Otklanjanje diskriminacije i ubrzavanje procedura

Spread the love
Rental Travel

Kako bi se otklonila diskriminacija, te i vanbračnim partnerima, na identičan način kao i bračnim partnerima, omogućilo da pod istim uslovima budu oslobođeni plaćanja poreza na promet nepokretnosti i prava, Vlada je danas utvrdila prijedlog Zakona o dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava. Ovim izmjenama se mladima podrazumijevaju osobe u životnoj dobi do 35 godina starosti koji se nalaze i u vanbračnoj zajednici. Vanbračnom zajednicom smatra se zajednica života žene i muškarca u skladu sa odredbama zakona koji uređuje porodične odnose u Federaciji Bosne i Hercegovine, a to je Porodični zakon Federacije BiH.

Reha Centar

Također, ovim izmjenama se propisuje i ubrzava procedura procjene prometne vrijednosti nepokretnosti i prava, koju utvrđuje komisija koju imenuje gradsko ili općinsko vijeće. S obzirom na usmene žalbe građana da se navedena procedura provodi jako sporo, ovom izmjenom predviđa se da navedena komisija sačinjava zapisnik o procjeni vrijednosti nepokretnosti i prava i dostavlja ga nadležnoj poreznoj ispostavi najkasnije u roku od 15 dana od dana dostavljanja zahtjeva za utvrđivanje prometne vrijednosti, čime se uvodi rok za postupanje organa u ovim slučajevima.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara