i može se bezbjedno koristiti

Rental Travel

Nakon prestanka padavina i spuštanja nivoa rijeke Jale, kada su se stekli uslovi za detaljniji pregled oštećenja na mostu između Filozofskog fakulteta i Gradske uprave, izvršen je vizuelni uvid u stanje konstruktivnih elemenata i konstatovano slijedeće:

Reha Centar
  • Primarna nosiva konstrukcija mosta, koju čine pet podužnih čeličnih nosača nije oštećena uslijed pojave poplavnog vala,
  • Najvjerovatnije, uslijed udara krutog predmeta, uzvodni zaštitni rubni armirano-betonski nosač je pretrpio oštećenja i deformacije,
  • S obzirom na namjenu oštećenog konstruktivnog elementa, njegova oštećenja ne utiču na opštu nosivost, funkcionalnost i upotrebljivost mosta.

Imajući u vidu navedeno, Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica daje stručno mišljenje da se most može staviti u funkciju.

Sanacija rubnog podužnog nosača će se izvršiti po sticanju uslova za izvođenje radova, a što podrazumijeva opadanje nivoa rijeke Jale, čime će izvođaču biti omogućen prilaz mjestu oštećenja, postavljanje odgovarajuće opreme i izvođenje radova.

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica

aktuelno.ba

Komentari

Komentara