Održana sjednica Kolegija gradonačelnika grada Tuzle

Spread the love
Menprom

U srijedu, 23.10.2019., u Gradskoj upravi Tuzle, održana je 59. sjednica Kolegija gradonačelnika Grada Tuzle.
U okviru dnevnog reda Kolegija gradonačelnika, razmatrani su prijedlozi  Odluke o uslovima i postupku ostvarivanja prava na subvencioniranje komunalne naknade i Inicijative za usvajanje Zakona o dopuni Zakona o komunalnim djelatnostima, te Nacrt Budžeta Grada Tuzle za period od 1.1.-31.12.2020. godine, Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta Grada Tuzle za period 1.1. – 31.12.2020. godine, Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Tuzle za period 1.1. do 31.12.2019. godine, Izvještaja o izvršenju Budžeta Grada Tuzle za period 1.1.- 30.9.2019. godine i Izvještaja o korištenju sredstava Tekuće rezerve za period 1.1.- 30.9.2019. godine. Kolegij je razmatrao i Nacrt Zoning plana Privredne zone „Šići“, kao i Nacrt Odluke o provođenju Zoning plana Privredne zone „Šići“ i imovinsko-pravne akte i Informacija o realizovanim aktivnostima u Poslovnoj zoni Kreka- sjever.

Reha Centar

Obraćajući se medijima na kraju sjednice Kolegija gradonačelnika, gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović je istakao:
“Danas smo na Kolegiju gradonačelnika  utvrdili prijedlog rebalansa Budžeta za 2019. godinu, kao i Nacrt Budžeta za 2020. godinu. Utvrdili smo i Prijedlog Odluke o subvencijama komunalnih naknada, po kojoj će penzioneri, članovi porodica šehida i poginulih boraca, ratni vojni invalidi, porodice umrlih ratnih vojnih invalida, nezaposleni demobilisani borci, kao i korisnici stalne novčane socijalne pomoći, ostvariti pravo na subvenciju komunalne naknade u punom iznosu. Utvrđen je i prijedlog izmjene Odluke o taksama, po kojoj će za ostvarenje ove subvencije korisnici biti oslobođeni plaćanja takse. Kolegij je utvrdio i Inicijativu za izmjenu Zakona o komunalnim taksama TK. Naime, po sadašnjem kantonalnom zakonu, komunalne naknade su oslobođeni samo budžetski korisnici i objekti vjerskih zajednica. Naš prijedlog sadrži oslobađanje svih kategorija koje će prema Odluci Grada Tuzle, ostvariti pravo na subvenciju u punom iznosu.”

Pojašnjavajući razloge za pripremu prijedloga Odluke o subvencijama i Inicijative za izmjenu Zakona o dopuni Zakona o komunalnim djelatnostima TK, gradonačelnik je izjavio: “Dakle, kantonalni zakon nas je obavezao da uvedemo komunalnu naknadu, a predvidio je oslobađanje samo za budžetske korisnike i za objekte vjerskih zajednica. Nije predvidio oslobađanje za naše sugrađane koji predstavljaju ranjive kategorije zbog svog slabog imovnog stanja. Nije bilo mogućnosti da se to riješi Odlukom o komunalnim taksama, a koje nalaže kantonalni zakon, ali nam nije zabranjena mogućnost da donesemo drugu Odluku o subvencijama i donijeli smo je.
Sredstva za subvencije će biti obezbjeđena u Budžetu Grada, a procedura je da će svi dobiti odluku o visini naknade i pismo gdje će se kazati da, ukoliko spadate u jednu od ovih kategorija u prilogu vam je dostavljen obrazac koji trebate popuniti i predati u Gradsku upravu kako bi ostvarili parvo na subvenciju. Ovi zahtjevi će biti oslobođeni i plaćanja takse, jer smo sad utvrdili i Prijedlog Odluke o izmjeni taksi, gdje se ove kategorije iz ove Odluke oslobađaju takse i ovi korisnici  će dobiti rješenje o tome da su ostvarili pravo na punu subvenciju punog iznosa. Istovremeno smo podnijeli incijativu za izmjenu kantonalnog zakona kako bi se uvrstile i ove kategorije iz naše Odluke o subvenciji u odredbe u kojima kaže koga se oslobađa. Tražimo da kanton taj nametnuti zakon izmjeni, a dok ga ne izmjeni naša Odluka će biti na snazi, a ako ga izmijeni onda će naša Odluka o subvencijama postati suvišna. Zanimljiva tema je bila i Informacija o realizovanim aktivnostima u Poslovnoj zoni Kreka- sjever, dugo se o tome govori. Do sada su realizirane dvije lokacije, objekat na jednoj lokaciji radi, a drugi objekat se gradi. Do ovog momenta je obezbjeđeno uz svu komunalnu infrastrukturu osam novih lokacija koje se mogu ponuditi i dvije su u pripremi. Planiramo na novembarskoj sjednici Vijeća izaći sa deset novih lokacija koje ćemo ponuditi privrednicima gdje Vijeće treba da donese Odluku o davanju u dugoročni zakup zamljišta po uslovma kakvi su sadržani u našoj Odluci.”

U skladu sa propisanom procedurom, većina razmatranih materijala se dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara